S akou otázkou ti môžeme pomôcť?

Naším úmyslom je zachovať tvoju anonymitu a ochranu osobných údajov a súkromia. Aj preto by sme ťa radi požiadali, aby si nám pri vypĺňaní formulára neuvádzal/a konkrétne informácie o sebe (tzv. osobné údaje), teda informácie, na základe ktorých je možné ťa identifikovať (ako napr. meno a priezvisko s adresou). Postačí, keď nám uvedieš iba svoje krstné meno alebo prezývku a e-mailovú adresu, na ktorú ti môžeme odoslať našu odpoveď.

S mnohými otázkami sa na nás už tvoji vrstovníci a vrstovníčky obrátili. Najčastejšie sa opakujúce otázky a odpovede sme rozdelili podľa oblastí, ktorých sa týkajú, preto si najskôr prečítaj naše skoršie rady v jednotlivých rubrikách.

Zodpovedané otázky
Ty a rodina
Ty a náhradná starostlivosť
„Dobrý deň, neviem, či mi budete vedieť odpovedať. Chcem sa informovať, ak som adoptovaná, som už teraz dospelá žena, ktorá má svoju vlastnú rodinu, či je možné, zistiť svojich biologických rodičov, teda matku? ďakujem.“
Natalka

Ahoj, Natálka,
podľa zákona o rodine osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj medzi osvojencom a poručníkom alebo opatrovníkom, ktorý mu bol ustanovený súdom. Ak je to v záujme osvojenca, osvojitelia mu môžu sprostredkovať prístup k informáciám o jeho rodičoch alebo poskytnúť informácie, ktorými disponujú, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Obrátiť sa môžeš aj na matričný úrad a požiadať o doslovný výpis z matriky. Príslušný na vykonanie zápisu do knihy narodení je matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila, príp. našla. Prajem Ti veľa šťastia.

právnička Henrieta


Mám takýto problém: mám priatela ktorý má ešte dvoch surodencov sestru 20 ročnú, ktorá nemá ukončenú strednú školu z dovodu častého vymeškania, koli tomu, že musela chodiť po brigádach aby mohla v paltiť nájomné a ostatné vydavky v rodine, ma ešte brata ktorý bude mať 15 rokov 30,10,09, ich mama je nezamestnaná a alkoholička, najstarší brat byva v BA a stará sa o svoju rodinu, 20 ročná sestra pracuje v Trnave kde aj býva, mama ju neustále vydiera sms-kami takým sposobom, že ak jej nepošle peniaze na stravu a nájomné jej 15 ročný brat nebude mať čo jesť a podobné veci, ich mama z otcom su rozvedený otec žije v BA a vždy keď su uňho na prazdinách stále im nkúpi oblečenie a veci ktoré potrebujú, výživné má zaplatené pól roka dopredu! Ich najstarší brat je moj,priatel, žijeme spolu 3,5 rok. Staráme sa spolu o 5 ročného syna. Ja by som stým súhlasila ,že sa postarame o priatelovho neplnoletého syna, ale ich mama s tým nechce súhlasiť, mám strach dať podnet na sociálku, aby ich neplnoletý brat nešiel do DD, kým to neprejde súdom, ja z ich bratom nemáme vlastný byt a ich otec tiež nema vlastný byt on býva u mami v jednoizbovóm byte. Je tam nejaká šanca aby ja z priatelom sme mali možnosť sa oňho postarať? Prosím Vás poradte mi ako mám postupovať aby ten chlapec nešial do ústavu. Keď som ich mame povedala aby si našla prácu a prestala vydierať svoju dcéru, povedala mi že o neplnoletého chlapca je dobre postarané aj keď celá rodina vie, že to tak nani. Ďakujem Vám za radu“
PETA

Milá Peťa,
verím, že tykanie Ti nebude prekážať, ale na našej stránke to máme takto zaužívané. V súvislosti s Tvojou otázkou by som Ťa chcel najskôr upozorniť, že rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia, ktorí sú pri ich výkone povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správa majetku maloletého dieťaťa. Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, sa môžu kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže   aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Z uvedeného vyplýva, že súd má právo zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov. Porušovanie povinností rodičov, vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, alebo zneužívanie ich práv môže každý oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo súdu. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže vhodným spôsobom napomenúť rodiča maloletého dieťaťa, ktorý svojím správaním ohrozuje alebo narušuje jeho riadnu výchovu, určiť nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad vykonávaný  najmä v súčinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obce a školy a uložiť rodičom povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo odbornému poradenstvu. Ak tieto opatrenia nevedú k náprave, súd dočasne odníme maloleté dieťa z osobnej starostlivosti rodičov aj proti ich vôli a nariadi maloletému dieťaťu pobyt v zariadení, ktoré plní úlohy odbornej diagnostiky, najdlhšie na šesť mesiacov, alebo pobyt v špecializovaných zariadeniach, tiež najdlhšie na šesť mesiacov. Tieto opatrenia nazýva zákon  o rodine výchovnými opatreniami a aplikujú sa v prípade zanedbávania starostlivosti rodičov o výchovu maloletého dieťaťa (nie o jeho výživu).  Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon   ich rodičovských práv v prípade, že:
a) žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života,
b) svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností nevykonávajú vôbec, alebo
c) nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa.
Ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti, najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo závažným spôsobom zanedbáva výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam, súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv. Ak súd rozhodol o obmedzení alebo pozbavení výkonu rodičovských práv   a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu iba vo vzťahu k jednému z rodičov, vykonáva rodičovské práva a povinnosti v plnom rozsahu druhý rodič. Ak rodičovské práva a povinnosti nemôže vykonávať ani jeden z rodičov alebo ak súd rozhodol o pozbavení výkonu rodičovských práv vo vzťahu k jedinému žijúcemu rodičovi, ustanoví vo svojom rozhodnutí maloletému dieťaťu poručníka. Poručník nie je povinný osobne sa starať o maloleté dieťa, jeho úlohou je dohliadať na rozsah a spôsob starostlivosti, ktorá sa dieťaťu poskytuje. Do času, kým nie je maloletému dieťaťu ustanovený poručník, alebo do času, kým sa ustanovený poručník neujme svojej funkcie, robí neodkladné úkony v záujme maloletého dieťaťa opatrovník. Vyživovacia povinnosť rodičov voči maloletému dieťaťu rozhodnutím súdu  o obmedzení alebo pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu nezaniká. Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa, je nutné, aby spoločnosť zabezpečila tzv. náhradnú starostlivosť, na ktorej základe vznikajú vzťahy medzi maloletým dieťaťom a inou osobou. Náhradná starostlivosť môže vzniknúť    len rozhodnutím súdu a jej obsah tvoria práva a povinnosti vymedzené zákonom   alebo súdnym rozhodnutím.
Náhradnou starostlivosťou je:
a) zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča (ďalej len „náhradná osobná starostlivosť“),
b) pestúnska starostlivosť a
c) ústavná starostlivosť.
Súd pri rozhodovaní o tom, ktorý zo spôsobov náhradnej starostlivosti zvolí, vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, pričom náhradná osobná starostlivosť  alebo pestúnska starostlivosť má prednosť pred ústavnou starostlivosťou.
Na základe Tvojej otázky predpokladám, že Ťa asi najviac zaujíma právna úprava  tzv. náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti. Pri rozhodovaní súdu o zverení  dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti   sa ako základné kritérium skúma záujem maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa možno takto zveriť len fyzickej osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude náhradnú osobnú starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa. Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti uprednostní súd predovšetkým príbuzného maloletého dieťaťa, ak spĺňa ustanovené predpoklady. Rodičia maloletého dieťaťa vykonávajú práva a povinnosti vyplývajúce   z rodičovských práv a povinností len v rozsahu, v akom nepatria osobe, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. O zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti môže rozhodnúť súd, ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa. Pestúnom sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť podľa zákona o sociálnej pomoci a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude pestúnsku starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa, nad ktorým nie je nariadená ústavná starostlivosť, možno takto zveriť do starostlivosti budúcich pestúnov iba so súhlasom rodičov. Podmienky poskytovania príspevkov pestúnskej starostlivosti a ich výšku upravuje zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. V súvislosti s postavením maloletého dieťaťa pri rozhodovaní o spôsobe starostlivosti oň, považujem za dôležité upozorniť, že maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor (duševne zdravé 15-ročné dieťa sa zaň určite považovať môže), má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté a jeho názoru musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti. Na základe informácií, ktoré si uviedla a vychádzajúc z právnej úpravy obsiahnutej v príslušných ustanoveniach zákona o rodine, Ti odporúčam zvážiť možnosť obrátiť sa v danej veci na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgán sociálnoprávnej ochrany detí, obec, resp. okresný súd, v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností, svoje bydlisko. Verím, že sa mi podarilo aspoň sčasti zodpovedať na Tvoju otázku. Chcem zdôrazniť, že problematika rodičovských práv a povinností, ako aj problematika náhradnej starostlivosti o maloleté dieťa je veľmi zložitá a jej právna úprava je obsiahnutá predovšetkým v zákone o rodine. Držím palce, aby sa podarilo vzťahy v rodine urovnať najmä s ohľadom na záujmy maloletého brata Tvojho priateľa.

právnik Noro


„Dobrý deň, resp. ahojte 🙂 Píšem sem za moju blízku kamarátku, keďže ona má dosť obmedzený prístup na internet. Žije v detskom domove (už niekoľko rokov). Má síce už 21, ale keď dokončila strednú školu, začala pracovať. Pracovala rok, počas ktorého platila domovu, nájomné, stravu, alebo tak nejak. Potom začala študovať na vysokej škole, pracovať prestala. Ona sama nevie, na koho by sa mohla obrátiť, pretože majú viacero problémov v domove. Naposledy hovorila aj o finančných podmienkach. Ako dostali od sponzorov notebooky, ktoré vychovávateľky pred deťmi schovali, a doteraz ich nemajú, i hračky, ktoré, keď jeden so sponzorov prišiel opäť, zistil, že ostali v pivnici zabalené ako ich priniesol. Kamarátka, keďže študuje, potrebovala by častejší prístup k počítaču, a aj na internet, ale takmer vôbec ju vychovávateľky nepúšťajú. Dokonca k počítaču, ktorý mali využívať deti, nesmie ísť nikto. Vychovávateľky odmietli ísť s deťmi na nákupy oblečenia (peniaze však dostali), šli až potom, keď sa s nimi kamarátka kvôli tomu pohádala (je najstaršia v domove, tak viac vidí do týchto vecí ako deti). Dostáva vreckové, avšak to jej nestačí, keďže má dosť výdajov spojených so školou, nákup učebníc a podobne si hradí z vlastného, čo si usporila prácou, brigádou. Zaujíma ma preto, na koho nezaujatého sa má kamarátka obrátiť (nezaujatým myslím aj takého, ktorý nepríde skontrolovať stav v domove, kedy sa vychovávateľky správajú ukážkovo, teda taký, ktorý by veril kamarátkinmu slovu, a pomohol jej, poradil kam má ísť, aké dokumenty potrebuje, na čo má nárok a pod.). Vopred ďakujem!!“
Marija, 21 rokov, Košice

Milá Marija,
ak sa ústavná starostlivosť skončí dosiahnutím plnoletosti alebo predĺžením ústavnej starostlivosti do 19 rokov veku, môže mladý dospelý požiadať detský domov o poskytovanie starostlivosti až do jeho osamostatnenia, najdlhšie do 25 rokov veku. Osamostatnenie znamená v tomto prípade zabezpečenie si bývania a schopnosť samostatne sa živiť.
Za mladého dospelého je považovaná plnoletá fyzickú osobu do 25 rokov veku.
Pokiaľ ide o vreckové, poskytuje sa aj mladému dospelému, ktorému sa poskytuje starostlivosť v detskom domove, ak sa pripravuje na povolanie. Detský domov takémuto mladému dospelému zabezpečuje aj stravovanie vyplatením sumy na zabezpečenie stravy v hodnote časti dennej stravnej jednotky zodpovedajúcej obdobiu, počas ktorého sa zdržiaval mimo detského domova.
Výška vreckového dieťaťa a mladého dospelého (podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele je určovaná vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z.)  je stanovená mesačne vo výške 30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ak ide o dieťa od 15 rokov veku. Životné minimum pre nezaopatrené dieťa je 84,52 eura mesačne a 30 % z tejto sumy je teda 25,356 eura mesačne.
Pokiaľ ide o vykonanie kontroly v detskom domove, ktorou sa zisťuje dodržiavanie zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie v oblasti práv detí, ktorými je Slovenská republika viazaná, Tvoja kamarátka sa môže s podnetom
na prešetrenie stavu dodržiavania vyššie uvedených právnych predpisov obrátiť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý je zriaďovateľom detského domova (ak ide o štátny detský domov). Kontrolu vykonávania opatrení podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately vykonáva tiež Odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Rozhodnutia riaditeľa detského domova môžu byť preskúmané príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, keďže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a rodiny zriaďuje, kontroluje a usmerňuje detský domov.
Ak dosahuje Tvoja kamarátka výborné študijné výsledky, môže sa informovať na svojej škole o kritériách na získanie motivačného štipendia, ktoré si každá vysoká škola určuje v štipendijnom poriadku. Vysoká škola ho môže priznať za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.
Tvoja kamarátka môže tiež využiť možnosť požiadania o pôžičku z prostriedkov Študentského štipendijného fondu. Žiadateľom o pôžičku môže byť študent vysokej školy v dennej aj v externej forme štúdia alebo občan, ktorého štúdium v zahraničí je podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike. Žiadateľ musí mať trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo musí byť v postavení zahraničného Slováka.
Prajem Tvojej kamarátke, aby vysokú školu úspešne dokončila a aby sa jej podmienky bývania a študijné podmienky v detskom domove zlepšili.
 
právnička Katka Ď.


„Viem, že si detský ombudsman ale ja už neviem na koho sa mám obrátiť. Takže mám 19, bývam už s priteľom a jeho rodičmi, predtým som bola v nahradnej starostlivosti u nevlastnej sestry, pretože rodičia boli alkoholici. Mám dvoch bratov,ktorých umiestnili do detského domova,teraz žijú v profesionálnej rodine, pár km odo mňa. Pred pár dňami, som si chcela bratov vypýtať od riaditeľky DD na víkend k sebe. Ona ma však odbyla ma tým, vraj darmo mám 18-násť, že ja som nezodpovedná osoba, vraj sa nedokážem postarať o pubertiakov, že ich dá len mojej sestre, že mne nie! Keď mi to povedala už sa mi tlačili slzy do očí. Tak toto som totálne nepochopila, odkiaľ má také informácie ako ma môže tak posudzovať, keď ma nepozná??? moja sestra si ich nemôže zobrať,pretože pracuje v Rakúsku. Keď sa moji bratia pýtali pani riaditeľky, prečo nemôžu ísť ku mne tak im vraj povedala,že ja som len sopľavé decko,že mi neverí… No ako mi môže veriť, keď mi nedá šancu aby boli moji súrodenci u mňa??? Prosím Vás poradte mi ako mám postupovať, aby som mohla s mojimi súrodencami byť??? Ešte k tomu, tá pani pri ktorej sú, tiež nedovolí aby som prišla na dedinu za nimi a bola s nimi čo i len vonku. Nie som zlá, som normálna baba, zariadila som si slušný život sama, skončila som strednú školu na jednotky, dvojky, každý kto ma pozná vie že som nekonfliktná a snažím sa vychádzať s každým za dobre.Svojich súrodencov mám hrozne rada a mrzí ma,že oni nám takto prekážajú v stretnutiach.“
Jaroslava J., 19 rokov

Milá Jaroslava,
verím, že hoci máš už devätnásť, nebude Ti prekážať tykanie, ale na našej stránke je to takto zaužívané. Veľmi si vážim Tvoju snahu o udržanie blízkych vzťahov so súrodencami, ako aj to, že sa nenecháš odradiť počiatočnými neúspechmi.
V súvislosti s podstatou problému by som si dovolil upriamiť Tvoju pozornosť na ustanovenie § 56 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, podľa ktorého má dieťa právo stretávať sa aj so súrodencami. V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia je detský domov povinný nielen vytvárať podmienky na stretávanie dieťaťa so súrodencami, ale aj poskytovať pomoc na uľahčenie priebehu týchto stretnutí. Okrem detského domova má túto povinnosť aj príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a obec. Za týmto účelom má detský domov dohodnúť medzi súrodencami a dieťaťom miesto, čas, spôsob a rozsah stretávania, samozrejme s ohľadom na potreby dieťaťa. Ak je to v záujme dieťaťa nevyhnutné, detský domov môže určiť, že súrodenci sa môžu stretnúť s dieťaťom len  v prítomnosti zamestnanca detského domova, príp. len v detskom domove. Zákon s cieľom úpravy vzťahov medzi dieťaťom a jeho súrodencami rieši aj možnosť krátkodobého pobytu súrodencov v detskom domove, resp. detský domov môže umožniť pobyt dieťaťa u jeho súrodencov.       
Vždy treba mať na zreteli, že hlavným zmyslom právnej úpravy starostlivosti o dieťa je zabezpečenie psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa. V súlade s tým  je v zákone zakotvené, že dieťa sa môže zdržiavať mimo detského domova len s jeho súhlasom. V tejto súvislosti je potrebné uvedomiť si, že zamestnanci detského domova, či už je dieťa umiestnené priamo v domove alebo v tzv. profesionálnej rodine, zodpovedajú za dieťa a nie sú oprávnení dieťa vydať komukoľvek, kto o to požiada, ani plnoletému súrodencovi. 
Jaroslava, ak máš záujem, aby sa Tvoji súrodenci opakovane krátkodobo zdržiavali u Teba, musíš absolvovať informačné poradenstvo, aby si získala informácie o náhradnej starostlivosti a o právach dieťaťa. Informačné poradenstvo vykonáva detský domov, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na tento účel akreditovaná osoba.
Dúfam, Jaroslava, že som aspoň sčasti odpovedal na Tvoje otázky. V každom prípade Ti ale odporúčam, ak bude odmietavý postoj pani riaditeľky detského domova pretrvávať, obráť sa  na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je orgánom  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo s podnetom na verejného ochrancu práv. Verejný ochranca práv je oprávnený za účelom preskúmania podnetu navštíviť aj dotknutý detský domov, príp. si vyžiadať stanovisko riaditeľky a na základe vykonaného šetrenia Ti poskytnúť pomocnú ruku. Ak sa rozhodneš pre podanie podnetu, je nutné uviesť svoje meno, priezvisko a adresu, ďalej je nutné uviesť mená súrodencov a názov detského domova. Podnet môžeš podať písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom alebo elektronickou poštou. Informácie o činnosti a pôsobnosti verejného ochrancu práv nájdeš na internetovej stránke www.vop.gov.sk
Prajem Ti, aby sa vzťahy medzi Tebou a súrodencami čo najskôr usporiadali.

právnik Noro


„Mojej sestrenici, ktorá má 13 rokov, zomreli obaja rodičia pri dopravnej nehode. Teraz žije so starými rodičmi z maminej strany. Starí rodičia z otcovej strany sa chcú stať jej poručníkmi. Ako to vlastne bude? Môže si ona vybrať, s ktorými starými rodičmi bude žiť? A čo je vlastne poručníctvo?“
Peter

Ahoj, Peter,
situácia, ktorú si opísal, je jedným z vysvetlení, prečo musí štát svojimi prostriedkami zabezpečiť ochranu práv dieťaťa. Robí tak prostredníctvom poručníka. Poručník je osoba, ktorá má voči dieťaťu všetky rodičovské práva a povinnosti – stará sa o jeho výchovu, rozvoj, vzdelávanie, majetok. Je jeho zákonným zástupcom až do jeho plnoletosti, teda do 18-ky. Nemá však voči nemu vyživovaciu povinnosť a ani dieťa neskôr, keď je dospelé, nemá voči poručníkovi povinnosť starať sa o neho v starobe, ako by to bolo voči rodičom. Poručníka ustanoví súd ihneď, ako sa dozvie, že je to potrebné. Skôr ako súd niekoho za poručníka určí, zisťuje si o ňom všetky dôležité informácie. Zaujíma ho názor každého, kto je oboznámený s pomermi, a niekedy vypočuje aj samotné dieťa. Dôležité je to vtedy, ak sa poručník bude o dieťa osobne starať a dieťa bude žiť v jeho domácnosti. Vtedy, keď sa sám nestará o dieťa (dieťa je napríklad v ústavnej starostlivosti dojčenského ústavu alebo ho má v náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti iná osoba), dohliada poručník na to, ako sa o dieťa starajú v ústave alebo, ako sa má u pestúnov. Poručníka kontroluje súd, ktorému musí poručník podávať správy o dieťati, ako aj o tom, ako sa nakladá s majetkom dieťaťa. A teraz konkrétne. Starým rodičom, bez ohľadu na to, zo strany ktorého rodiča sú, neprislúcha priamo zo zákona vykonávať práva a povinnosti len preto, že sú jeho starými rodičmi. V praxi je však dosť obvyklé, že za poručníka svojho vnuka/vnučky súd ustanovuje práve starých rodičov. O tom, kto bude poručníkom Tvojej sesternice, rozhodne súd.

právnička Jana


„Moji rodičia sa o mňa nestarali, a preto súd rozhodol, že môžem byť adoptovaná. Chcem, aby sa o mňa starali moji adoptívni rodičia, no teraz prebieha ďalšie súdne konanie. Nerozumiem tomu. Ak už súd raz rozhodol, prečo teraz musí opäť rozhodnúť? Viete mi to vysvetliť?“
Helena, 12 rokov

Milá Helena,
keď už súd rozhodol (v konaní o osvojiteľnosti) o tom, že dieťa môže byť zverené do starostlivosti niekomu inému, teraz môže rozhodnúť o tom, či bude dieťa zverené konkrétnym osobám (budúcim osvojiteľom). Tak ako v predchádzajúcom prípade, aj tu je stanovené časové obmedzenie pre dĺžku konania, ktoré by súd nemal prekročiť. V tomto prípade však toto časové obdobie nie je 3-mesačné, ale môže trvať 1 rok od podania návrhu na začatie konania. Aj v konaní o osvojení potrebuje súd dostatok dôkazov na to, aby mohol rozhodnúť. Takýmito dôkazmi sú najmä výsluchy. Je nevyhnutné vypočuť všetkých ľudí, ktorých sa rozhodnutie súdu týka (najmä biologických rodičov dieťaťa, osvojiteľov ako nových rodičov, niekedy aj dieťa). Výnimkou je výsluch dieťaťa – k nemu pristúpi súd iba vtedy, ak je dieťa schopné pochopiť význam osvojenia a ak nie je výsluch v rozpore s jeho záujmom. Keďže pre dieťa nemusí byť jeho účasť na súdnom konaní príjemným zážitkom, je dôležité, aby malo konanie na dieťa čo najmenší vplyv. Z tohto dôvodu, ak súd nevypočuje dieťa (pre jeho rozumové schopnosti a jeho záujem), tak ho ani nepredvoláva na jednotlivé pojednávania a dieťa sa  na nich nemusí zúčastniť. Ďalším dôkazom je lekárske vyšetrenie dieťaťa a osvojiteľa, keďže posúdenie zdravotného stavu je jednou z podmienok osvojenia. Keďže osvojením dieťaťa nastávajú dôležité zmeny v jeho živote, ale aj v živote jeho pôvodných rodičov a nových rodičov, súd ich musí poučiť o význame samotného osvojenia a o právach a povinnostiach osvojiteľov (ide vlastne o práva a povinnosti rodičov, keďže osvojitelia sa stávajú novými rodičmi dieťaťa). Konanie sa končí rozhodnutím súdu o osvojení, súčasťou ktorého je aj rozhodnutie o priezvisku dieťaťa (dieťa bude mať nové priezvisko po osvojiteľovi a stratí svoje pôvodné priezvisko po rodičoch). Osvojenie je možné aj zrušiť, no opäť iba súdnym rozhodnutím. V takomto prípade by muselo prebehnúť ďalšie súdne konanie.

právnik Juraj

Ty a partnerstvo
„Dobri den chcela by som sa spitat chceli by sme sa s priatelom zosobasit no on ma 20rokov ale ja mam iba 17rokov dalo by sa to nejako vybavit ale ak by to bolo mozne tak bez rodicov pocula som ze musim ist na sud mozem tam ist iba s priatelom? dakujem“
Janka, 17 rokov

Milá Janka,
štandardne môžu manželstvo uzavrieť iba osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. Existujú však prípady, kedy môžu uzavrieť manželstvo aj mladšie osoby, a to od 16. roku veku.
Na platnosť uzavretia takéhoto manželstva sa však vyžaduje povolenie súdu. Zároveň musí ísť o výnimočnú situáciu, napríklad tehotenstvo, a dané okolnosti musia byť v súlade s účelom manželstva (vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo muža a ženy, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí).
Súhlas rodičov maloletého dieťaťa sa na uzavretie takéhoto manželstva nevyžaduje. Zákonní zástupcovia maloletého dieťaťa (rodičia) sú však účastníkmi tohto konania pred súdom.
Súdne konanie o povolení maloletému dieťaťu uzavrieť manželstvo sa začína len na základe návrhu, pričom navrhovateľom je sám maloletý, ktorý hodlá uzavrieť manželstvo.
Ak súd v konkrétnom prípade povolí uzavretie manželstva aj maloletej osobe staršej ako 16 rokov, ďalej sa už postupuje ako pri uzatváraní normálneho manželstva, čiže pred matričným úradom alebo orgánom cirkvi.
Uzavretie manželstva je nielen zo spoločenského, ale aj z právneho hľadiska závažným krokom a vedie k zásadným zmenám a právnym následkom, ako je získanie plnej spôsobilosti na právne úkony či plná právna zodpovednosť. Uzavretím manželstva tiež automaticky vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
Uzavretie manželstva je preto dobré si vždy dôkladne premyslieť, či už ide o maloleté osoby alebo plnoleté osoby.

právnička Lenka


„Kedy a kde mam mam podať žiadosť o povolenie na manželstvo? Mam 17 rokov a som 1. mesiac tenotná“
Katka, 17 rokov

Milá Katka,
na uzavretie manželstva, tak ako na mnohé iné právne úkony sa vyžaduje, aby osoba dovŕšila vek 18 rokov. Náš právny poriadok však pripúšťa výnimku, keď môžu uzavrieť manželstvo aj mladšie osoby, a to od 16. roku veku. Na platnosť uzavretia takéhoto manželstva sa vyžaduje povolenie súdu. Zároveň musí ísť o výnimočnú situáciu, napríklad tehotenstvo, a dané okolnosti musia byť v súlade s účelom manželstva (vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo muža a ženy, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí). Súdne konanie o povolení maloletému dieťaťu uzavrieť manželstvo sa teda začne len na základe návrhu, pričom navrhovateľom je sám maloletý, ktorý hodlá uzavrieť manželstvo.Ak súd v konkrétnom prípade povolí uzavretie manželstva aj maloletej osobe staršej ako 16 rokov, ďalej sa už postupuje ako pri uzatváraní normálneho manželstva, čiže pred matričným úradom alebo orgánom cirkvi.
Žiadosť je teda potrebné podať na súde v mieste Tvojho bydliska vtedy, keď to uznáš sama za vhodné. Pokiaľ by si sa rozhodla počkať s manželstvom do dosiahnutia dospelosti, žiadosť sa podáva priamo na matričnom úrade v mieste trvalého bydliska.

právnička Lenka


„Ahoj volam sa Viera a mam 16 rokov mam chlapca ktory ma 21 a mali sme spolu sex. Chcem sa opytat ci nebude mat problem ak nemam 18 rokov pretoze na internete som minule citala ze niekto mal sex s 16 rocnou a zatkli ho ci co za ohrozovanie. Tak teraz neviem ked ma niekto uz 15 moze spat so starsim ako 18?“
Vierka, Košice 

Ahoj, Vierka,
keď má niekto viac ako 15 rokov, môže mať v zásade pohlavný styk s osobou staršou ako 18 rokov bez trestnoprávnej zodpovednosti tohto dospelého. Trestné je iba vykonanie súlože s osobou mladšou ako 15 rokov. Trestné je aj konanie, ktorým niekto osobu mladšiu ako 18 rokov pohne k mimomanželskej súloži alebo ju iným spôsobom sexuálne zneužije, avšak iba v prípade, že takouto osobou je osoba zverená do jeho starostlivosti alebo pod jeho dozor alebo odkázaná osoba, alebo za odmenu. Chráni sa tým sloboda rozhodovania neplnoletých osôb starších ako 15 rokov v sexuálnej oblasti, ktorá môže byť dotknutá buď dospelou osobou, ktorá sa o mladistvého stará (rodič, pestún, opatrovník a podobne) alebo kýmkoľvek, ak za sexuálnu aktivitu zaplatí. Takže prípad, ktorý si čítala, sa Teba netýka, ak si s priateľom súložila dobrovoľne a nie za odmenu. Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže je zase aktuálne iba vtedy, ak niekto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako 18 rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že ju zvádza k záhaľčivému alebo nemravnému životu, alebo jej umožní viesť záhaľčivý alebo nemravný život. Tu sa chráni riadna výchova osôb mladších ako 18 rokov. Trestné konanie musí viesť napríklad k promiskuitnému správaniu sa, iným skrytým formám sexuálnych služieb ako zdroju príjmov,  prostitúcii, či nemravnému životu v rozpore so zásadami morálky u osoby mladšej ako 18 rokov. Takže prípad, ktorý si čítala, sa Teba netýka. K ohrozovaniu Tvojej mravnej výchovy predovšetkým zo strany rodiča, pestúna, opatrovníka a podobne by došlo vtedy, ak by Tvoj sexuálny život nezodpovedal bežným spoločenským zvyklostiam: ide o v poradí už o x-tého priateľa a súlož s ním, o skrytú formu sexuálnych služieb ako zdroju príjmov, prostitúciu, či nemravný život v rozpore so zásadami morálky.

právnik Marian


 „Pekny den prajem … ma 18 rokov a zalubila som sa do chlapca co ma 14… 4 roky, je to dost vela hlavne v tomto veku … myslim ze som dostatocne rozumna nato aby som to chapala ale rovnako dostatocne mi na nom zalezi nato aby som to kvoli nazorom inych nechala tak… neodsudzujete ma prosim …viem ako to vyzera, ale rozumieme si a viem ze to obaja myslime vazne aj ked sme sa nasli trosku skoro asi … hm mame cisty vztah … skor je to o silnom priatelstvo na to ostatne mame cas… je mi jasne ze je pod zakonom … docitala som sa ze tresny je sexualny styk alebo ine formy obtazovania… co myslime pod inymi formamy obtazovania? …alebo inak moze byt aj nevinne objatie drzanie za ruky ci bozkavanie povazovane za obtazovanie? ak ano …co by z toho pre mna vyplyvalo? a plati to do veku 15 rokov alebo az do 18? velmi pekne dakujem za odpoved …“
zufala, 18 rokov, Žilina

Ahoj, zufala,
trestné nie je iba vykonanie súlože s osobou mladšou ako pätnásť rokov, ale aj iný spôsob jej sexuálneho zneužitia, spočívajúci v intenzívnejšom zásahu do jej pohlavnej sféry (napríklad orálny styk). Je nemožné vo všeobecnosti určiť, dokedy je objatie „nevinné“, a či prípadne už nejde o intenzívnejšie dotyky smerujúce k sexuálnemu vzrušeniu či uspokojeniu. To rovnako platí aj pre iné typy fyzického kontaktu. Netreba zabúdať, že je tu aj trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, aktuálny vtedy, ak niekto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že ju zvádza ju k záhaľčivému alebo nemravnému životu, alebo jej umožní viesť záhaľčivý alebo nemravný život. Tu sa chráni riadna výchova osôb mladších ako 18 rokov. Trestné konanie musí viesť napríklad k  nemravnému životu v rozpore so zásadami morálky u osoby mladšej ako 18 rokov. Aké sú jednoznačné zásady morálky? Je napr. francúzsky bozk so 14-ročným morálne správanie? Viem, že otázky kladieš Ty a ja by som mal odpovedať, pravda je ale taká, že presný popis či zoznam prípustných fyzických kontaktov Ti nedodám. Čo môžem povedať je, že aspoň do 15 rokov (optimálne 18 rokov) dotyčného chlapca treba byť mimoriadne opatrný a zdržanlivý, obmedziť fyzické kontakty na minimum až žiadne. Čo ináč hrozí? Samozrejme trestné stíhanie, súd a uloženie trestu.

právnik Marian

Ty a tvoje práva a povinnosti v rodine
Moji rodičia sa rozviedli, ja bývam s mamou. Teraz bola s otcom na súde, aby určil výživné. Čo je to výživné?“
Andrej

Milý Andrej, poznáme viacero druhov vyživovacích povinností: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, detí k rodičom, medzi ostatnými príbuznými, medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela a príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke. Výživné je všetko, čo poskytuje povinná osoba (napríklad rodič) osobe oprávnenej (napríklad dieťa) a čo slúži na zabezpečenie potrieb oprávnenej osoby (napr. strava, oblečenie, bývanie, lieky, peniaze na zakúpenie týchto vecí, učebnice, poplatky za kurzy, peniaze na školský výlet, hračky, dioptrické okuliare a podobne). Pozn.: Slová „výživné, vyživovacia povinnosť, výživa“ použité v tomto texte nemajú nič spoločné s ovocnými kašičkami pre deti.

právnička Lenka 


„Chcela by som sa informovať Moji rodičia sú rozvedení. Som telesne postihnutá. V marci som mala 18 rokov. Priznali mi plný invalidný dôchodok. Môj otec podal na súd žiadosť o pozastavenie platenia výživného. Súd ešte nebol a on mi prestal od júna platiť výživné. Má na to právo?“
DOMINA, 18 rokov, Prešov

Milá Domina,
plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samy sa živiť. Dosiahnutie plnoletosti dieťaťa preto ešte nemusí automaticky znamenať zánik vyživovacej povinnosti.
Rozhodujúcimi kritériami na posúdenie toho, či je dieťa schopné samo sa živiť, sú napr. zdravotný stav dieťaťa, štúdium, schopnosť zamestnať sa, schopnosť vykonávať prácu a podobne. V zásade možno povedať, že dieťa je schopné samo sa živiť vtedy, ak je schopné samostatne uspokojovať svoje potreby. Vtedy vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom zaniká. Môže však vzniknúť situácia, keď dieťa nebude schopné samo sa živiť. Je to napríklad v prípade invalidity dieťaťa. Keďže invalidný dôchodok má zabezpečiť poistencovi príjem pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, je predpoklad, že svoje potreby budeš môcť uspokojovať prostredníctvom tohto invalidného dôchodku. To, či pôjde o dostatočný príjem na uspokojenie všetkých Tvojich potrieb aj vzhľadom na Tvoje zdravotné postihnutie, posúdi až súd v konaní o zrušenie vyživovacej povinnosti.
Zákon predpokladá, že dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Takýto návrh môže podať dieťa, voči ktorému bola vyživovacia povinnosť upravená, alebo povinný rodič, ktorý bol súdnym rozhodnutím zaviazaný plniť vyživovaciu povinnosť. Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu však v tomto prípade zaniká až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení vyživovacej povinnosti.

právnička Janka


„1.) Chcem sa spýtať, či po odchode z domu a nájdení si vlastného bývania môžem od rodičov požadovať peniaze na živobytie a náklady na štúdium (vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom) alebo aspoň časť potrebných financií? Aj keď som už plnoletý, ešte stále študujem na strednej škole, v štúdiu hodlám pokračovať (po dokončení SŠ aj na VŠ) a nie som schopný uživiť sa sám.Situáciu nemôžem riešiť iným spôsobom keďže matka mi od konca marca zakázala bývať doma a ja na naše nezhody už aj tak nemám nervy (otec žije mimo Slovenska). Ak áno, približne koľko by som mohol dostávať?
2.) Otec žije mimo Slovenska a už roky zanedbáva platenie výživného. Rozmýšlam nad podaním trestného oznámenia, ale on peniaze nezaplatí aj tak. Je nejaká šanca, že by mi aspoň časť výživného zaplatil štát miesto neho? Môžem od štátu požadovať výživné aj mesačne?
Za odpovede vopred ďakujem.“
Samuel, 18 rokov

Ahoj Samuel,
k bodu 1) Tvojej otázky uvádzam, že, ako si už aj Ty správne uviedol, ide o jednu z vyživovacích povinností upravených v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“), a to o vyživovaciu povinnosť rodičov voči deťom. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Kedy však nastane takýto právny stav, závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby, majetkové pomery a pod. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Z uvedeného je zrejmé, že určenie výšky výživného je individuálne v každom jednom prípade. Paušálne určenie výšky výživného percentuálnou sadzbou z preukázaného príjmu povinného rodiča náš zákon o rodine nepozná. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Právo na minimálne výživné patrí tak maloletým, ako aj plnoletým deťom. Po nadobudnutí plnoletosti však prichádza do úvahy vylúčenie uvedeného ustanovenia s odôvodnením, že výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi. Hoci teda bude existovať povinnosť rodiča poskytnúť svojmu plnoletému dieťaťu aspoň minimálne výživné, nevznikne právo dieťaťa na výživné od rodiča, nakoľko napríklad jeho majetkové pomery ako oprávneného budú výrazne lepšie než majetkové pomery povinného. Nakoľko Ty si však už plnoletý je potrebné dodať, že výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh. Určiť výživné pre plnoletého je možné len od momentu podania návrhu.
K bodu 2) Tvojej otázky dávam do pozornosti ustanovenie § 207 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje trestný čin zanedbania povinnej výživy. Jeho skutkovú podstatu naplní ten, kto neplní, čo aj z nedbanlivosti, po dobu najmenej troch mesiacov v období dvoch rokov svoju zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. Neplnenie vyživovacej povinnosti je možné vynútiť aj cestou exekúcie. Prípadne máš možnosť požiadať o náhradné výživné.

právnička Andrea


„Otec má určené výživné na mňa súdom k rukám matky. S mamou nežijem, tak nemám z toho ani cent, a ani mi nič mama nekúpi. Ako od nej dostanem tie peniaze? Prosím o radu.“
Alžbetka, 10 rokov

Milá Alžbetka,
pokiaľ Ťa súd zveril do osobnej starostlivosti matky, zároveň samozrejme určil, že aj výživné má byť vyplácané Tvojej mame.
Ak sa však realita medzičasom zmenila a Tvoja mama sa o Teba osobne nestará, je potrebné, aby sa osoba, ktorá sa o Teba stará, obrátila na súd a žiadala o vydanie nového rozhodnutia vo veci, a to v súvislosti so zverením do osobnej starostlivosti, ako aj v súvislosti s platením výživného.
Zároveň platí, že na výživné máš nárok od oboch rodičov, teda od otca aj od mamy a je ho možné žiadať spätne najviac tri roky od podania žiadosti na súd.
Dúfam, že tieto informácie budú pre Teba a toho, kto sa o Teba stará, užitočné.
 
právnička Lenka


„Dobrý deň! Môj otec žije na Ukrajine, tam sa aj oženil. Bolo mi zvýšené výživné, pričom vzniklo zročné výživné. Kedže mi platí nepravidelne a rôzne sumy stratil výhodu splátok zročného výživného. Podali sme aj tresné oznámenie a nič sa nevyriešilo a policajt nám povedal, že ani exekútor nič nezmôže, lebo je na Ukrajine. Ako mám postupovať, alebo na koho sa obrátiť?“
Dida 

Milá Dida,
v prípade neplnenia rozhodnutia súdu o vyživovacej povinnosti, ak povinný je dlhodobo v cudzine, môžeš skúsiť o pomoc požiadať Centrum medzinárodnoprávnej ochrany detí a mládeže. Na predmetnej internetovej stránke nájdeš aj žiadosť a ďalšie potrebné formuláre. Pokiaľ nie je možné vymáhať predmetné výživné prostredníctvom orgánov Slovenskej republiky (exekútor – odporúčam najprv si to overiť u konkrétneho exekútora), je možné požiadať o pomoc príslušné orgány v mieste bydliska povinného v cudzine. V tom prípade bude potrebné požiadať o uznanie platnosti a vykonateľnosti rozhodnutia slovenského súdu v Ukrajine.

právnička Lenka


„Dobry den, rada by som sa informovala na problem, ktory ma moja kamaradka. Ma 16 rokov a jej rodicia su rozvvedeni, no byvaju v jednej domacnosti. Problem je, ze jej otec je alkoholik, ktory neplati vyzivne ,ani neprispieva na domacnost. Tiez sa dost casto stava, ze kamaradku a jej sestru nenechá vyspat. Kricí na nich, ze ich pozabia, ze su … no tie slova sa sem prave nehodia. Problem je ale v tom, ze jej mama sa tak nejak nevie rozhybat. V podstate svojho byvaleho manzela zivy a snazi sa to kockam nejako ulahcit, ale to celu situaciu neriesi, skor to zhorsuje. Kamaratke uz dochadzaju nervy, nevladze v takomto prostredi zit a naviac si nedostatok financii dost uvedomuje. Zaujimalo by ma, ci sa nejakym sposobom napr. v zastupeni nemoze branit sama, kedze jej mama to evidentne nezvladla. Dakujem“
tina, Trenčín

Ahoj, Tina,
je sympatické, že sa snažíš svojej kamarátke pomôcť. Vyrastať v rodine, v ktorej je alkoholizmus na dennom poriadku, určite nie je jednoduché, najmä ak kvôli jednému členovi domácnosti trpí celá rodina. Domácemu násiliu, či už fyzickému alebo psychickému, ktoré môže mať rôzne prejavy – citové týranie, slovné vyhrážanie, vydieranie, vyvolávanie výčitiek, pocitov viny, zosmiešňovanie, ponižovanie, či iné zlé zaobchádzanie, je možné predísť požiadaním súdu o tzv. „predbežné opatrenie na dočasný zákaz vstupu do domu alebo bytu“. Týmto opatrením môže súd nariadiť otcovi Tvojej kamarátky ako osobe podozrivej z páchania násilia, aby nevstupoval dočasne do domu alebo bytu. Lehota na vydanie takéhoto predbežného opatrenia je 48 hodín odo dňa podania návrhu. Dôkazné bremeno však preukazuje ten, kto sa vydania predbežného opatrenia súdom domáha, preto by bolo dobré poradiť sa v tejto veci s právnikom. Tvoja kamarátka, keďže je maloletá, nemá úplnú spôsobilosť na právne úkony pred súdom; tá vzniká v plnom rozsahu až plnoletosťou.
Jej mama by preto mala vedieť, že súd môže tiež rozhodnúť na návrh rozvedeného manžela o tom, že obmedzí užívacie právo k bytu druhého manžela alebo ho z jeho užívania úplne vylúči. Bývalý manžel, ktorý podá návrh na súd, musí preukázať, že došlo k psychickému alebo fyzickému násiliu, resp. že je tu hrozba takéhoto násilia aj v budúcnosti. Podmienkou je, že konanie jedného z manželov spôsobuje neznesiteľné spolužitie, čo treba chápať tak, že pomery v byte druhému manželovi a jeho deťom či iným blízkym príbuzným bývajúcim v byte nedovoľujú byt pokojne užívať bez strachu o svoju osobu a bez strachu o svoj život a zdravie.
Keďže píšeš, že finančná situácia v rodine nie je priaznivá, môže mama Tvojej kamarátky využiť Centrum právnej pomoci, ktoré poskytuje bezplatné právne poradenstvo, prípadne aj právnika centra na zastupovanie pred súdom v občianskoprávnych aj rodinnoprávnych sporoch pre osoby, ktoré sa nachádzajú v materiálnej núdzi. Viac informácií nájdeš na internetovej stránke www.legalaid.sk.
Vzhľadom na to, že otec Tvojej kamarátky neplatí výživné, môže sa jej mama obrátiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa trvalého pobytu, ktorý po splnení podmienok poskytne náhradné výživné. Prvou podmienkou je, že osoba povinná plniť vyživovaciu povinnosť ju neplní v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným právoplatným rozhodnutím súdu najmenej tri po sebe idúce mesiace a zároveň exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, pričom povinná osoba nezačala platiť výživné. Ak je splnená táto podmienka, oprávnená osoba (teda Tvoja kamarátka) má nárok na náhradné výživné, ak:
1. si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine,
3. príjem žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nie je vyšší ako 2,2-násobok sumy životného minima žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.
Žiadať o náhradné výživné môže rodič dieťaťa alebo nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté. Tvoja kamarátka ako 16-ročná teda žiadateľom ešte nemôže byť.
Na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  sa nachádza aj tlačivo žiadosti o náhradné výživné a prílohy, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti.
V krajnom prípade, najmä ak by dochádzalo aj k agresívnejším útokom zo strany otca, mala by Tvoja kamarátka vedieť, že policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia osobu, od ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 48 hodín od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti.
Ochranu pred domácim násilím (taktiež psychickým alebo fyzickým) poskytuje Trestný zákon v podobe trestného činu týrania blízkej alebo zverenej osoby. Na policajnom oddelení môže Tvoja kamarátka alebo jej mama podať trestné oznámenie pre tento trestný čin, ak je fyzické alebo psychické utrpenie spôsobované konaním uvedeným v skutkovej podstate tohto trestného činu (napr. bezdôvodným odopieraním oddychu, spánku, bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním atď.)
Budem rada, ak moje informácie prispejú k tomu, že v rodine Tvojej kamarátky sa „pohnú ľady“ a jej situácia sa zlepší po finančnej i psychickej stránke.

právnička Katka Ď.


„Dobry den, chcela by som sa spytat co mozem spravit s mojim problemom. Mam 17 rokov, rodicia sa rozviedli pred 3 rokmi a bola som zverena do otcovej starostlivosti, z dovodu ze mama pila a nestarala sa o nas. Uz 3 roky byvame s octom v irsku. Lenze situacia sa zmenila. Pri otcovi uz dlhsiee nevidrzim psychycky ma tyra, ponizuje ma, berie ma ako sluzku, Velmi casto pije alkohol, vulgarne mi nadava aj ked je triezvy, citim ze ma nema rad. Do irska ma zobral aby ublizil mojej mame a nie kvoli mne. Na mamu pred nami casto nadava, mne to vadi a preto som sa s nim vela krat pohadala a usla za priatelom. Moja mama sa zmanila na nepoznanie, ma rocne dieta o ktore sa vzorne stara prestala pit, ku mne sa sprava velmi dobre, zo vsetkym mi pomaha citim ze ma ma o vela radsej a v mojom veku ju potrebujem viac ako mojho otca. Chem zacat skolu na slovensku pretoze do teraz som chodila do skoly v irsku. Prisla som sem na tieto prazdniny ale ja sa uz do irska vratit nechcem. S mamou sme boli u advokata podat zmenu na opatrovnictvo, uz je to 2 dni na sude. Velmi sa bojim ze mi moze otec ublizit ked sa to dozvie. Co mozem spravit ak sa po mna vrati s Irska?? Prosim vas poradte mi pretoze som bezradna. Dakujem“
Veronika, 17 rokov, Banská Bystrica

Milá Veronika, okrem krokov, ktoré ste zatiaľ urobili, môžete podať vo veci zmeny zverenia maloletého (Teba) do starostlivosti druhého rodiča návrh na príslušný súd na vydanie predbežného opatrenia vo veci (ak ste tak teda zatiaľ neurobili). Toto rozhodnutie by dočasne upravilo pomery do doby, kým súd nerozhodne vo veci rozsudkom. Takéto opatrenie súd vydáva bezodkladne, najneskôr však do 30 dní po doručení návrhu.V prípade, že ide o predbežné nariadenie, ktorým súd nariaďuje účastníkovi, aby odovzdal dieťa do starostlivosti druhého z rodičov, súd o vydaní predbežného opatrenia rozhodne najneskôr do 7 dní od doručenia návrhu. Zároveň sa môžete s mamou obrátiť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí, ktorý Ti môže byť v tejto situácii nápomocný a zároveň zrejme bude určený za Tvojho kolízneho opatrovníka v predmetnom súdnom konaní. Pokiaľ správanie Tvojho otca voči Tebe vykazovalo aj známky násilia (fyzického alebo psychického), máš možnosť obrátiť sa so žiadosťou o pomoc na orgány Policajného zboru, prípadne zvážiť aj podanie trestného oznámenia s ohľadom na závažnosť násilného konania.
Veronika, držíme Ti palce v Tejto zložitej situácii.

právnička Lenka  


„Chcem sa spytat, rodicia sa rozvadzaju a ja po rozvode sa nechcem vobec stretavat so svojim otcom, pretoze ma nevidel uz 8 mesiacov a ani sa o mna nezaujima a ani na mna neplati ani cent, pretoze zije s priatelkou s ktorou caka aj dieta. Mne byva zle ked si len na nho pomyslim, vraciam, mam teploty. No neviem co mam, a komu to mam povedat, ze sa s nim nechcem stretavat vobec, aby mi neurcil sud stretavanie, ked mam len 10 rokov, ci ma bude niekto pocuvat co chcem a co nie, alebo rozhodne sud aj bez toho aby sa ma opytali na to? Otec aj fetuje, aj pije alkohol, a ja sa bojim ze budem musiet ist s nim, ked sud urci stretavanie. Dakujem“
sandra,10 rokov

Milá Sandra.
Chápem, že sa nachádzaš vo veľmi zložitej a náročnej situácii, ktorá je ťažká určite nielen pre Teba, ale minimálne aj pre Tvoju mamu. Nepochybne pri otcovi alkoholikovi a narkomanovi si si prežila svoje a o to viac vzbudzuje vo mne rešpekt Tvoja odvaha a rozhodnutie vec riešiť aj osobne a nenechať všetko iba na „dospelákov“. Z Tvojej otázky je zrejmé, že zjavne vieš, že s konaním o rozvode manželstva je spojené aj konanie vo veci úpravy práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode. V súdnych konaniach, týkajúcich sa maloletých detí, súd vo všeobecnosti na pojednávanie deti nevolá a nevypočúva ich. Je to tak preto, lebo pojednávanie samo o sebe je náročná a často aj veľmi stresujúca záležitosť, pred ktorou sa zákon snaží deti ochrániť.  Neznamená to však, že súd o deťoch rozhoduje postupom „o nás bez nás“. Tvoje záujmy na pojednávaní  obhajuje predovšetkým súdom ustanovený kolízny opatrovník. Kto to je? Je to pracovník úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý má v náplni práce obhajovať záujmy detí v súdnych konaniach, teda v podobných situáciách, v akej sa nachádzaš aj Ty. Ako zistí, čo sú Tvoje záujmy? Tu sa dostávam k odpovedi na Tvoju otázku, komu máš povedať o svojich predstavách o (ne)stretávaní s otcom. Predovšetkým tomuto kolíznemu opatrovníkovi, ktorý by Ťa mal tam, kde žiješ, aj za týmto účelom navštíviť. Mama na základe rozhodnutia súdu o ustanovení kolízneho opatrovníka vie, kto ním je a kde sídli, takže nič prípadne nebráni ani tomu, aby si  ho za pomoci mamy navštívila aj sama, ak nechceš čakať. Na zistenie Tvojich potrieb, predstáv a názorov môže tiež súd ustanoviť znalca z odboru detská psychológia. Môže to urobiť na základe vlastného rozhodnutia, ale takýto postup má právo súdu navrhnúť aj Tvoja mama. Ak sa tak stane, znalec – lekár, bude ďalším, kto bude zvedavý na Tvoj názor na vec, na Tvoje požiadavky a predstavy o tom, ako chceš ďalej fungovať s rodičmi. Znalec nakoniec svoje zistenia  vo forme posudku predloží súdu ako dôkaz.
Kto nepochybne bude na súde vypovedať, je Tvoja mama.  Aj ona môže vo svojej výpovedi  sprostredkovať súdu Tvoj názor na vec.  Napokon, ak súd zváži, že je to v Tvojom záujme, na základe vlastného rozhodnutia, či na základe návrhu účastníkov konania (otec, mama, kolízny opatrovník respektíve Ty samotná), môže na pojednávanie predvolať aj Teba a vypočuť Ťa. Tu potom budeš môcť Ty sama bezprostredne súdu povedať všetko, čo k veci povedať chceš. Záverom uvádzam, že minimálne kolízny opatrovník a Tvoja mama budú Tvoj názor na súde tlmočiť. V každom prípade Ti želám, aby sa Vaša rodinná situácia usporiadala tak, aby bola predovšetkým v Tvojom záujme. 

právnik Marian


„Dobrý den chcela by som sa spitať kedže su moji rodičia rozvedeni a ja byvam s mamou či musim navštevovat otca. Mama my vysvetlovala že sud nariadil aby som u neho bola každy druhy vykend. Mama ma noveho priatela a ja by som radsej travila cas snim a mamou kedže oni ked maju volny vykend idu niekam na vylet. U otca som celi vykend doma kedze hovori že nema peniaze. A ked nahodu maju volny vykend vtedy kedy mam ist ja k otcovy tak sa otec nechce dohodnut s mamou aby som k nemu nemusela ist. Mozem vediet kedy mozem odmietnut ist k otcovy ked sa u neho len nudim a sedim celi vykend doma“
Natalka, 10 rokov

Milá Natalka,  
z toho, čo píšeš je zrejmé, že Tvoje pravidelné stretávanie s otcom upravil vo svojom rozhodnutí súd. V tomto rozhodnutí je uvedené ako a kedy sa s otcom máš stretávať. Možno by bolo fajn uvedomiť si, na čo takéto rozhodnutie slúži. Každý rodič má právo stretávať sa so svojím dieťaťom, a tiež každé dieťa má právo stretávať sa aj s rodičom, ktorému nie je zverené do osobnej starostlivosti (teda s tým, s ktorým nežije). To znamená, že Tvoj otec má tiež svoje rodičovské práva a povinnosti, aj napriek tomu, že nežije s Tebou a s Tvojou mamou. Súdne rozhodnutie tieto práva a povinnosti upravuje vtedy, ak sa rodičia nevedia o ich výkone dohodnúť. Umožniť pravidelné stretávanie sa Teba a Tvojho otca je povinná Tvoja mama. Ak nedôjde k dobrovoľnému splneniu povinností, ktoré sú uvedené v rozhodnutí, môže nastať výkon tohto rozhodnutia. Jednoducho povedané, ak nebudeš chcieť chodiť k otcovi v dohodnutom termíne, môže sa otec obrátiť na súd. Súd potom môže predvolať Tvoju mamu, uložiť jej pokutu a podobne, pretože si neplní svoje povinnosti. Zároveň je však potrebné uviesť, že nikto Ťa nemôže násilím nútiť stretávať sa s otcom. Súd by takéto stretávanie sa mohol zakázať, ak by existovali na to závažné dôvody. Avšak takéto riešenie súdom prichádza vtedy, ak nie je možné sa dohodnúť inak. Viem, že je ťažké, aby sa dohodlo toľko osôb (Ty, mama a otec) na takom riešení, ktoré by vyhovovalo každému, ale môžeš to skúsiť. Porozprávaj sa o tom s mamou aj s otcom, prípadne s obidvoma. Nestretávať sa s otcom vôbec nie je riešením, keďže aj on má právo sa s Tebou stretávať. Verím, že je zábavnejšie ísť na výlet, ako sedieť doma, no aj napriek tomu čas strávený s otcom nemusí byť vždy len nuda. Môžeš sa na to takto pozrieť a pokúsiť sa vymyslieť aj nejakú zábavu, ktorá nevyžaduje toľko veľa peňazí. Dúfam, že sa Vám všetkým podarí dohodnúť sa tak, aby boli všetci spokojní.

právnička Katarína P. 


„Ahoj chcela by som sa opýtať na striedavú starostlivosť o dieťa celkom tomu nerozumiem lebo sa hovori iba o striedavej starostlivosti po rozvode…ale keď rodičia neboli zobratí tak je to ako?“
milacik

Milá „milacik“ :-),
máš pravdu, že striedavá starostlivosť ako spôsob úpravy rodičovských práv a povinností sa spomína najmä s rozvodom. Je to zrejme preto, že právna úprava inštitútu striedavej starostlivosti je obsiahnutá v zákone o rodine v časti, ktorá hovorí práve o rozvode manželstva. Konkrétne je tam upravené, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ako si môžeš všimnúť, používa sa tu pojem rodičia, nie pojem manželia, resp. bývalí manželia. Takže je to uplatniteľné pre rodičov bez ohľadu na to, či boli manželmi alebo nie. Zákon o rodine zároveň obsahuje aj úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a úpravu styku rodičov s deťmi v ďalších prípadoch. Platí, že rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností. Tu sa však zároveň odkazuje na použitie tej právnej úpravy rodičovských práv a povinností, ktorá je obsiahnutá v časti o rozvode manželstva. Zákon teda umožňuje uplatniť inštitút striedavej starostlivosti vo všetkých prípadoch, kedy rodičia spolu nežijú, čiže v prípade rozvodu, v prípade, že manželia spolu nežijú, ale aj v prípade, že rodičia nikdy manželmi neboli.

právnička Lenka


„Chcem sa opytat ci moze mama sama rozhodnut o mojom prestupe na inu zakladnu skolu ak nezije s otcom a je urceny sudom kolizny opatrovnik“
peter

Ahoj, Peter,
rodičia dieťaťa sú oprávnení a zároveň povinní zastupovať svoje maloleté dieťa pri takých úkonoch, na ktoré ešte nie je dostatočne spôsobilé. Podmienkou je, že musí ísť o rodičov, ktorí majú rodičovské práva a povinnosti v plnom rozsahu (to znamená, že súd im ich práva nepozastavil, neobmedzil alebo ich práv nepozbavil). V prípadoch, ak rodičovské práva a povinnosti vykonávajú obidvaja rodičia, jeden z nich môže zastúpiť maloleté dieťa v bežných veciachaj bez súhlasu, resp. vyjadrenia druhého rodiča. Ak by však išlo o podstatnú vec, je nutné, aby s prejavom zastupujúceho rodiča súhlasil aj druhý rodič. Zákon o rodine vymenúva niektoré podstatné veci súvisiace s výkonom rodičovských práv  a povinností. Ide najmä o vysťahovanie maloletého dieťaťa do cudziny, správu majetku maloletého dieťaťa, štátne občianstvo maloletého dieťaťa, udelenie súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a príprava na budúce povolanie (rozhodovanie o výbere strednej školy). Nejde však o úplný výpočet a teda posúdenie, či ide o podstatnú vec súvisiacu s výkonom rodičovských práv a povinností závisí naďalej od súdu. Prvoradá by však mala byť predovšetkým dohoda rodičov. Až keď nedôjde k dohode medzi rodičmi, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Ak by Tvoja mama zariadila prestup na inú základnú školu bez súhlasu Tvojho otca, ktorý by sa túto informáciu dozvedel neskôr a nesúhlasil by s prestupom, potom by o tom mohol rozhodnúť iba súd na návrh Tvojho otca. Žiaľ, konkrétnejšiu odpoveď Ti, Peter, dať nemôžem, pretože z Tvojej otázky nie je zrejmé, z akého dôvodu Ti súd ustanovil kolízneho opatrovníka. Býva to v prípadoch, ak by záujmy dieťaťa mohli byť iné ako záujmy rodičov. Najčastejšie ide o konanie, v ktorom súd rozhoduje o rozvode manželov. Kolízny opatrovník však môže byť ustanovený dieťaťu aj v iných prípadoch, napr. ak dieťa nemá zákonného zástupcu alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu dieťa zastupovať. Dôvodom na ustanovenie kolízneho opatrovníka môže byť tiež hrozba stretu záujmov viacerých detí rodiča, ktorý je zákonným zástupcom detí (alebo aspoň jedného dieťaťa). Dúfam, že som na Tvoju otázku aspoň čiastočne zodpovedala. Prajem Ti, aby si si v novej škole rýchlo zvykol a našiel si dobrých kamarátov.

právnička Katka Ď.


„Zdravim vas potrebujem poradit ohladom mojich rodicov. Stale mi zakazuju kamaratov, ked telefonujem hned pridu abi som to zrusila nemozem ist na pocitac a von ma tiez nechcu pustat. Moja mama my stale vravi ze ja nemozem mat vlastny nazor. Este ktym kamaratom ja mam len starsich kamaratov a mama mi vravi ze ked ma snimi uvidi tak ma dobije ale ona ma uz zbila vela krat a dost silno. Stale na mna krici a zavsetko mi nadava som doma ako vo vezeni. Prosim poradte co mam robit s pozdravom.“
daduska, 15 rokov

Milá Daduška,
Tvoja otázka má dve roviny. Jednu rovinu predstavujú Tvoje práva ako dieťaťa svojich rodičov a druhú práva Tvojich rodičov, ktoré majú v súvislosti s Tvojou výchovou. Zákon o rodine hovorí, že rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa majú rodičia. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Rodičia majú právo použiť pri výchove dieťaťa primerané výchovné prostriedky tak, aby nebolo ohrozené zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývoj dieťaťa. Porušovanie povinností rodičov, vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, alebo zneužívanie ich práv môže každý oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo súdu. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o uložení výchovných opatrení. V rámci týchto výchovných opatrení môže súd vhodným spôsobom napomenúť rodičov maloletého dieťaťa, ktorí svojím správaním ohrozujú alebo narušujú jeho riadnu výchovu, taktiež môže súd určiť nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad za súčinnosti napr. orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obce, školy alebo môže uložiť rodičom a maloletému dieťaťu povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo odbornému poradenstvu v špecializovaných zariadeniach. V tých ťažších prípadoch, ak je to v záujme dieťaťa, môže súd rozhodnúť o obmedzení výkonu rodičovských práv. Pokiaľ ale rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva, súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv. Zákon však taktiež hovorí, že dieťa je povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich. Ak dieťa žije v domácnosti s rodičmi, je povinné podieľať sa osobnou pomocou na spoločných potrebách rodiny a prispievať na úhradu potrieb rodiny podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa je ďalej povinné spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu, plniť si svoje vzdelávacie povinnosti primerane svojim schopnostiam a vyvarovať sa spôsobu života, ktorý by mohol byť preň ohrozujúci, najmä užívania látok, ktoré poškodzujú jeho telesné a duševné zdravie. Milá Daduška, nie každé rozhodnutie rodičov sa môže zdať ich deťom správne. Ale takisto nie každé dieťa sa správa podľa priania svojich rodičov. Nájsť vzájomnú zhodu a porozumenie je niekedy veľmi ťažké. Možno stačí, ak sa im so svojimi pocitmi a trápením zdôveríš, skúsite sa o tom porozprávať a nájsť vhodné riešenie. Pokiaľ sa však domnievaš, že ich správanie nie je primerané, mala by si požiadať o pomoc  nejakú dospelú osobu v Tvojom okolí, ktorej dôveruješ (napr. triedneho učiteľa, všeobecnú  lekárku a pod.), ktorá by sa potom mala obrátiť na príslušný orgán, ktorý Ti poskytne pomoc. Pomoc sú Ti povinní poskytnúť aj zamestnanci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Tvojho bydliska alebo zamestnanci obce (mesta), v ktorej bývaš. A taktiež sa môžeš obrátiť na príslušníkov Policajného zboru. Budem Ti držať palce, aby sa Tvoj vzťah s rodičmi zlepšil.

právnička Janka


„Dobrý deň, moja mama ma nechce púšťať večer von, musím byť vždy do 21:00 hod. doma, tvrdí, že je na to nejaký zákon. Chcem sa spýtať či je to pravda.“
Lenka, 14 rokov

Ahoj, Lenka,
neviem, či je to pre Teba pozitívna správa, ale pravda to je. Mama sa vyzná. Vo všeobecnosti je na to niekoľko zákonov, v trestnej rovine je to Trestný zákon. Ak by Tvoji rodičia zanedbávali Tvoju výchovu a neurčovali Ti pravidlá, ako je toto, mohli by dokonca spáchať trestný čin. V občianskoprávnej rovine je to zákon o rodine. Súčasťou rodičovských povinností  (a práv) je aj sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa. Riadne neplnenie si rodičovských práv môže viesť až k ich obmedzeniu či pozastaveniu ich výkonu súdom. Konkrétne o 21.00 hodine hovorí zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, podľa ktorého sa osoby maloleté do 15 rokov nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje (v tomto období, keď sú tu letné terasy, bufety na kúpaliskách, hypermarkety otvorené 24 hodín denne, je to takmer všade…).  Chápem, že niekedy je to pre Teba obmedzujúce, ale Tvoji rodičia robia iba to, čo by mali a čo predpokladám, že robia všetci rodičia, ktorým záleží na ich deťoch. Musíš byť trošku trpezlivá, v priebehu Tvojho ďalšieho fyzického  a osobnostného vývoja sa nepochybne možnosti voľočasových aktivít a ich pestrosť bude rozširovať a hádam tak s využívaním Tvojho voľného času budeš spokojnejšia ako teraz.

právnik Marian


„Ahoj, chcem sa spýtať či ako neplnoletá osoba (16r.) mám právo odsťahovať sa na určitý čas od svojich rodičov. Viem že existuje zákon kedy dieťa môže svojvoľne odísť z domu z vlastnej vôle bez akého koľvek nútenia z niečiej strany niektorej osoby či známej alebo neznámej. Ďakujem za odpoveď. Dôvodom sú dlhodobé rodinné problémy na ktoré vo vašej odpovedi prosím neprizerať.“ Včielka

Ahoj, Včielka, priznám sa, že neviem, aký zákon máš na mysli, pretože ja taký nepoznám. Vzťahy medzi rodičmi a deťmi (najmä ich vzájomné práva a povinnosti) upravuje zákon o rodine. V ňom sa však nenachádza žiadne ustanovenie, ktoré by „umožňovalo“ maloletému dieťaťu (a to ešte stále si) dobrovoľný a svojvoľný odchod od rodičov. O tejto problematike sme písali už viackrát, takže určite nájdeš aj mnohé iné odpovede. Pokiaľ dosiahneš plnoletosť, žiadny zákon neupravuje Tvoju povinnosť zotrvať v spoločnej domácnosti s rodičmi. V súčasnosti však Tvoji rodičia majú svoje práva a povinnosti, medzi ktoré patrí aj sústavná starostlivosť o Tvoju výživu a výchovu a pod. Iná vec je, keď nastane v rodine taká situácia, ktorá znemožňuje ďalší pobyt maloletého dieťaťa v rodinnom prostredí a opatere rodičov. Ak dochádza konaním rodičov k ohrozeniu života, zdravia, výživy alebo výchovy maloletého dieťaťa, zákon o rodine pripúšťa určité možnosti, ktorým môže dôjsť k zásahu do výkonu rodičovských práv a povinností. Podľa rôznych situácií môže ísť o obmedzenie rodičovských práv a povinností, alebo ich úplné pozbavenie. Tomuto zodpovedajú aj možnosti rozhodnúť o nariadení ústavnej starostlivosti pre dieťa, o zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a pod. Každopádne tieto veci musí vždy riešiť príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (je to orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) a súd. Ak teda myslíš, že problémy vo vašej rodine sú natoľko závažné, neváhaj a obráť sa na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne sa môžeš poradiť aj s niekým kompetentným v škole. Ak však tie problémy u vás nie sú až také závažné (ide napr. o odlišné názory, neschopnosť vzájomnej komunikácie), skús sa porozprávať so svojimi rodičmi alebo môžeš sama (i s rodičmi) skúsiť vyhľadať pomoc psychológa. Ty a aj Tvoji rodičia máte navzájom voči sebe práva, ale aj povinnosti. Keďže nie si plnoletá, z právneho pohľadu nie je možné, aby si tieto veci riešila sama a svojvoľne. Navyše takýto Tvoj svojvoľný odchod by mohol „narobiť“ ešte viac škody.

právnička Katarína P.


Matka ma vyhodila z domu na ulicu – som chory a vypysany zo škol neviem si rady tulam sa po železničnej stanici na koho sa mam obratit?? Ma mama pravo ma vyhodit na ulicu????“
dušanko, 15 rokov, Nové Zámky

Ahoj, Dušanko,
my radíme len v pracovných dňoch a v pracovnom čase, vzhľadom na Tvoju otázku však reagujem ihneď. Samozrejme, že mama nemá právo Ťa vyhodiť na ulicu. Porušovanie povinností rodičov, vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, alebo zneužívanie ich práv môže každý oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo súdu. V tejto chvíli, teda v piatok neskoro večer, Ti odporúčam obrátiť sa ihneď na políciu, tiež môžeš využiť známe telefónne čísla 112 či 158. Odporúčať tiež môžem Linku detskej istoty: 116 111, ide o non-stop telefonickú poradenskú linku pre deti na Slovensku.
Do pozornosti dávam, že kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie
a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť,
b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania,
c) nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie,
d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo
e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať,
potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
Dušanko, neviem z kade píšeš, ale určite ihneď kontaktuj dospelých, napr. z rodiny, kamarátov a ich rodičov a spolu sa obráťte na políciu. Neváhaj ani chvíľu.
Veľmi Ti držím palce.

právnička Henrieta 


„Dobrý deň, chcel by som vedieť, aké mám povinnosti voči svojim rodičom ako maloletý .. ďakujem“
gama13

Ahoj,
povinnosti dieťaťa voči svojim rodičom upravuje zákon o rodine. Podľa tohto zákona dieťa je povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich. Ak dieťa žije v domácnosti s rodičmi, je povinné podieľať sa osobnou pomocou na spoločných potrebách rodiny a prispievať na úhradu potrieb rodiny podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa je ďalej povinné:
a) spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu,
b) plniť si svoje vzdelávacie povinnosti primerane svojim schopnostiam a 
c) vyvarovať sa spôsobu života, ktorý by mohol byť preň ohrozujúci, najmä užívania látok, ktoré poškodzujú jeho telesné a duševné zdravie.
Verím, že plnenie vyššie uvedených povinností pre Teba nepredstavuje žiaden problém. Držím Ti palce, aby si s rodičmi vždy dokázal vychádzať čo najlepšie.

právnička Janka

Ty a vzťahy v rodine
„Ahoj. Volam sa fero a mam 18 rokov. Chcel by som vediet do kedy mozem byvat u  rodicov bez toho aby ma vyhodili z domu. Kedze mam otca ktory sa ku mne od 15 rokov chova dost cudne stale sa hadame. A uz sa ma snazil par krat vyhodit z domu kedze som este nebol plnolety tak to nespravil, este stale chodim do skoli teda robym si nadstavbu uz asi 2 roky si musim platit cestovne sam kedze my otec nechce dat peniaze na cestovne, a aj ked my da peniaze vycita my stale ze sa o mna musi sarat atd. tak som si radsej nasiel brigadu a zarabam si na to sam. na oblecenie na cestovne a aktiviti ak na ne mam vobec cas. jedine mama mi pomaha s  peniazmy snazi sa mi dat par eur nech si to otec nevsimne. lenze od kedy mam 18 uz my ohlasil ze ma vyhodi zevraj niesom nikdy doma ale jediny dvovod preco to tak je ze brigadujem aby som mal aspon nieco do skoli. nejde my o to aby my vsetko platili ja si vsetko zaplatim sam zarobim si na brigade len chcem mat istotu ze ma nebudu moct vyhodit na ulicu raz ked pridem domov z brigady… dakujem“
Fero E, 18 rokov

Milý Fero,
osobne ma veľmi mrzí, že s otcom máš vzťah plný konfliktov. Vstup do dospelosti je náročný pre každého a komplikované vzťahy v rodine ho určite neuľahčia.
Z právneho hľadiska je vzťah dieťaťa a rodičov upravený tak, že do osemnástky sú rodičia Tvojimi zákonnými zástupcami, majú povinnosť sa o Teba starať, vychovávať Ťa a chrániť Tvoje záujmy. Z toho vyplýva, že deti bývajú spolu s rodičmi, inak by rodičia svoje povinnosti nemohli dôsledne vykonávať.
Dovŕšením osemnástich rokov sa dieťa právne stáva dospelé, úloha rodičov ako zákonných zástupcov sa končí a dieťa by malo byť pomerne samostatné, schopné sa o seba postarať samo.
Keďže však záujmom spoločnosti je investovať do vzdelania, ktoré sa dovŕšením osemnástky končí len málokedy, v reálnom živote dieťa veľmi často zostáva najmä finančne naďalej závislé od rodičov, keďže nepracuje, ale ďalej študuje.
Preto právna úprava pamätá aj na tieto skutočnosti a ukladá rodičom plniť si vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu až dovtedy, kým dieťa nie je schopné živiť sa samo. V prípade štúdia dieťaťa to tak určite je.
Aj dieťa má však svoje povinnosti. Pomoc v domácnosti, prípadne finančné prispievanie do spoločného rozpočtu (napr. formou brigády) je určite veľmi vhodné.
K otázke bývania u rodičov môžem z právneho hľadiska uviesť toľko, že povinnosť rodičov poskytovať dieťaťu bývanie v ich domácnosti nie je nikde upravená. Preto istota, že Ťa rodičia nemôžu „vyhodiť z domu“ neexistuje. Finančné prispievanie na bývanie napr. na internáte by bolo na splnenie vyživovacej povinnosti rodičov postačujúce.
Rodinné vzťahy sú aj z pohľadu práva veľmi špecifické v tom, že sa týkajú najhlbšieho súkromia života ľudí a priveľký zásah do ich úpravy nie je žiaduci. Dôraz je kladený najmä na riešenie vzťahov vzájomnou dohodou, ako to vyhovuje konkrétnym osobám.
Aj v Tvojom prípade bude finančná podpora zo strany rodičov skôr otázkou vzájomnej dohody a riešenia konfliktov. Návšteva rodinnej poradne by mohla priniesť aspoň pár dobrých návrhov, ako riešiť situáciu, ktorú opisuješ.
Rodinnú poradňu môžeš navštíviť aj sám, prípadne s mamou, najlepšie by však bolo, keby sa na nej zhodla celá rodina.
Na tejto stránke nájdeš mnohé užitočné linky na webové stránky, ktoré sa špecializujú na rodinné vzťahy.

právnička Lenka


Ahoj, bola by som veľmi rada, ak by ste mi odpovedali na zopar mojich otazok. mam 17 rokov, a rodicia mi zacali zakazovat uplne vsetko, mam 20 rocneho priatela, na ktoreho moj oco neslusne nadava, a vyhraza sa mi, ze nanho posle policiu, pokial mi neda pokoj. Prednadavnom ma moj otec fyzicky napadol, a urazal nadavkami, ktore by asi nikto nikdy nechcel pocut, zo skoly musim byt doma vzdy o pol 4 a internet mam povoleny na 1 hodinu denne ,co je smiesne, nechcu ma pustat von, a vycitaju mi veci, ktore niesu vobec pravdive, obcas mam strach prist domov, lebo neviem co mi zasa moze spravit moj otec, bojim sa ho, a citim sa doma velmi zle, rodicia sa somnou vobec nerozpravaju, dokonca ich ani netrapi, ako sa dostanem do skoly, pretoze cestujem 32 km, kazdy den, moj otec sa mi vyhraza ustavom, a pritom patrim medzi najlepsie ziacky nasej triedy,uz ma nebavi byvat u nas doma, keby ze mam 18 rokov, tak by som ani sekundu nevahala, nemam 10 rokov a nebavi ma pocuvat trapne zakazy a prikazy rodicov, chcem travit cas aj s mojim priatelom, ktoreho moj oco odstudil a vobec ho nepozna, ako to mam spravit aby to nebolo protizakonne? Bola by som velmi rada ak by ste mi v tejto veci pomohli, velmi pekne dakujem“
Klaudia, 17 rokov

Ahoj, Klaudia,
Tvoja otázka na zákonné riešenie popísanej situácie smeruje k právnemu posúdeniu stavu, aký je vo Vašej rodine. Toho sa budem aj držať, pretože to, čo s napísala, má nepochybne aj psychologickú  a sociologickú stránku, ale keďže som právnik,  budem sa vyjadrovať iba k právu. Z pohľadu rodiča a výkonu všetkých jeho práv a povinností buď dieťa si (nedovŕšila si plnoletosť), alebo dieťa nie si (dovŕšila si plnoletosť). Aj keď iné zákony (napríklad Trestný zákon, Zákonník práce, Občiansky zákonník) vymedzujú vekové hranice, kedy aj nedospelým deťom priznávajú nové práva, či povinnosti, zákon o rodine v zásade zohľadňuje iba jednu vekovú hranicu a tou je 18 rokov. Samozrejme, že rodičia by Tvoju výchovu  a všestranný rozvoj mali prispôsobiť Tvojmu veku, potrebám, osobnosti, rozumovej a vôľovej vyspelosti, ale nikde nie je napísané, čo môže robiť 12-ročný, čo 15-ročný, čo 17-ročný. Rodičia majú voči Tebe rovnaké práva (a možnosť regulovať Tvoj život),  ako mali, keď si mala 5 rokov. Asi nie je sporné tvrdenie, že správať sa k 17-ročnej rovnako ako k 5-ročnej, je nesprávne. Je ale nezodpovedné na základe textu, ktorý si napísala, zhodnotiť, ako je to u Vás, čo sa skutočne deje, čo je správne a čo je nesprávne. Podstatné je, že ani zákon neustanovuje nijakú inštitúciu ani mechanizmus, ako hodnotiť optimálnosť rodičovskej výchovy. Všetko, čo je v rozmedzí možné, výborné, znesiteľné, ťažké, príjemné, otravné, je ešte akceptované a tým pádom aj zákonom neriešené. Až pokiaľ by miera nesprávneho či nedostatočného výkonu rodičovských práv a povinností u rodičov presiahla hranice prípustného, je možné to riešiť súdnou cestou (obmedzenie či pozbavenie rodičovských práv a priznanie ich inému dospelému). Uviedla si, že Ťa otec fyzicky napadol, čo je neprípustné. Asi je vhodné upozorniť ho, že je tu trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby a ak by takéto konanie opakoval, ísť na políciu. Možnosti  riešenia a opatrenia vzhľadom k situácii v Tvojej rodine majú v náplni práce aj úrady práce, sociálnych vecí  a rodiny. Nevhodné správanie sa detí, ako aj porušovanie povinností rodičov, vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, alebo zneužívanie ich práv môže každý oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo súdu. Rovnako môže každý oznámiť tomuto orgánu, obci alebo súdu skutočnosť, že rodičia nemôžu plniť povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností. Pokiaľ sa s rodičmi nepodarí dohodnúť na nejakom akceptovateľnom kompromise, skús sa porozprávať s niekým blízkym s rodiny, čo pozná Vašu situáciu či minimálne Teba (napr. školský psychológ), aby Ti vedel poskytnúť objektívny pohľad na vec  a pomohol to riešiť, ak je to namieste.

právnik Marian


„Dobrý deň, moji rodičia sú rozvedený 3 roky a až teraz sa začala o mňa zaujímať starká po otcovi. Dala návrh na súd, že sa chce so mnou stretávať. Ja sa jej bojím a nechcem ju ani vidieť. Už som jej to povedala aj do očí ale ona stále trvá na svojom. Čo môžem urobiť? Môžem ísť na súd to všetko povedať ako to cítim? Ani s otcom sa nestretávam ale on ani nejaví záujem. Mne je u maminky dobre a nech mi dajú pokoj. Teta z úradu práce ma nechcela ani len vypočuť, keď sme s maminkou za ňou boli a povedala maminke že sa mám snažiť ľúbiť starkú. Ale pre mňa je to človek, ktorého sa bojím a necítim k nej nič iba strach, že ma zoberie k otcovi.“
Lenka, 9 rokov

Ahoj, Lenka, z Tvojej otázky vyplýva, že po rozvode rodičov si bola zverená do osobnej starostlivosti matky. Táto situácia Ti aj vyhovuje, no v súčasnosti sa o stretávanie s Tebou snaží aj Tvoja starká. V prvom rade je to súd, ktorý rozhoduje o tom, ktorému z rodičov bude dieťa zverené do starostlivosti a nepochybne tak to bolo aj v tomto prípade. No okrem rodičov môže súd aj iným osobám (podľa zákona je takouto osobou aj stará mama dieťaťa) umožniť, aby sa s dieťaťom stretávali a vyčleniť im určitý čas, v rámci ktorého sa tak bude diať. Prvoradým kritériom, ktorým sa však súd pri akomkoľvek rozhodovaní o maloletom dieťati riadi, je záujem tohto dieťaťa. Ak teda napríklad dospeje k závere, že je v záujme dieťaťa, aby sa stretávalo s niektorými príbuznými, rozhodne o tom. No ak usúdi, že je v rozpore so záujmom dieťaťa byť v kontakte s týmito príbuznými, neumožní im stretávanie s dieťaťom. Okrem toho tiež kladieš otázku, či: „môžem ísť na súd to všetko povedať ako to cítim?“. K tejto otázke uvádzam, že maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.

právnik Juraj


„Chcem poznat svojho otca, nepoznám jeho adresu, nikdy som ho nevidel. Žije v Bratislave, on ma nechce vidiet, poznat, lebo on ma nechcel. Ja ho vidiet chcem. Ako na to?“
manzel70…, 17 rokov, Trnava

Ahoj,
odpoviem z právneho hľadiska. V prípade, ak rodičia dieťaťa spolu nežijú, mali by sa dohodnúť o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. V opačnom prípade rozhodne súd, najmä pokiaľ ide o zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti, zastupovanie a spravovanie jeho majetku. Ďalej sa určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu a kedy má právo stretávať sa s dieťaťom. Tvoj otec (predpokladám, že s mamou neboli manželia), ak uznal svoje otcovstvo súhlasným vyhlásením pred matričným úradom alebo pred súdom, prípadne ak bolo jeho otcovstvo určené súdom, má vo vzťahu k Tebe najmä vyživovaciu povinnosť. Zabezpečenie jej plnenia (ak je určená súdom) je možné vynútiť zákonom upraveným spôsobom v exekučnom konaní a určitým tlakom je aj trestné oznámenie. Pokiaľ však ide o styk dieťaťa s rodičom, ak rodič nemá záujem, náš právny poriadok nepozná spôsob, ako ho prinútiť, aby sa dieťaťu venoval. Ak chceš zistiť, kde býva, predpokladám, že si už skúsil hľadať informácie na internete, či v telefónnom zozname, kde je aj adresa… Ďalej by si mohol skúsiť aj na stránke obchodného či živnostenského registra. Informácie o pobyte obyvateľov poskytuje aj Ministerstvo vnútra SR, okresné riaditeľstvá Policajného zboru a obce, a to na základe písomnej žiadosti, v ktorej musí byť uvedené:
a) meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa,
b) meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,
c) odôvodnenie žiadosti.
Veľa šťastia.

právnička Marcela

Ty a škola
Ty a iné problémy v škole
„Dobrý deň, chcel by som sa Vás len spýtať či som povinný si na hodinách písať poznámky alebo je to len moja vlastná voľba. Máme v triede plno ľudí čo si ich nepíšu a učiteľka na nich nijako nereaguje a mne vynadala za to, že mi chýbala jedna strana, z poslednej hodiny a bola si na mňa sťažovať. Ďakujem za odpoveď“
Roman, 18 rokov, Prešov

Milý Roman,
isto uznáš, že zákon nemôže upravovať každý detail vyučovacieho procesu. To určite nie je možné a ani by to nebolo účelné. Školský zákon upravuje základné práva a povinnosti žiakov. Tak napríklad žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, má právo na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny. Žiak má však aj určité povinnosti. Žiak je napríklad povinný dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia, pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak zákon neustanovuje inak, či rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. Rovnako aj učiteľ ako pedagogický zamestnanec má svoje práva a povinnosti. Učiteľ má napríklad právo na výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj žiakov a rozvoj ich kompetencií. Učiteľ je tiež povinný chrániť a rešpektovať práva žiaka, usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka, či vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu. Môj názor je, aj keď sa Ti asi nebude páčiť, že by si nemal riešiť svojich spolužiakov, ale predovšetkým svoj prístup k vyučovaniu. Ak od Teba učiteľka vyžaduje písanie poznámok z vyučovacej hodiny, tak má na to zrejme dobrý dôvod. Osobne si myslím, že písanie poznámok, a teda vnímanie učiva nielen pasívnym počúvaním, Ti môže len a len prospieť, nehovoriac o tom, že sa k nim vždy môžeš vrátiť, ak Ti niečo nie je jasné.

právnička Petra


„Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či učitel ma právo mi zobrať vec (mobil,svetielko ,..) a vrátiť mi ju nevedno kedy pripadne na konci šk. roka . Ďakujem :)“
fredy, 14 rokov
„Dobrý deň, chel by som sa spýtyť či učitel nie je povinny mi vraťiť odobranu vec ( napr. mobil,..) po skončení vyučovania a či na to existuje presny zákon prípadne paragraf . Ďakujem za odpoveď.“
dredy, 14 rokov

Ahoj, „fredy a dredy“,
v súvislosti s uvedenými otázkami mi nedá neuviesť, že asi všetci vieme či sme počuli o problémoch, ktoré súvisia s používaním mobilných telefónov žiakmi v škole. Ide nielen o telefonovanie či smskovanie počas vyučovania, ale aj o vytváranie zvukových a obrazových záznamov bez súhlasu a vedomia dotknutej osoby. Žiaci zaznamenávajú svojich spolužiakov napríklad aj na toaletách, alebo pri prezliekaní na hodinu telesnej výchovy. Žiaci neraz „vyprovokovali“ učiteľa a potom si jeho reakciu nahrali na mobil, či obrazový záznam učiteľa doplnili nevhodným zvukovým záznamom. Veľkým problém je zverejňovanie takto vzniknutých záznamov na internete. Zanedbateľná nie je ani možnosť zneužívania mobilných telefónov pri písomkách. Mobilné telefóny však už dnes patria k nášmu každodennému životu, preto aj v školách je potrebné viesť deti k ich zodpovednému používaniu, a tiež aj k základným zásadám spoločenskej etikety v súvislosti s ich používaním. Zo školského zákona vyberám, že dieťa alebo žiak je okrem iného povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia, rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej škole počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu. Iný všeobecne záväzný právny predpis používanie mobilov neupravuje a ani v uvedenej vyhláške už nenájdeme pravidlá odkladania či odoberania mobilov, alebo postihy za používanie mobilných telefónov cez vyučovanie. Preto odporúčam podrobne sa oboznámiť so školským poriadkom konkrétnej školy. Školský poriadok však tiež musí rešpektovať základné práva a slobody obsiahnuté v našej Ústave či v medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná a nemôže byť v rozpore so zákonom či iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Vlastnícke právo a nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia  sú základnými ľudskými právami, ktoré patria každému bez rozdielu. Mobil je predovšetkým vlastníctvom jednotlivca a taktiež obsahuje údaje či informácie, ktoré tvoria súkromie jeho vlastníka. Odobratím mobilu i inej veci tiež učiteľ musí počítať s prípadnou zodpovednosťou za škodu, ako aj s možným zásahom do uvedených práv. Ak žiak s mobilom či inou vecou porušuje svoje povinnosti,  odporúčam učiteľom využívať výchovné opatrenia. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, Policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.

právnička Henrieta


„Dobry den, prosim, potrebujem poradit. Chodim do 8 triedy-isiel som neskor do skoly. Dnes som sa v skole k p. ucitelke nezachoval spravne vyrusoval som, ona ma upozornila, ze ked neprestanem tak mi struhne facku ja som sa postavil ze no nech mi ju da. Po stvrtej hodine ma zavolali do riaditelne-zastupca, ta p. ucitelka, triedna. Zastupca riesil dookola ako to bolo.drzali ma tam do siedmej hodiny. Chcel by som vediet, ci to nie je vela, nestihol som ani obed. Mrzi ma to, viem ze som urobil chybu ospravedlnil som sa. nemala by tam byt pri mne aspon nasa skolska psychologicka? ja navstevujem psych. poradnu-som niekedy vybusny to je pravda.“
Mako, 15 rokov

Ahoj, „mako“,
iste nečakáš, že Ťa pochválime. Určite nie. Tvoje správanie nebolo v poriadku. Dobré je, že to ľutuješ, že si sa ospravedlnil a najlepšie by bolo, keby si to už nikdy nezopakoval. Samozrejme musím povedať, že sa mi nepáči ani veta pani učiteľky: „…struhnem Ti facku“. Dohovor o právach dieťaťa zaručuje všetkým deťom aj to,  aby sa disciplína v škole zabezpečovala spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa a v súlade s týmto dohovorom. Výchova a vzdelávanie podľa školského zákona sú založené okrem iného aj na princípoch  prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť, vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom vzdelávaní, zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní. Ďalej zdôrazňujem, že dieťa alebo žiak je okrem iného podľa školského zákona povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia, rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi, dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia, neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak, konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, Policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam. Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej škole sa žiak musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok. Podľa tejto vyhlášky triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov priebežne a preukázateľným spôsobom informujú zákonného zástupcu žiaka o prospechu a správaní žiaka. „Mako“, nepoznám všetky okolnosti prípadu. Bolo by dobré, aby ste sa s rodičmi podrobne oboznámili aj so školským poriadkom a verím, že aj na základe vyššie uvedeného sa s rodičmi poradíte o ďalšom postupe. Rozhovor rodičov s triednou učiteľkou i konkrétnou vyučujúcou, prípadne aj s vedením školy a objasnenie všetkých okolností prípadu v prospech Tvojho ďalšieho riadneho vzdelávania a výchovy a dodržiavania práv a plnenia povinností by mohol byť prínosom. Je tiež fajn, že navštevuješ psychologickú poradňu a verím, že svoju výbušnosť už ustrážiš.

právnička Henrieta


“Chcela by som sa spýtať že keď si nás chce učiteľ nechať po škole či s tým musia súhlasiť rodičia. PS. chodím na základnú školu 2. stupeň“
Júlia

Ahoj, Júlia,
školský zákon ani iný všeobecne záväzný právny predpis neupravuje „nechanie po škole“. Dieťa alebo žiak je podľa školského zákona povinný pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať (samozrejme, ak školský zákon neustanovuje v konkrétnych prípadoch inak). Dieťa alebo žiak je tiež podľa školského zákona povinný dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia. Preto odporúčam, aby tento problém riešili rodičia na pôde školy, najprv s triednym učiteľom, ak nebudete spokojní, potom s riaditeľom školy. Podľa školského zákona má okrem iného zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (príp. zástupca príslušného zariadenia) právo oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom, vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, dokonca aj zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Ak s riešením problému na pôde školy nebudete spokojní, môžu sa rodičia obrátiť na Štátnu školskú inšpekciu, pre urýchlenie postupu na príslušné inšpekčné centrum, ktoré je organizačnou súčasťou Štátnej školskej inšpekcie a nachádza sa v každom kraji.

právnička Henrieta


„Som deviatak a tento rok som pisal monitor. Napisal som test z matematiky na 80 % a patril som medzi najlepsich v skole. Ked ale prisli oficialne vysledky z NUCEM a ucitelka nam oznamila stav po ich upravach, zistil som, ze ma zrazu predbehli spoluziaci, ktori vypocitali menej prikladov ako ja. Ja som totiz tie tri vyskrtnute priklady mal vsetky spravne a nepripadali mi tazke. Hlasim sa na skolu, kde je 300 prihlasenych a beru 140. Vysledok monitoru je hlavnym kriteriom na prijatie. Bojim sa, ze ma nezoberu, ked ma teraz predbehli spoluziaci, ktori ani neskusili vypocitat priklady a dostali za to body navyse. Pripada mi to strasne nespravodlive, ak sa tam dostane niekto, kto sa na monitor ani nepripravoval. Citim sa diskriminovany. Rodicia sa obratili so staznostou na NUCEM aj na ministerstvo skolstva, ale NUCEM stanovisko nezmenil a tym ma predsa poskodil. Ja nemozem robit ako 14-rocny nic, ale rad by som aby ste mi poradili, ake kroky este mozu rodicia podniknut.“
Tomas, 14 rokov

Ahoj, Tomáš,
na úvod uvádzam, že na uskutočňovanie monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania ministerstvo školstva zriadilo Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý zodpovedá za prípravu a metodické riadenie priebehu externých častí skúšok a testovanie žiakov v školách, spracovanie, vyhodnocovanie a uchovávanie výsledkov externého merania alebo testovania, a tiež určuje obsah externých častí skúšok alebo testovania zadávaných ministerstvom školstva. Školský zákon výslovne ustanovuje, že pri vypracovaní, preprave a vyhodnocovaní externej časti skúšky a externého testovania žiakov škôl sa postupuje tak, aby neprišlo ku skutočnostiam, ktoré by zverejnením úloh externej časti alebo písomnej formy internej časti skúšok alebo testov externého testovania žiakov škôl viedli k nedodržaniu zásady rovnakého zaobchádzania alebo k získaniu neoprávnených výhod. Ďalej školský zákon ustanovuje, že ak ministerstvo školstva, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania alebo príslušný orgán štátnej správy v školstve zistí porušenie uvedeného ustanovenia, oznámi orgánom činným v trestnom konaní podozrenie zo spáchania trestného činu.Podľa antidiskriminačného zákona má každý právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Každý sa môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Je potrebné však povedať, že za diskrimináciu sa v zásade považuje také konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom, príp. skupinou ľudí, inak než s iným človekom, príp. s inou skupinou ľudí na základe jeho/ich odlišnosti z vyššie uvedených dôvodov. Záverom uvádzam, že na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v  rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu (viac na: www.vop.gov.sk).

právnička Henrieta


„Dobry den, chcela by som sa opytat ci je pocet nultych hodin na stednych skolach vyhradeny zakonom alebo moze stredna skola urcit pocet nultych hodin do tyzdna ako chce? Dakujem.“
Dominika

Ahoj, Dominika,
vyhláška o stredných školách uvádza, že vyučovanie začína spravidla o 8.00 hodine, najskôr o 7.00 hodine. O počte „nultých hodín“ v rozvrhu hodín na stredných školách sa však školská legislatíva nezmieňuje. Možné je však, že vnútornými predpismi školy – v školskom poriadku by mohla byť táto otázka upravená. Je pochopiteľné, že príliš skoré ranné vstávanie sa Ti nemusí páčiť, na druhej strane škola musí zabezpečiť organizáciu vyučovania tak, aby boli splnené učebné osnovy a požiadavky na dotáciu hodín, a to pre všetky triedy. Ak si myslíš, že počet nultých hodín v Tvojom rozvrhu hodín je skutočne neprimeraný, mohli by ste postupovať jednotne všetci žiaci, ktorých sa to týka, a vzniesť požiadavku u triedneho učiteľa, príp. u riaditeľa školy, na zmenu rozvrhu hodín.

právnička Katka Ď.


„Dobrý deň, môj syn má 9rokov a je žiak 3triedy ZŠ. Deti tejto ZŠ majú pre ních veľký problém a poprosili ma, aby som napísal na Vašu stránku. Vedenie školy na podnet pani upratovačiek a pána školníka, zakázalo od 6.00h-8.00h vstup do školy hlavným vchodom z dôvodu zašpinenia vestibulu. Na vstupnej bráne je oznámenie, že v tomto čase je vchod sprístupnení len zamestnancom. Deti majú povolené vchádzať do školy zadným vchodom. Cesta k zadnému vchodu cez zimné mesiace nie je osvetlená, nieje tam žiadny pedagogický dozor a bol tam problém, keď cez plot tohto zadného vchodu nejaký pán fotil deti. Deti z 1stupňa majú strach. Ak si niektoré dieťa dovolí vojsť do školy cez hlavný vchod medzi 6.00h-8.00h je slovne napadnuté striehnucou pani upratovačkou,alebo pánom školníkom,ktorí čakajú oproti vchodu pohodlne usadení na radiátoroch. Prosím Vás v mene detí o radu, ako tento problém vyriešiť. Deti Vám vopred ďakujú.“
Nino, Malacky

Ahoj, Nino,
v Tvojom mene nám napísal Tvoj ocko, že vedenie školy rozhodlo o dočasnej úprave využívania hlavného vchodu školy preto,  že v ranných hodinách deti nadmerne znečistia vestibul. Z tohto dôvodu majú využívať zadný vchod, ktorý však podľa Vášho názoru nie je dostatočne bezpečný. Zákon hovorí jasne, školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach priamo s tým súvisiacich povinné zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov a poskytnúť na splnenie tejto povinnosti nevyhnutné informácie. Prevádzku a vnútorný režim konkrétnej školy alebo školského zariadenia upravuje školský poriadok, ktorého súčasťou by mali byť aj podrobnosti o bezpečnosti a ochrane zdravia detí a žiakov. Tvoj ocko neuviedol, akou formou vedenie školy rozhodlo o povinnosti žiakov chodiť do školy zadným vchodom, či sa o tom napríklad píše v školskom poriadku, s ktorým deti alebo rodičia ako zákonní zástupcovia detí vyjadrujú súhlas podpisom. Z pohľadu práva je vo všeobecnosti okrem iných veľmi významná zásada primeranosti, a to najmä v súvislosti s určitým obmedzovaním práv zo strany moci alebo autority. V skratke by sa jej obsah dal vysvetliť asi tak, že každé obmedzovanie musí byť primerané účelu. Možným dôvodom na rozhodnutie školy sa javí to, že upratovačkám sa nechce nanosenú špinu upratovať. Vylúčiť však nemožno ani riziko úrazov, ak upratovačky nestíhajú nanosenú špinu odstrániť v čase, keď hlavným vchodom prechádza veľa žiakov. Otázka však je, či potom príchod do školy zadným vchodom len neprenáša riziko na iný priestor. Určenie vchodu do školy samé o sebe možno len ťažko nazvať neoprávneným konaním školy. Ak však tento vchod nespĺňa požiadavky na bezpečnosť vo vzťahu k potrebám detí základnej školy, určite bude potrebné prehodnotiť doterajší spôsob riešenia uvedeného problému. Existuje viac možností, ako dosiahnuť spokojnosť obidvoch strán, teda školy aj žiakov.  Do pozornosti dávam predovšetkým vzájomnú komunikáciu a dohodu. Môžete sa obrátiť na riaditeľa školy a požiadať ho o stretnutie, na ktorom by si rodičia, deti a zástupcovia školy problém vydiskutovali. Vhodné bude totiž zistiť najskôr dôvody, prečo sa vedenie školy rozhodlo tak, ako sa rozhodlo. Ak by to nebolo možné, odporúčam obrátiť sa so sťažnosťou na školskú inšpekciu, ktorá vykonáva dohľad nielen nad výchovným a vzdelávacím procesom, ale aj nad materiálnymi a technickými podmienkami školy. Ohrozovanie bezpečnosti detí je neprípustné za akýchkoľvek okolností. Treba naň upozorniť čo najskôr a od kompetentných (vedenia školy) žiadať riešenie.

právnička Lenka


„Dobry den nastupujem do tretieho rocnika SOSaS Martin studujem dneny odbor kuchar s maturitou + nebudeme mat za cele styri rok odrobenej 1200 hodin praxe nebudeme pripusteny k maturite. Este sa chcem opytat ci mozeme robit poobedne a vikendy aj ked ja a niektory moji spoluziaci este nemame 18 rokov. Vopred dakujem za odpoved. Rene“
Peter

Ahoj, Peter/Rene,
podľa školského zákona stredná odborná škola zabezpečuje žiakom nielen teoretické vyučovanie, ale aj praktické vyučovanie. Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách. Z uvedeného vyplýva, že na strednej odbornej škole je požiadavka absolvovania praktického vyučovania bezpochyby legitímna. Čo sa týka času, kedy sa môže praktické vyučovanie organizovať, do úvahy treba brať najmä všeobecné pravidlá organizácie vyučovania, ktoré sú stanovené vyhláškami Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Vyučovanie žiakov stredných škôl mladších ako 18 rokov sa končí spravidla do 18.00 hodiny, najneskôr do 20.00 hodiny. Na základných školách, stredných školách, základných umeleckých školách, praktických školách, odborných učilištiach a jazykových školách sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja sa na týchto školách nevyučuje. Hlavnými formami praktického vyučovania sú odborný výcvik, odborná alebo umelecká prax a praktické cvičenie. Odborný výcvik je odborný vyučovací predmet praktického vyučovania, ktorý sa uskutočňuje cvičnou prácou, a to napr. zhotovovaním výrobkov, či poskytovaním služieb. Odborný výcvik žiakov prvého ročníka a žiakov druhého ročníka v jednom dni trvá najviac šesť vyučovacích hodín. Odborný výcvik žiakov vyšších ročníkov v jednom dni trvá najviac sedem vyučovacích hodín. Pokiaľ by si mal konkrétnejšie otázky ohľadom uvedenej problematiky, môžeš sa s nimi obrátiť aj na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, ktoré je gestorom predmetných právnych predpisov. Pre Teba, ako aj pre ostatných žiakov navštevujúcich našu stránku dodávam, že právnické osoby a fyzické osoby, ktoré zabezpečujú praktické vyučovanie, sú povinné utvárať podmienky na jeho výkon a plniť povinnosti ustanovené zákonom  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávajú inšpektoráty práce. 

právnik Ondrej J.


„Dobrý den chcela by som sa s vami poradit a spytat sa na nejake vhodne riesenie mojho problemu. Takze som studentkou sos-odbor casnik-servirka v tretom rocniku. Mame povinnu skolsku prax, ktora trva kazdy druhy tyzden po dobu 4dni/denne 7hodin. Dovoluje Ministerstvo školstva aby za nasu pracu dostavala peniaze skola a nie my?? A aku mam moznost ak mam zdravotne problemy ktore mi nedovoluju vykonavat tuto prax. Viem ze je to sucastou mojho maturitneho oboru ale mam nejaku inu moznost ako prerusenie studia?? Vopred dakujem za odpoved“
ana

Milá Ana,
je potrebné vychádzať z toho, že podľa školského zákona praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách a konzervatóriách. Praktické vyučovanie vytvára predpoklady na výkon povolania a pracovných činností. Poskytuje žiakom najmä praktické zručnosti, návyky a získanie schopností nevyhnutných pre výkon povolania a pracovných činností. Hlavnými formami praktického vyučovania sú:
      a) odborný výcvik,
      b) odborná alebo umelecká prax,
      c) praktické cvičenie.
Odborný výcvik je odborný vyučovací predmet praktického vyučovania, ktorý sa uskutočňuje cvičnou prácou. Cvičné práce sa uskutočňujú formou zhotovovania výrobkov, poskytovaním služieb alebo vykonávaním odborných činností zodpovedajúcich povolaniu a pracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania žiakov pripravuje. Odborná prax alebo umelecká prax je odborný vyučovací predmet praktického vyučovania. Odborná prax alebo umelecká prax sa podľa schválených vzdelávacích programov môže vykonávať aj v čase školských prázdnin.Praktické cvičenia sú zamerané na overenie a prehĺbenie teoretických poznatkov, nácvik a získanie zručností pri technologických, technických, ekonomických, zdravotníckych, grafických a iných činnostiach. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje skupinovou formou v školách, v strediskách praktického vyučovania a v školských zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach alebo individuálne na pracoviskách praktického vyučovania a pracoviskách iných právnických osôb alebo fyzických osôb. Školským zariadením na výkon praktického vyučovania žiakov strednej odbornej školy sú stredisko odbornej praxe a školské hospodárstvo. Pracovisko praktického vyučovania môže zriadiť aj právnická osoba alebo fyzická osoba. V niektorých prípadoch majú zamestnávatelia záujem, aby sa ich budúci zamestnanci už počas štúdia pripravovali a praktické poznatky už počas štúdia získavali priamo u budúceho zamestnávateľa. Zamestnávateľ, pre ktorého sa žiak pripravuje na povolanie, môže so žiakom strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa uzatvoriť dohodu, v ktorej sa žiak zaviaže, že po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky alebo po skončení štúdia (prípravy na povolanie) zotrvá u zamestnávateľa v pracovnom pomere po určitý čas, najviac tri roky.V týchto prípadoch podľa zákona žiakovi strednej odbornej školy sa môže poskytnúť finančné zabezpečenie, ktorým sa sledujú výchovno-vzdelávacie ciele. Finančným zabezpečením je motivačné štipendium a odmena za produktívnu prácu. Motivačné štipendium sa môže poskytovať mesačne v období školského vyučovania najviac do výšky 65 % sumy životného minima. Pri určovaní jeho výšky sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech a pravidelnú účasť na výchove a vzdelávaní. Motivačné štipendium sa žiakovi uhrádza z prostriedkov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú sa žiak pripravuje na povolanie (teda budúceho zamestnávateľa), v prípade prípravy na výkon povolania a odborných činností, ktoré sú výkonom práce vo verejnom záujme, aj z prostriedkov iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Odmena za produktívnu prácu patrí žiakovi, ktorý v rámci praktického vyučovania v súlade so školským vzdelávacím programom vykonáva produktívnu prácu. Táto odmena sa uhrádza z prostriedkov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú žiak túto prácu vykonáva. Produktívnou prácou na účely zákona je zhotovovanie výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré sú v súlade s predmetom činnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú žiak túto prácu vykonáva. Za produktívnu prácu sa nepovažujú cvičné práce vykonávané žiakom počas praktického vyučovania. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 % až 100 % zo sumy určenej podľa osobitného predpisu. Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka. Čo sa týka organizácie štúdia, zákon upravuje viacero možností, medzi nimi aj Tebou spomínané prerušenie štúdia, prestup na inú školu alebo zmenu študijného odboru. Podľa vývoja Tvojho zdravotného stavu a ďalších okolností môžeš zvážiť, ako budeš postupovať. Povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, môže riaditeľ strednej školy na žiadosť jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na jeho žiadosť, najviac na tri roky. Zmenu študijného odboru alebo učebného odboru povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla na začiatku školského roku. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium a spôsobilosť na vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom študijnom alebo učebnom odbore, a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ určil. Prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti. Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ školy určil.
Držím Ti palce v ďalšom štúdiu.

právnička Aďa

Ty a vzťahy v škole
„Prosila bisom o radu chodim do 7 triedi a jedno dievca ma stale uraza krici na mna a ked neurobim to co ona povie tak ze ma da zbit a ze ked jej nieco neprinesiem tak mi za zacne nadava a velmi skaredo a ostatni o tom vedie aj ucitelia ale neurobia nic a dokonca si aj na ucitelov dovoluje dakujem za odpoved“
Liliana145

Milá Liliana,
určite by bolo dobré, aby si sa s uvedeným problémom, ak si to ešte neurobila, obrátila aj na rodičov a riaditeľa školy. Tí by, aj na základe metodického usmernenia č. 7/2006-R  z 28. marca 2006 o prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, mali zvoliť najvhodnejší ďalší postup, v závislosti od konkrétnej situácie.
Mnohé deti ešte nevedia rozpoznať následky svojho konania a posúdiť, či ich konanie je správne alebo nie. Preto by pomoc rodičov, pedagógov, či riaditeľa školy určite pomohla. Mnohokrát stačí, aby mu osoby, ktoré sa majú podieľať na výchove dieťaťa a byť autoritou, medzi ktoré rodičia, pedagógovia či učitelia určite patria, dohovorili prípadne upozornili na jeho správanie.
Ak problém nebude v škole dostatočne riešený, môžu sa Tvoji rodičia obrátiť na Štátnu školskú inšpekciu. Pre potreby detí, rodičov aj iných zainteresovaných osôb vzniklo viacero užitočných internetových stránok zaoberajúcich sa problémom šikany. Veľa informácii napríklad o tom, ako sa proti šikane môžeš sama brániť, poskytuje internetová stránka www.prevenciasikanovania.sk.
Ďalšie užitočné informácie nájdeš aj v našich odpovediach na podobné otázky v rubrike „Ty a vzťahy v škole“.
Verím, že všetko dobre dopadne.

právnička Aďa


„Dobry den mam problem so spoluziakom, ktory mi stale robi zle v skole ale aj pred. Hadze do mna kamene mlati ma do hlavy picha mi ceruzkou do nosa a tak dalej. Nezabra nic ani ked som to povedal ucitelke a ona to riesila s jeho rodicmi a ani ked to riesili moji rodicia co mam dalej robit na inu skolu nechcem ist a uz ma kvoli nemu zobrali rodicia s materskej solky. Moji rodicia vravia ze podaju trestne oznamenie za sikanovanie mozu to urobit? Dakujem“
Radko, 8 rokov, Košice
 

Milý Radko,
podľa toho, ako správanie žiaka popisuješ, zrejme naozaj ide o šikanu. Smutné je, že aj keď to bolo prostredníctvom školy a rodičov riešené, nepomohlo to. Zrejme bude potrebný ráznejší zásah zo strany školy, na ktorom by mali rodičia trvať. Uvedený spolužiak totiž možno ubližuje viacerým, nielen Tebe. Podať trestné oznámenie je možné, ale Tvoj spolužiak zrejme nemá ešte 14 rokov, a teda nie je trestne zodpovedný. Ak Ti však opakovane spôsobuje škodu na veciach alebo ujmu na zdraví, aj prostredníctvom polície je možné dosiahnuť uloženie pokuty rodičom v priestupkovom konaní, či domáhať sa náhrady spôsobenej škody. Tiež je možné žiadať, aby vo veci začal konať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a napríklad spolužiakovi alebo jeho rodičom uložil niektoré z dostupných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí. Pre potreby detí, rodičov aj iných zainteresovaných osôb vzniklo viacero užitočných internetových stránok zaoberajúcich sa problémom šikany. Veľa informácii napríklad o tom, ako sa proti šikane môžeš sám brániť, poskytuje internetová stránka http://www.prevenciasikanovania.sk/.
Želám skoré vyriešenie nepríjemnej situácie, aby si mohol v škole tráviť čas bez obáv.    

právnička Lenka


„Ahoj, mam 9 rokov som velmi kamaratsky chlapec a rad sa hram, ale moji spoluziaci ma nemaju radi, za kazdu vec co spravim ma zapisuju do dennicka zlich,aj ked nieco spravim ospravelnim sa ale ziaci mi neveria a idu zalovat ucitelke, mam ich rad a asi chcu aby som siel na inu skolu ale ja nechcem, aj svojich rodicov proti mne postvali a myslim si ze ani nechcu aby som s nimi navstevoval jednu triedu, mama ma toho uz dost a chce ma dat na inu skolu ale ja nechcem lebo som zvyknuty, ucitelka ani riaditelka somnou niesu stoja pri nich, dokonca si ziaci vymysleli ze ich bijem co nie je pravda,co mam robit“
Tomáš, 9 rokov, Štúrovo

Milý Tomáš,
v poslednej dobe sme zaznamenali viaceré otázky týkajúce sa problému, ktorý uvádzaš, a to nezhody medzi spolužiakmi, konflikty, či zlé správanie niektorých žiakov. 
My posudzovať nebudeme, kto má pravdu, neboli sme totiž prítomní. Veríme však, že každý problém má riešenie vhodné a spravodlivé pre všetkých zúčastnených. Ak Ťa situácia naozaj trápi, tak ako opisuješ, mám pre Teba dve rady:

 1. nerob iným to, čo nechceš, aby robili Tebe (ospravedlnenie najmä pri opakovaných konfliktoch už na nápravu vzťahov nemusí stačiť),
 2. s pomocou osoby s nadhľadom a skúsenosťami v riešení konfliktov (výchovný poradca alebo pracovník Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /) sa pokús povedať spolužiakom a pracovníkom školy to, čo si nám napísal, že Ťa to trápi a chceš to vyriešiť.

Držím Ti palce v tejto snahe, nakoľko budovanie dobrých vzťahov s inými je pre život veľmi dôležité.

právnička Lenka


„Pisala som spoluziacke nech odide z nasej triedy a som jej nadavala co by som z toho mohla mat“
Tatiana

Milá Tatiana,
nepíšeš dôvod, prečo nechceš spolužiačku vo Vašej triede, a to je pre posúdenie možných dôsledkov Tvojho konania podstatná skutočnosť. Zrejme si však uvedomuješ, že to nebolo najšťastnejšie riešenie danej situácie a zrejme ani nepovedie k vyriešeniu tej skutočnosti, pre ktorý si jej to napísala. V závislosti od toho, čo si jej napísala, by to mohlo byť považované za vyhrážanie, čo je priestupkom alebo trestným činom, no neviem posúdiť, či v tomto konkrétnom prípade pôjde o taký závažný čin z Tvojej strany, resp. či vzhľadom na vek by si bola za taký čin zodpovedná. Riaditeľ školy by tiež mohol pristúpiť k uloženiu niektorého z výchovných opatrení, akými sú pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy, znížená známka zo správania a podobne.
Osobne si však myslím, že situáciu môžeš vyriešiť tým, že sa spolužiačke za svoje konanie ospravedlníš, prípadne sa pokúsite vyriešiť to, prečo ju v triede nechceš. V prípade, ak dôvodom Tvojho konania bolo to, že Ti spolužiačka ubližuje alebo niečo podobné, rozhodne sa obráť na dospelého, ktorému dôveruješ, aby Ti pomohol. Prajem všetko dobré.

právnička Lenka


„Mám 10ročného syna piataka, ktorého v triede šikanujú bola som aj za riaditeľom no tí vagabundi sa mu stále vyhrážajú a vedenie školy je ticho v utorok idem so synom k detskému psychologovi neviete si predstaviť aké traumy prežívam ako postupovať dalej a ešte som jednému z tých lotrov nadala mrzí ma to, ale praskli my nervy ked som videla mojho syna v akom je stave čo robiť?“
soňa

Dobrý deň, Soňa,
dovoľujem si Vás upozorniť, že internetová stránka www.detskyombudsman.sk je určená len deťom. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo neodpovedať na otázky dospelých. Ak sa však domnievate, že orgány verejnej správy konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou porušujú základné práva a slobody, dávam Vám do pozornosti oficiálnu internetovú stránku verejného ochrancu práv www.vop.gov.sk. Nájdete tam aj podrobnosti o tom, ako sa môžete na verejného ochrancu práv obrátiť s podnetom. Nasledujúce riadky adresujem deťom, ktoré sa zaujímajú o problém šikanovania v školách a chceli by sa o ňom dozvedieť viac. Šikanovanie je natoľko závažný problém, že ho nemožno vyriešiť niekoľkými odporúčaniami. V žiadnom prípade však nesmie byť tolerované v akejkoľvek forme. Každé dieťa má právo na ochranu pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním. Škola alebo školské zariadenie zodpovedajú za žiakov v čase vyučovania a školských akcií a sú povinné prípady šikanovania riešiť a predchádzať im prijatím účinných opatrení. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo dňa 28. marca 2006 Metodické usmernenie č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, ktoré je pre školy a školské zariadenia záväzné. V tomto metodickom pokyne sa nachádza aj vymedzenie pojmu šikanovanie. „Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť.“  Zamestnanci školy nesmú v žiadnej miere šikanovanie akceptovať. Pedagóg musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru Policajného zboru Slovenskej republiky. Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie žiakov napĺňať skutkovú podstatu priestupkov, napr. môže ísť o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a priestupky proti majetku. Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase ich spáchania dovŕšil pätnásty rok veku. Ak spácha priestupok osoba, ktorá v čase jeho spáchania dovŕšila pätnásty rok a neprekročila osemnásty rok veku, zaraďuje sa do kategórie „mladistvých“.  Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie žiakov napĺňať i skutkovú podstatu trestných činov. Môže ísť najmä o trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví, obmedzovania osobnej slobody, nátlaku, vydierania, lúpeže, hrubého nátlaku,  krádeže alebo poškodzovania cudzej veci, neoprávneného užívania cudzej veci. Ak sú teda páchateľmi maloletí mladší ako 14 rokov, nie sú trestne zodpovední (v prípade priestupkov, ak sú mladší ako15 rokov nenesú zodpovednosť za priestupky). To však neznamená, že agresori nemôžu byť postihnutí iným spôsobom, napr. uložením výchovných opatrení zo strany školy podľa školského poriadku. Súd môže „postihnúť“ aj trestne nezodpovedné osoby (mladšie ako 14 rokov) uložením ochrannej výchovy, ak je to potrebné na zabezpečenie ich riadnej výchovy. Rodičia obete šikanovania sa môžu obrátiť s podaním/sťažnosťou na Štátnu školskú inšpekciu (internetová stránka www.ssiba.sk), ak sa domnievajú, že škola nerieši prípad šikanovania ich dieťaťa. Tiež je vhodné navštíviť s dieťaťom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a poradenské služby  zákonným zástupcom detí. Zoznam centier sa nachádza na stránke www.uips.sk/cpppap/.
V tejto súvislosti dávam do pozornosti aj ďalšie užitočné internetové stránky:
www.prevenciasikanovania.sk,
www.zodpovedne.sk,
www.rovnopravnost.sk/ochranaDeti/sikanovanie.html.
Deti, ktoré sa stali obeťou šikanovania, by sa mali čím skôr niekomu s problémom zveriť. Najvhodnejšie je požiadať o radu dospelú osobu, ktorej dôverujú (pedagóg, rodič, známy atď.). Netreba sa báť oznámiť šikanovanie v škole – pedagógovi, výchovnému poradcovi, riaditeľovi školy. Keď niekto ohlási šikanovanie, vôbec to neznamená, že je slaboch. Naopak, dokazuje to, že sa nebojí a že má dosť sebavedomia, aby sa šikanovať nenechal. Obete šikanovania môžu tiež využiť Linku detskej istoty UNICEF. Deťom je k dispozícii  non-stop s telefónnym číslom 116 111 (internetová stránka www.unicef.sk/sk/ldi/). Na  odborníka z oblasti detskej psychológie sa môžu obrátiť aj rodičia prostredníctvom Rodičovskej linky detskej istoty, ktorá funguje na bezplatnom čísle 0800 500 500 každú stredu od 14.00 hod. do 20.00 hod.

právnička Katka Ď.


„Ahoj ja sa len chcem opýtať ak viem o šikanovaní a viem že to robí môj kamarát mám to najprv oznámiť môjmu kamarátovi, aby to nerobil, alebo ísť za učiteľom a povedať to jemu. Ďakujem :):)“
scarlet1995, 14 rokov

Milá Scarlet,
som rada, že si sa rozhodla ako svedok šikanovania nenechať to len tak a niečo urobiť. Tiež som rada, že cítiš, že šikanovanie nie je správne. Je to vážne porušenie základných práv a slobôd a šikanovanej osobe spôsobuje veľké utrpenie. Nepíšeš, o aký druh šikanovania ide, ako veľmi je to vážne. Šikanovaním sa Tvoj kamarát môže dopustiť priestupku, v najzávažnejších prípadoch aj trestného činu. Vtedy je Tvojou povinnosťou tieto skutočnosti oznámiť na najbližšej policajnej stanici alebo aspoň zodpovednému dospelému (učiteľ, riaditeľ školy, rodič). Samozrejme kamarátovi môžeš povedať, čo si o jeho správaní myslíš. Možno si dôsledky svojho konania neuvedomuje. Myslím tým aj to, že spôsobuje bolesť šikanovanej osobe, že sa správa primitívne a necitlivo k inej ľudskej bytosti. Nakoľko neviem, o čo presne ide, zváž, či prípadný rozhovor s Tvojím kamarátom nemôže ohroziť aj Teba samú, či sa nezačne k Tebe správať rovnako agresívne ako k obeti šikanovania. V takom prípade sa obráť rovno na učiteľa alebo riaditeľa školy, prípadne požiadaj o pomoc svojich rodičov, a to čo najskôr. Osoba, ktorá je obeťou šikanovania, pomoc rozhodne potrebuje a bude Ti za ňu určite vďačná.

právnička Lenka


„Mám problém v škole. Som príliš citlivý a aj keď nechcem veľa krát sa rozplačem v určitých prípadoch. Na telesnej hráme basketball a ja ho hrať nechcem. Vymíšľam si rôzne ospravedlnenky a dám ich podpísať dedovi. Veľmi sa bojím lebo keď mi niečo nevíjde tak káždy chalan po mne hreší a nadáva mi. Lenže ja taký nie som lebo ja nehreším. Je to veľmi neslušné. Raz som to povedal učiteľke a tá to vyriešila. Ale ja mám stale strach. Pred dvoma rokmi som si obaril ruku vriacou vodou a nemohol som hrať volejbal. To mi veľmi pomohlo keď že som bol v ňom veľmi slabý. Ale teraz hráme basket a ja sa veľmi snážim nehrať ho. Prosím pomôžte som šiestak a neviem ako to ďalej zvládnem.“
Adam, Prešovský región

Milý Adam,
píšeš o strachu z telesnej výchovy. Uvádzaš, že si hľadáš dôvody, ako sa vyhnúť basketbalu, lebo Ti nejde a ostatní Ti za to nadávajú. A v tých situáciách sa cítiš zle a v určitých prípadoch sa rozplačeš, aj keď nechceš. Preto dávaš dedovi podpisovať nové a nové ospravedlnenky, aby si sa vyhol situáciám, ktorých sa bojíš a zisťuješ, že ďalej to už takto nepôjde. Máš pravdu, tadiaľ cesta naozaj nevedie. Keďže si situáciu, ktorá Ti je nepríjemná a vyvoláva v Tebe strach, nevedel riešiť inak, začal si sa jej vyhýbať. Uvedená situácia sa však bude opakovať naďalej a utekať pred tým, ako aj vlastnými pocitmi a strachom sa donekonečna nedá. Pokiaľ pochopíš, prečo opisovaná situácia (hranie basketbalu, resp. hnev spolužiakov) v Tebe vyvoláva strach, keď svojim pocitom porozumieš a naučíš sa si s uvedenými nepríjemnými pocitmi poradiť, prekonať ich, potreba utekať sa stratí. Dá sa to, len budeš potrebovať pomoc. Uvedený problém sa týka vlastného sebapoznania, ktorá patrí do rúk školského poradcu alebo psychológa. Práve tieto osoby Ti môžu pomôcť lepšie pochopiť, čo sa v Tebe deje a ako s tým pracovať, aby si sa viac nemusel báť. Preto odporúčam, aby si sa s problémom zveril blízkej osobe (napríklad rodičia alebo spomenutý dedo, či učiteľ, ku ktorému máš dôveru) a s jejpomocou sa obrátil na svojho lekára alebo školského poradcu, či psychológa (napríklad v centre pedagogicko-psychologického poradenstva alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny). Tiež bude dobré, aby ste sa porozprávali aj s vyučujúcim telesnej výchovy a dočasne pre Teba pripravili na uvedenej hodine iné aktivity, ktoré by ti taký strach a stres nespôsobovali. Držím Ti palce, aby si u svojich blízkych aj učiteľovi telesnej výchovy našiel pochopenie, ktoré teraz potrebuješ. Ak ho náhodou na prvý krát nenájdeš, nevzdávaj sa a skús osloviť niekoho ďalšieho.

právnička Lenka


„Dobrý deň, chcela by som sa spýta ako sa podáva petícia na odvolanie triedneho učitela a či ej to vôbecúčinné… Chodím na strednú školu do 1. triedy a hned od začiatkku sme si nerozumeli, slovne nás uráža, nič nám neoznámi o každej akcii sa dozvedame na poslednú chvilu a zruší ju v den akcie a netrapi ju že nemame v škole knihy kede na m povedala že sa to koná.. je arogantna stale nam dava neospravedlnene hodiny aj ked ospravedlnenku mame.. na všetko kývne plecom.. stále vyvoláva rodičom kde sme, spoluiačkin otec jej volal že jeho dcera je v nemocnici a bude chybať cely tyžden, v priebehu toho tyždna mu 3krát volala kde je jeh dcera… a to je tak stále… chpem že kontroluje dochádzku ale mne to pripadá že sa hrá na horucu linku. aj naši rodičia chodia do prác a nemôžu cely den zdvihať jej telefonaty za každú hlúposť.. vrieska po spolužiačke že sa rozprava aj ked sedí sama a píše si poznámky.. nevie si spraviť poriaok v triede… proste nenavidime sa s nou… kde by som našla vzor na peticiu na odvolanie? pomohlo by to? komu to treba odniesť? kto to musí podpsať? a ešte kolko dní nám môže ospravedlniť rodič? lebo napríklad za to už neospravedlnenu hodinu mám… u nas vraj len jeden den a ten som si vyčerala hned na začiatku roka, kedže som na internáte a cestovanie mi nerobí dobre zvracala som a nemohla som isť pondelok do školy, ako som mala ísť obvodnej doktorke aby ma vyšetrila ked mi bolo zle práve z cestovania? to mi ospravedlnila ale ked som odišlaz poslednej hodin lebo sa sseklo v krku a nemohla som nim ani pohnuť to mi dala neospravedlnene aj ked jej mama volala že som ju nemoha nájsť a že ma to elmi bolelo tak som si šla na intrák lahnúť.. Ďakujem za odpoveď“
Marianna, Bratislava

Milá Marianna,
je potrebné si uvedomiť, že učiteľstvo je povolanie, a teda učiteľ je zamestnancom školy a vzťahuje sa na neho právna ochrana v tom zmysle, že na skončenie pracovného pomeru je potrebný objektívny dôvod. Skutočnosť, že si to vy žiaci želáte, lebo triednu učiteľku nenávidíte, nie je relevantný dôvod rovnako, ako by nebol relevantným dôvodom na Tvoje vyhodenie zo školy to, že by Ťa učitelia nemali radi alebo by si s Tebou nerozumeli. Ukončenie pracovného pomeru je radikálnym riešením situácie, ktorú opisuješ, pričom nepíšeš, že by ste sa pokúsili situáciu riešiť inak, napríklad na rodičovskom združení prostredníctvom rodičov, či prostredníctvom žiackej rady či iného samosprávneho orgánu, či prostredníctvom podania sťažnosti riaditeľovi, ktorý by mohol situáciu prešetriť a upozorniť triednu učiteľku na nevhodný spôsob plnenia niektorej z povinností, ktoré ako triedna učiteľka má, ak teda k takému niečomu dochádza. Odporúčam teda, aby ste sa pokúsili situáciu riešiť najprv takto. Zároveň by som rada upozornila, že úlohou učiteľa je v prvom rade učiť a nie robiť v triede „poriadky“. Domáhať sa od učiteľa, aby si dokázal s vami poradiť a trestať ho za to, že sa mu to nedarí, mi príde dosť nevhodné. Namiesto toho by ste sa ako žiaci mohli nad sebou zamyslieť a správať sa tak, aby s vami učiteľ poriadky robiť nemusel. Na to škola naozaj neslúži. K Tvojej otázke ohľadom ospravedlňovania neprítomnosti na vyučovaní Ti odporúčam nahliadnuť do školského poriadku, ktorý predmetnú problematiku upravuje. Vydáva ho riaditeľ školy, pričom s jeho znením by ste sa mali každý rok oboznámiť a je pre Teba, Tvojich rodičov, spolužiakov aj všetkých učiteľov záväzný.

právnička Lenka


„Učitelka angličtiny ma neustále ponižuje a vysmieva sa mi, úmyselne mi neohodnotila do umácu úlohu, pretože by mi musela dať dobrú známku /hodnotila ju všetkym žiakom/s odôvodnením,že nie som schopná také vety utvoriť, pričom to boli vety bežné dokonca som ich zostavovala podľa učebnice. Kedže v minulosti som mala problémy s týmto predmetom začala som chodiť pravidelne na doučovanie mimo školy a snažím sa to neako dobehnúť aby som úspešne zmaturovala. Aj túto d.ú. som robila síce s pomocou doučovatelky ale robila som ju ja a nie niekto za mna! Učitelka sa mi často aj vysmieva a to takým spôsobom /,,no ty by si to asi nedokázala,, alebo naposledy ked sa rad radom pýtala na akú vysokú by sme chceli ísť tak mňa zámerne vynechala s komentárom /,,no teba sa ani pýtať nebudem, ved ty by si ziadnu vysokú nedokázala spraviť,, Spolužiaci tí to už ani neriešia, lebo jasne vidia ,že na mne sedí. Rodičia ked sa boli aj na nu sťažovať v minulosti u riaditelky dostali odpoved, že bude to preriešené, dokonca raz pred rodičmi v riaditeľni povedala , že to nie je pravda a že ona to tak nemyslela a že /už ked musela priznať/ja som jej narážku zle pochopila atd. Rodičom tiež bolo vysvetlené ,že angličtinárov je málo a čo s ňou majú robiť ked ju potrebujú…Prosím poradte mi ako to riešiť lebo v odchode zo školy nevidím riešenie a ked som sa na nu bola sťažovať bolo to potom iba horšie /napr ked som chýbala a na najbližšiu hodinu som sa išla ospravedlniť, že nemám úlohu mi dala automaticky 5, pritom iných ospravedlnila ,vlastne tú 5-ku som dostala iba ja…/alebo ako som už spomenula ked úlohu mám dobre tak mi ju neohodnotí…Dá sa vôbec niekde dovolať spravodlivosti?, ale bo to len trpieť a nechať sa urážať?“
Ajtak, Bratislava a okolie

Ahoj, „Ajtak“,
určite Ťa nikto, ani spolužiaci, rodičia a už vôbec nie učitelia, nemôžu ponižovať. Samozrejme, vždy sa posudzujú okolnosti konkrétneho prípadu. Dohovor o právach dieťaťa zaručuje všetkým deťom aj to,  aby sa disciplína v škole zabezpečovala spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa a v súlade s týmto dohovorom. Výchova a vzdelávanie podľa školského zákona sú založené okrem iného na princípoch  rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie, zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie, rovnocennosti a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese, prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie, kontroly a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a kvality výchovno-vzdelávacej sústavy, posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť, vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom vzdelávaní, zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní. Metodické pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repu (č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl)  upravujú podrobnosti o hodnotení žiakov základnej a strednej školy (nájdeš ich na http://www.minedu.sk). Dopĺňam tiež, že podľa školského zákona má zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (alebo zástupca zariadenia) tiež právo byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia, byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy atď. Na tejto stránke opakovane uvádzame, že problémy v škole odporúčame najprv riešiť tam, kde vznikli, t. j. odporúčame deťom a ich  rodičom pri vzniku problému zájsť najskôr za príslušným vyučujúcim, potom  za triednym učiteľom a následne za riaditeľom školy. A pokúsiť sa problém riešiť rozvážnym rozhovorom v najlepšom záujme dieťaťa. Ak sa týmto spôsobom nepodarilo problém vyriešiť, sťažovať sa na riaditeľa školy je možné Štátnej školskej inšpekcii alebo zriaďovateľovi školy. V súvislosti s nespokojnosťou s klasifikáciou, dávam všetkým deťom do pozornosti aj komisionálne skúšky v základných a stredných školách, podľa ktorých sa žiak aj ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka, tiež ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.  O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní. Aj Školská inšpekcia podľa závažnosti zistených nedostatkov uplatňuje ako opatrenie nariadenie komisionálneho preskúšania pri zistení nedostatkov pri klasifikácii, tiež odporúčanie, upozornenie, uloženie záväzných pokynov na odstránenie zistených nedostatkov, môže tiež zastaviť alebo zrušiť rozhodnutia riaditeľa  či uložiť sankcie podľa zákona. Záverom ešte uvádzam, že naozaj odporúčam nájsť riešenie problémov na pôde školy, uprednostniť slušné vysvetľovanie a dohodu s vyučujúcim a triednym. Samozrejme, ak je sťažnosť oprávnená, netreba sa báť sťažovať. V takomto prípade sťažnosť môže pomôcť nielen v konkrétnom prípade, ale aj ďalším deťom.

právnička Henrieta


„Dobrý deň. Chodím do 8. ročníka a písali sme Unitest 4. Asi po 2 týždňoch p. učiteľka priniesla opravené testy, len mne povedala „ty napíšeš iný test“. Spýtal som sa prečo, neodpovedala. Cítil som sa hrozne, ako zločinec, nebol som schopný rozmýšľať. Preháňa ma, nejem, nespím, už nechcem chodiť do školy. Učím sa na 1 a 2, nikdy som nepoužil ťahák. Otec sa bol spýtať, prečo som písal iný test, p. učiteľka mu povedala, že sa domnieva, že som videl odpovede, lebo v kľúči v odpovediach je chyba, a ja som urobil takú istú. Ja som kľúč nevidel. Keby som aj kľúč videl, nebola by to len moja šikovnosť? Má právo toto urobiť, na základe jej domnienky, však som neodpisoval, nemal som ťahák, nič som neporušil. Teraz sa budem báť písať hocijaky test, aby sa to viac nezopakovalo. Ešte som zabudol napísať, že z prvého Unitest som dostal 2 a z druhého 5. Aj tento by som bol napísal, ale nie takto nečakane (celý čas som rozmýšľaľ – prečo?), bez jediného slovka, v strese a bez prípravy.“
Adam, 14 rokov

Milý Adam,
uvádzaš, že chodíš do 8. ročníka a učíš sa na jednotky, prípadne dvojky, nikdy si nepoužil ťahák, inými slovami si vzorný žiak. Za tých osem rokov si si už vybudoval nejakú povesť na škole a učitelia vedia, čo môžu od Teba očakávať. To, že Ti Tvoja učiteľka dala písať iný test, pretože sa domnievala, že si už dopredu poznal odpovede, je samozrejme v poriadku, veď účelom vzdelávania v škole je získanie vedomostí a schopnosti tieto vedomosti použiť. Nie je teda najdôležitejšie, či máš od hora až dole samé jednotky, ale či dané učivo ovládaš. Spôsob overenia, či si žiak konkrétne vedomosti osvojil a vie ich použiť si učiteľ volí sám, pričom žiak môže byť skúšaný ústnou alebo písomnou formou aj individuálne. Čo ma zaráža je Tvoj názor na to, že keby si dopredu poznal odpovede, tak by to bola Tvoja šikovnosť. Bol by to totiž podvod a nepochopenie zmyslu vzdelávania. Rovnako ma zarážajú javy, ktoré, podľa Tvojich slov túto „kauzu“ sprevádzajú: „Preháňa ma, nejem, nespím, už nechcem chodiť do školy“. Nie je to totiž bežné správanie pre 14 ročného chalana, ktorý dostal päťku v škole. Pokiaľ by tieto javy pretrvávali, netreba to podceňovať. Ak by si mal záujem prečítať si aj iné odpovede na podobné otázky, nájdeš ich na našej stránke tejto v rubrike.

právnik Ondrej


„Čo mám robiť keď je učitel na mne zasadnutý??“
problém2

Ahoj,
škoda, že nepíšeš viac o tom, na základe čoho si dospel/a k záveru, že „učiteľ je na Tebe zasadnutý“.
Väčšinou má žiak pocit, že učiteľ sa k nemu správa nespravodlivo z osobných dôvodov. Môže však ísť aj o subjektívne vnímanie situácie niektorými deťmi, ktoré zle znášajú akúkoľvek kritiku. Bez ohľadu na to, o ktorý prípad ide, pre učiteľa platí povinnosť rešpektovať žiaka ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami a právami i povinnosťami vyplývajúcimi z Deklarácie práv dieťaťa. Učiteľ by sa mal správať k žiakovi korektne, s pochopením a trpezlivosťou, nemal by sa znižovať k hrubému a nemravnému konaniu. Tieto povinnosti mu vyplývajú z Etického kódexu učiteľa. Ak učiteľ dáva žiakovi nezaslúžene zlé známky, slovne naňho útočí, neustále ho kritizuje, zhadzuje ho pred triedou alebo inak mu prejavuje svoje osobné antipatie, žiak by to mal povedať predovšetkým svojim rodičom, ktorí si vec môžu overiť. Tvoj problém by mohol pomôcť riešiť i školský psychológ (ak ho v škole nemáte, vyhľadaj výchovného poradcu), prípadne niekto ďalší v Tvojom okolí, komu dôveruješ. Signálom, že vo vzťahu žiaka a učiteľa nie je niečo v poriadku, sú najčastejšie zhoršené známky. Pokiaľ sa teda „zasadnutie“ učiteľa prejavuje v tom, že Ťa nespravodlivo hodnotí, Tvoji rodičia sa môžu informovať o Tvojich výsledkoch napr. osobnou návštevou triedneho učiteľa a prediskutovať s ním problém, ktorý Ťa trápi. Rodič má právo nahliadnuť do  výsledkov svojho dieťaťa, vidieť písomky a poznať aj kritériá hodnotenia. Je dobré vypočuť si aj výhrady a argumenty učiteľa, ktorý podľa Teba robí problémy a spoločne s ním hľadať ich riešenie. V krajnom prípade, ak sa situácia už nedá riešiť inými spôsobmi, je na zvážení rodičov, či požiadajú o prestup svojho dieťaťa na inú školu. Zmena školy je však pre každé dieťa stresujúca. Znamená pretrhnutie väzieb dieťaťa s jeho doterajšími kamarátmi a treba sa pripraviť aj na nový kolektív, nových učiteľov a akceptovanie zvykov zaužívaných v novej škole.

právnička Katka Ď.

Ty a výber školy
„Ahojte 🙂 … Mám 14 rokov a neviem si vybrať strednú školu. Problém je v tom že chcem byť učiteľom na ZŠ. A neviem na akú strednú školu mám ísť z ktorej by sa mi podarilo dostať na pedagogickú vysokú školu 🙂 ďakujem“
Michal R…

Ahoj, Michal,
výber strednej školy je určite dôležité rozhodnutie, keďže však Ty máš jasnú predstavu o tom, čomu sa chceš v budúcnosti venovať, je toto rozhodnutie jednoduchšie. Dávam Ti do pozornosti zoznam stredných škôl  (v ktorom môžeš hľadať školy podľa krajov). Aj stredné aj vysoké pedagogické školy ponúkajú rôzne študijné odbory, resp. študijné programy, takže rozhodovať sa určite budeš aj podľa toho. Dopĺňam tiež, že predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách sú zamerané vzdelávacie programy gymnázií, z nich niektoré sú aj so zameraním na konkrétne predmety. Najlepšie Ti však bude vedieť poradiť nielen Tvoj triedny učiteľ, ale aj výchovný poradca vašej školy, príp. sa môžeš obrátiť aj na centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Prínosom sú aj Dni otvorených dverí v jednotlivých školách, ale aj rady od rodiny, priateľov a známych.
Držím Ti palce v štúdiu na strednej aj vysokej škole.

právnička Henrieta


„Ahoj potrebujem poradiť tento rok maturujem chodim na bilingvalne gymnazium a vobec neviem kam by som chcela ist na vysoku existuju niake psychologicke testy ktore ma aspon trochu usmernia ? .. ak ano niaky link alebo kontakt kde by som niekoho takeho nasla. Dakujem“
More

Ahoj, „More“,
odporúčam Ti poradiť sa s výchovným poradcom vašej školy. Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva. Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Do pozornosti Ti dávam aj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
Zaujímavé linky k vysokým školám sú napr.:
http://www.minedu.sk/index.php?rootId=414;
http://www.absolventi.iedu.sk/Page/UplatnenieStudentovTabulka.aspx;
http://www.portalvs.sk/;
http://www.stuzkova.eu/vysokaskola;
http://www.test-osobnosti.sk/;
http://www.farbyskoly.sk/kam-dal/vyber-vysokej-skoly;
http://zmaturuj.zones.sk/vysoke-skoly/ a mnohé ďalšie.
Odporúčam Ti získať čo najviac informácií o školách, na ktoré sa zúži Tvoj výber, o podmienkach prijatia a o priebehu štúdia, vrátane informácií o akreditácií vybraných študijných programov, ale i o uplatnení absolventov, tak aby Ťa štúdium a následne práca vo vybranom odbore uspokojovala. 
Držím Ti palce pri ďalšom štúdiu.

právnička Henrieta


„Dobry den, chcem sa spytat ako je to s dokoncenim strednej skoly. Po tretom rocniku som zo skoly odisla, ale maturitu si chcem jednoznacne dokoncit a pokracovat dalej na vysokej skole. Problem je vsak, ze nechcem studovat denne, a kedze nechcem stratit viac ako jeden rocnik, potrebovala by som si maturitu spravit za najviac dva roky. Je nieco take mozne? Dakujem za odpoved.“
Lucia, 18 rokov, Trenčiansky kraj

Ahoj, Lucia,
Tvoje rozhodnutie, že si chceš dokončiť strednú školu a získať aj vyššie vzdelanie,  oceňujem a považujem ho za veľmi správne a v živote dôležité.  Na tejto stránke sme už na podobné otázky viackrát odpovedali, napriek tomu uvádzam nasledovné:
Výchova a vzdelávanie sa v školách organizuje dennou, ale aj externou formou štúdia. Externá forma štúdia sa uskutočňuje ako večerná, diaľková alebo dištančná. Vzdelávanie sa však môže uskutočňovať aj formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho programu alebo podľa individuálneho učebného plánu. Večerné vzdelávanie je organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne. Diaľkové vzdelávania je organizované spravidla raz týždenne v rozsahu šesť až sedem konzultačných hodín. Dištančné vzdelávania je diaľkové vzdelávanie prostredníctvom korešpondencie, telekomunikačných médií a iných prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi pedagogickým zamestnancom a samostatne študujúcim žiakom. V stredných školách možno dennú formu štúdia kombinovať s externou formou štúdia („kombinované štúdium“). Pre prijatie na externú alebo kombinovanú formu štúdia v stredných školách je potrebné podať prihlášku na štúdium riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási, a to do 31. mája. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy môže určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky. Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch: prvým termínom je posledný úplný júnový týždeň, druhým termínom posledné dva úplné augustové týždne. Deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy. Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Pri tomto rozhodovaní berie do úvahy aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. Dĺžka externej formy štúdia alebo kombinovaného štúdia je najviac o jeden rok dlhšia ako denná forma štúdia. Vzdelanie získané vo všetkých formách štúdia je rovnocenné. Či stredná škola, na ktorej by si rada študovala, externú formu štúdia ponúka, môžeš zistiť na internetovej stránke školy či kontaktovaním danej školy. 
Lucia, odporúčam Ti nájsť najskôr odpoveď na otázku, či je  možné dokončiť začaté vzdelanie v škole, v ktorej si študovala.  Školský zákon umožňuje prijatie do vyššieho ročníka strednej školy. Do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej strednej školy, na základe jeho písomnej žiadosti alebo žiadosti zákonného zástupcu maloletého uchádzača. Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorej predmetom je znalosť učiva z nižších ročníkov príslušnej strednej školy určeného vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu. Termín, obsah, rozsah a formu prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási. Do vyššieho ročníka odboru vzdelávania v strednej škole, ktorých štúdium sa končí maturitnou skúškou alebo absolventskou skúškou, a ktorý v nižších ročníkoch štúdia poskytuje zároveň stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, možno prijať absolventa nižšieho ročníka alebo uchádzača, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku, prípadne maturitnú skúšku a splnil ďalšie požiadavky, ktoré určil riaditeľ strednej školy. Po  prijatí je možné riaditeľa školy požiadať o povolenie individuálneho učebného plánu. Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľ školy. Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním alebo podľa závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva. Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom. Súčasne s povolením vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu dohodne riaditeľ školy so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu, ktoré musia byť v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom a sú záväzné pre obe strany. Individuálny učebný plán vypracuje škola v spolupráci s pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. Individuálny učebný plán schvaľuje riaditeľ školy.
Lucia, odporúčam  Ti tiež urobiť si prehľad o školách, ktoré poskytujú také vzdelanie, o ktoré máš záujem. Zoznam škôl nájdeš na viacerých stránkach (napr.:  https://www.iedu.sk/institucie_a_skoly/skoly/Stranky/Strednéškoly1.aspx, http://www.stredne-skoly.sk/, http://studia.education.sk/www.uips.sk/registre/vyber-skol-podla-kriterii), na ktorých môžeš vyhľadať napr. školy v Trenčianskom kraji, z ktorého pochádzaš, a kde  sú uvedené kontaktné údaje, vrátane webových stránkach stránok škôl, na ktorých môžeš získať viac potrebných informácií. Následne Ti odporúčam vybrané školy kontaktovať, či už písomne, telefonicky alebo  osobne, a zistiť, ktorá z nich by Ti vyhovovala.  Môžeš sa obrátiť tiež na Krajský školský úrad v Trenčíne, ktorý vedie zoznam škôl zriadených v jeho územnej pôsobnosti.
Verím, že budeš úspešná  a strednú školu a  následne aj vysokú školu úspešne doštuduješ. Držím Ti palce.

právnička Henrieta


„Dobry den, Som z Popradu a dala som si prihlasku na strednu skolu v Čadci, Mam strach že mio zamietnu žiadosť o ubytovanie v inernate?? Ak sa tak stane čo mam robiť? Je to viac ako 160 km. To nemozem kazdy den cestovat tolko…“
Wewe

Ahoj, Wewe,
odporúčam Ti čo najskôr si zistiť všetky podrobnosti o možnostiach ubytovania, ktoré ponúka škola, ktorú si si zvolila. Riaditeľ školského internátu a v školskom internáte zriadenom ako súčasť školy riaditeľ školy rozhoduje  o prijatí dieťaťa alebo žiaka do školského internátu na príslušný školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka. Určite je dôležité tento problém riešiť, a to samozrejme aj s rodičmi, ktorí za Teba do dosiahnutia plnoletosti zodpovedajú. Možností je viacero, napríklad aj pomoc rodiny, ktorá býva v okolí zvolenej školy. Do pozornosti dávam aj možnosť podať dve prihlášky na vzdelanie. S výberom tej správnej školy, keďže ešte je čas, Ti môže pomôcť triedny učiteľ, výchovný poradca a pomôcť Ti môžu aj v centre pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie.

právnička Henrieta


„Chcem sa spýtať, tento rok budem končiť 2-ročný odbor stavebná výroba, išiel som tam z osmičky. V škole mi povedali že nemožem ísť na nadstavbu, lebo tam len z 3ročky učnovky, ale chcem vedieť a ked riadne skončím 2.roč, urobím záverečné skúšky môžem sa prihlásiť na 3 ročnú riadnu učnovku alebo aj na maturitné štúdium 4 ročku. Musím mať urobený kurz na dokončenie 9.roč. ZŠ“
Michal, 17 rokov, Banská Bystrica 

Ahoj, Michal,
najprv vyberám zo školského zákona nasledujúce:
Do prvého ročníka nadstavbového štúdia môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal stredné odborné vzdelanie úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej trojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou a splnil podmienky prijímacieho konania. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne. Pre prijatie na vzdelávanie v stredných školách štvorročného vzdelávacieho programu je v zásade potrebné úspešné absolvovanie posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy (teda 9. ročníka základnej školy) a splnenie podmienok prijímacieho konania. Pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie môže základná škola organizovať vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Podľa vyhlášky o základnej škole môže škola organizovať toto vzdelávanie v dennej forme štúdia alebo externej forme štúdia. Dĺžku kurzu určí riaditeľ na základe zistenej úrovne získaného vzdelania osoby, najviac však v dĺžke jedného školského roka. Michal, odporúčam Ti, prípadne aj spolu s Tvojimi rodičmi, obrátiť sa na výchovného poradcu vašej školy, ktorý by mal mať všetky potrebné informácie. Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva. Držím Ti palce, aby si úspešne zvládol štúdium, ktoré si vyberieš.

právnička Henrieta


„Ahoj, moja mama už dlhšie pracuje a býva v Nemecku. Ja končím 9.ročník na základnej škole na Slovensku. Mám záujem ďalej študovať v Nemecku, ale iba na rok. Je možné začať hneď prvým rokom, alebo najprv musím začať tu? Po nemecky síce neviem dokonale, ale myslím, že podstatou toho štúdia je jazyk sa naučiť.“
Angie

Milá Angie,
na štúdium na strednej škole v zahraničí sa môžu hlásiť aj žiaci Slovenskej republiky. Podmienky prijímania na školy v Nemecku je potrebné si vopred zistiť. Dôležitou podmienkou je znalosť jazyka príslušnej krajiny. Doklady, ktoré vyžadujú školy v zahraničí o ukončení základnej školy, musia byť spravidla preložené do jazyka krajiny a notársky overené. Podľa školského zákona nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak v školskom zákone nie je ustanovené inak. V Tvojom prípade to znamená, že chýbajúci posledný rok do splnenia dĺžky povinnej školskej dochádzky musíš absolvovať na území Slovenskej republiky. Spolu s rodičmi zváž výber vhodnej strednej školy a podaj si prihlášky na strednú školu na Slovensku. Po prijatí na niektorú z nich, by Tvoj zákonný zástupca (rodič) mal požiadať riaditeľa školy o povolenie vzdelávania v škole mimo územia Slovenskej republiky. Vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky je jednou z foriem osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky. Podmienkou Tvojho štúdia na strednej škole v Nemecku už od 1. ročníka na strednej škole je teda súhlas riaditeľa školy, na ktorú budeš prijatá na Slovensku.
Školský zákon ustanovuje, ktoré náležitosti má obsahovať písomná žiadosť zákonného zástupcu (príp. plnoletého žiaka):
a) meno, priezvisko a bydlisko žiaka,
b) rodné číslo žiaka,
c) adresu bydliska v zahraničí,
d) názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať.
Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak do 30 dní oznámi riaditeľovi kmeňovej školy názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje, alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti. Kmeňová škola (škola, do ktorej budeš prijatá na Slovensku) poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka učebnice a pracovné zošity.
Po návrate na Slovensko by si mala rátať s tým, že na kmeňovej škole budeš musieť vykonať skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré Ti určí riaditeľ školy.
Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy Tvoj zákonný zástupca do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom máš skúšku vykonať. Vysvedčenie z kmeňovej školy Ti vydajú, ak vykonáš úspešne skúšku z predmetov určených riaditeľom školy, ktoré sa na zahraničnej škole nevyučujú.
Angie, želám Ti, aby pobyt v zahraničí spojený so štúdiom na novej škole bol pre Teba prínosný po všetkých stránkach, najmä však pokiaľ ide o nadobudnutie jazykových znalostí.

právnička Katka Ď.


„Dobrý deň, chcel by som sa opýtať čo je dôležité pri prijatí na vysokú školu vo švajčiarsku alebo v UK. Berú sa do úvahy aj známky z vysvedčení alebo len z maturitného vysvedčenia? Za odpoved vopred dakujem :)“
Filip, 18 rokov

Ahoj, Filip,
v prvom rade by som Ti chcela vysvetliť, že nie je možné univerzálne hodnotiť prijímanie na vysoké školy v nejakom štáte, nakoľko sa podmienky na prijatie na určitú školu môžu líšiť od prípadu k prípadu. Napr. ani v slovenskom vzdelávacom systéme nie je špecificky určené, vysvedčenia z ktorého ročníka budú určujúce pre splnenie podmienok školy, keďže každá škola si môže určiť svoje vlastné podmienky na prijatie na štúdium. Základnou podmienkou podľa zákona o vysokých školách je však dosiahnutie stredoškolského vzdelania, pričom uchádzač musí predložiť dôkaz o tom práve predložením maturitného vysvedčenia.
Bolo by vhodné, aby si si urobil základný rešerš o vzdelávacom systéme krajiny, v ktorej chceš získať univerzitné vzdelanie na internete, ktorý Ťa určite v tomto smere nesklame. 🙂 Pripájam pre Tvoju informáciu zopár tipov: 
http://www.slovenskecentrum.sk/sk/page/21/vysoka-skola-v-anglicku
http://ec.europa.eu/ploteus/
http://europa.eu/youth/
Prajem Ti veľa šťastia pri hľadaní tej najvhodnejšej školy pre Teba v zahraničí.
 
právnička Katka Ď.

Ty a Tvoje práva a povinnosti v škole
„Zdravím chcel by som sa opýtať po koľkých vymeškaných hodinách ma može triedny učiteľ hlásiť na sociálku?“
mato

Ahoj, Maťo,
odpoveď na Tvoju otázku je upravená v zákone o štátnej správe v školstve, podľa ktorého ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt. Podľa ustanovenia § 5 ods. 12 zákona o štátnej správe v školstve zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. Dodávam len, že povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak máš problém s dochádzkou, odporúčam Ti ho riešiť s rodičmi, triednym učiteľom, riaditeľom alebo výchovným poradcom. Zodpovedným prístupom k riešeniu problému sa určite dá predísť mnohým nepríjemnostiam.

právnička Katarína P.


„Dobrý deň, dostal som pokarhanie od triedneho učiteľa za porušenie školského poriadku – ubliženie na zdraví a to z tohto dôvodu: Chorý spolužiak /problémy s krvou/ pri behu sa o mňa potkol, keď som išiel iným smerom a spadol. Vstal a na nič sa nesťažoval. Jeho matka kôli jeho zdravotným problémom ho zobrala k lekárovi. V lekárskej správe sa uvádza, že všetky výsledky sú v poriadku, negatívne, bez bolesti, bez podliatin. Záver bol: pomliaždenie. Spolužiak ani nemaródoval. Chcem vedieť, či som pokarhanie dostal právom, keď to nebol úmysel, a jednoducho on bežal ja som išiel, on sa potkol a spadol. Nebolo to úmyselné. To čo bolo v lekárskej správe som sa dozvedel od svojich rodičov, ktorí ju videli. Od triednej som sa dozvedel, že mi pokarhanie musela dať, lebo spolužiak bol u lekára. Viete mi poradiť? Ďakujem.“
Nespokojný s pokarhaním

Milý neznámy,
školský zákon hovorí aj o tom, že dieťa alebo žiak je povinný dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia. V prípade školského poriadku ide o súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov a pracovníkov školy. Dôsledné plnenie týchto noriem je základnou povinnosťou všetkých.
Podľa školského zákona, školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o:
a) výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole alebo v školskom zariadení, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
b) prevádzke a vnútornom režime školy alebo školského zariadenia,
c) podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
d) podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ.
Školský poriadok zverejňuje riaditeľ na verejne prístupnom mieste v škole alebo v školskom zariadení preukázateľným spôsobom s ním oboznamuje zamestnancov, deti a žiakov a informuje o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov detí a žiakov. Podľa školského zákona, ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie. To, či v súvislosti s danou situáciou v Tvojom prípade naozaj došlo k porušeniu školského poriadku, a či celá situácia bola vyhodnotená správne alebo nesprávne, nie je možné bez ďalších informácii posúdiť. Máš však možnosť obrátiť sa na riaditeľa školy a v rámci dialógu uvedený problém riešiť. Ak to nepomôže, je možnosť obrátiť sa na Štátnu školskú inšpekciu. Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach.

právnička Aďa


„Dobry den! Som ziacka 3.triedy zo zs..v prvom polroku som mala 151vymeskane vyucovacie hodiny, ospravedlnene, bola som casto chora. Pani triedna ucitelka mi hovorila, ze ked budem vela chybat musim ist na skusky, budu tam tri pani ucitelky a oni ma budu skusat. Vysvedcenie som mala dobre 2 dvojky ostatne jednotky. Prosim vas napiste mi po kolkych vymeskanych ospravedlnenych hodinach treba ist na take skusky a kto o tom rozhoduje? Ja sa od toho bojim.“
kiara111ful

Milá „kiara 111ful“,
ako vidím, trápi Ťa problém, s ktorým sa na nás obrátilo už viacero Tvojich rovesníkov. Školský zákon hovorí aj o tom, že dieťa alebo žiak je povinný pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať. Pokiaľ sa žiak nemôže na vyučovaní zúčastniť, mal by svoju neprítomnosť riadne ospravedlniť. Podľa školského zákona, ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára. Plnoletý žiak sa z vyššie uvedených dôvodov a vyššie uvedeným spôsobom ospravedlňuje sám. Odporúčam Ti pozrieť si školský poriadok školy, ktorú navštevuješ, nakoľko môže upravovať podrobnejšie pravidlá pre ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní platiace na Tvojej škole. Školský zákon neupravuje maximálny počet dní resp. hodín, ktoré možno za polrok alebo školský rok ospravedlniť. Treba si však uvedomiť, že Tvoja účasť na vyučovaní je potrebná nielen z dôvodu, aby si riadne zvládla preberané učivo, ale aj aby si splnila všetky požiadavky tak, aby Ťa bolo možné klasifikovať. Tieto požiadavky Ti vysvetlia Tvoji učitelia. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Takáto klasifikácia sa uskutočňuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky. Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ alebo majster odbornej výchovy, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy. Verím však, že Ti na Tvojom vzdelaní záleží, a preto sa vynasnažíš, aby si vymeškala čo najmenej vyučovacích hodín.

právnička Aďa


„Dobrý večer, chcel by som sa opýtať, že čo alebo ako máme postupovať v škole, kde máme v triede 14 stupňov. Boli sme sa sťažovať aj u riaditeľky, ale jej odpoveď bola že si máme kúpiť teplejšie prezuvky, a keď je nám zima tak nám nič nebráni dať si aj kabáty,bundy.(iné učebne nie sú volné, takže nás nemôže nikam premiestniť) A aj napriek tomu že sa oblečieme teplejšie tak tým že tam sedíme niekoľko hodín tak nám je zima, už dosť ľudí v triede je podchladených. A tento problém nieje len v našej triede ale aj na vyšších poschodiach školy(chodby). Ďakujem“
Maťo, Bratislava

Ahoj, Maťo
vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim, činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu a náležitosti prevádzkového poriadku v zariadeniach pre deti a mládež.
Podľa tejto vyhlášky zariadenie pre deti a mládež musí byť vykurované tak, aby v zariadení pre deti a mládež bola zabezpečená teplota:
1. učební a ďalších miestností, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, najmenej 20 stupňov C,
2. priestorov určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 15 stupňov C,
3. šatní zriadených v priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 20 stupňov C,
4. šatní a iných priestorov na odkladanie vrchného odevu žiakov najmenej 15 stupňov C,
5. chodieb a záchodov najmenej 15 stupňov C.
(Predškolské zariadenie a prevádzkareň pre starostlivosť o deti predškolského veku musí byť vykurovaná tak, aby bola zabezpečená teplota v herni a v spálni najmenej 22 stupňov C a v umyvárni a záchode najmenej 24 stupňov C.)
Ak nie je možné zabezpečiť vykurovanie uvedené vyššie, zariadenie pre deti a mládež sa môže prevádzkovať, len ak teplota vzduchu v herni a spálni predškolského zariadenia a prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku a teplota vzduchu v učebniach a ďalších miestnostiach zariadenia pre deti a mládež, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, neklesne v troch po sebe nasledujúcich dňoch pod 18 stupňov C alebo ak teplota vzduchu v týchto priestoroch neklesne v jednom dni pod 16 stupňov C.
Ak riaditeľ/ka problém v škole nerieši, obrátiť sa je možné na zriaďovateľa školy, Štátnu školskú inšpekciu a v tomto prípade aj na regionálny úradu verejného zdravotníctva.

právnička Henrieta


„Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, je možné byť na jednej vyučovacej hodine dvakrát skúšaný z toho istého učiva (prvýkrát po vyvolaní učiteľom a druhýkrát ked presne z toho istého učiva dá 5minútovku)? Pretože potom niektorým hrozí, že dostanú dve zlé známky v priebehu jednej hodiny z toho istého učiva a to sa mi v poriadku nezdá. Dakujem pekne za odpoved.“
študentka

Ahoj, študentka,
možno Ťa sklamem, ale §, ktorý učiteľ v tomto prípade porušil, nenájdeme. Do pozornosti môžem však dať Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a na hodnotenie žiakov základnej školy žiak, ktoré môžeš nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Keďže uvádzaš, že si študentka, z Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl vyberám, že žiak má právo vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, na objektívne hodnotenie. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia žiaka. Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu, sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy), konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným poradcom, školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami zariadení výchovného, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, rozhovormi so žiakom. Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka podľa vnútorných predpisov školy. V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces žiaka v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného charakteru. Na záver uvádzam, že Ty i Tvoji zákonní zástupcovia (rodičia) máte právo sa informovať v škole, u konkrétneho vyučujúceho, triedneho, čo a akým spôsobom učiteľ hodnotí. Ak by ste neboli s riešením konkrétneho problému ani u riaditeľa školy spokojní, možnosťou je podanie sťažnosti Štátnej školskej inšpekcii, resp. inšpekčnému centru v kraji. Zo školského zákona na záver vyberám, že žiak je povinný pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať.

právnička Henrieta


„Dobrý deň, som žiačkou 7. ročníka 8.ročného gymnázia. Tento rok si každý z nás vybral semináre z predmetov, z ktorých chce maturovať. Ja som si vybrala humánne vedy, no aj napriek tomu sa stretávam s problémom na biológii. Profesorka nás doslova núti učiť sa latinské názvy pomaly každej cievky v tele, nehovoriac o tom, aké kvantá učiva dostaneme na každej hodine. Napríklad profesorka chémie oddeľuje študentov, ktorí chcú z chémie maturovať a ktorí nie. Na biológii sa neučíme skoro nič z učebnice, väčšinu učiva nám posiela profesorka na e-mail, a to aj také učivo, o ktorom nie je v učebnici ani zmienka. Myslím si, že ako budúca maturantka humánnych vied nepotrebujem vedieť ako sa volá každý jeden hormón v tele po latinsky, a už vôbec nie, aký ma účinok. Môže nám profesorka dávať takéto doslova neúnosné množstvá informácií a to doslova, podľa jej vlastného uváženia ??? Rozprávala som sa aj so študentmi iných gymnázií a oni sa takéto veci vôbec neučili…“
Alexandra, Martin

Ahoj, Alexandra,
k Tvojej otázke môžem uviesť, že povinný obsah výchovy a vzdelávania vymedzujú štátne vzdelávacie programy, ktoré vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, prípadne iné ministerstvo. Súčasťou štátnych vzdelávacích programov sú aj vzdelávacie štandardy, teda súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú deti a žiaci získať. Na základe štátneho vzdelávacieho programu si potom školy pripravujú školský vzdelávací program. Je to základný dokument školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách, upravuje obsah výučby i jej organizáciu. Školský vzdelávací program obsahuje okrem iného aj učebné osnovy, v ktorých by si mala nájsť aj obsah a rozsah vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov.
Školský vzdelávací program musí riaditeľ školy zverejniť na verejne prístupnom mieste.
Čiže, zjednodušene povedané, štát určí pre školy akési minimum a tie si na základe neho vypracujú vlastné vzdelávacie programy, ktoré ďalej rozvíjajú nad rámec štátom stanoveného minima.
Ak máš pochybnosti o nárokoch učiteľky, odporúčam Ti oboznámiť sa predovšetkým s učebnými osnovami. Následne môžeš vec riešiť s profesorkou biológie, s triednou učiteľkou, prípadne aj s riaditeľom školy. Ak by to nepomohlo, môžeš sa (resp. Tvoj rodič ako zákonný zástupca) obrátiť na Štátnu školskú inšpekciu.

právnička Petra


„Dobry den prajem, navstevujem 4. rocnik strednej skoly a tento rok maturujem… chcems a opytat, neni to moj pripad, no 5ky budem mat, ci to nejako neovplyvni maturitu, ci ma k nej pripustia aj keby som mala 5ky od hora, dole v prvom polroku… ci aj na to sa prihliada, ci podmienkou je aby som na konci roka nemala ziadnu 5, Dakujem za skoru odpoved.“
Nika

Ahoj, Nika,
Tvoja otázka znie skôr trochu hypoteticky, takže neviem, či takýto problém už reálne existuje a či sa týka Teba. Nech je to už akokoľvek, v každom prípade najprv odporúčam riešiť takéto situácie s triednym učiteľom, riaditeľom školy alebo so školským poradcom, ktorí Tebe alebo Tvojim spolužiakom môže poradiť a pomôcť v konkrétnom prípade. Ja vo všeobecnosti uvádzam len nasledovné usmernenie v zmysle ustanovení školského zákona:
Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej časti. Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je aj teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5 školského zákona a praktickej časti odbornej zložky, ak úspešne ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak vykonal externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 a praktickú časť odbornej zložky; v zdravotníckych odboroch vzdelávania môže žiak vykonať praktickú časť odbornej zložky až po ukončení posledného ročníka štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky; v strednej škole môže opakovať ročník na základe rozhodnutia vydaného riaditeľom školy. Problém s hodnotením z jednotlivých predmetov v prvom polroku je možné riešiť komisionálnou skúškou a za určitých podmienok opravnou skúškou. Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.

právnička Katarína P


„Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či riaditeľka odbornej školy si môže stanoviť pravidlá o dochádzke a to tým spôsobom, že ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní nad 80% čiže keď má dochádzku nižšiu ako 79% tak musí absolvovať komisionálne skúšky bez ohľadu na to , že v danom predmete má dostatočný počet známok. A známku z komisionálnej skúšky na pol roka by mal aj na vysvedčení, aj keby priemer známok mal dobrý, napr., že by z daného predmetu mal priemer 2 a komisionálnu skúšku napíše horšie, tak automaticky ju má na vysvedčení bez ohľadu na priemer. Ďakujem“
Sandra, 19 rokov

Ahoj, Sandra,
podľa školského zákona sa žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky:
a) ak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách,
b) ak je skúšaný v náhradnom termíne,
c) ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,
d) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
e) ak vykonáva opravné skúšky,
f) v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu v stredných školách,
g) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
h) pri praktických skúškach a skúškach z hlavného odboru štúdia na konci prvého a druhého polroka na školách so vzdelávacím programom umeleckého zamerania a konzervatóriách,
i) v štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,
j) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,
k) pri individuálnom vzdelávaní podľa § 24 školského zákona,
l) vo vzdelávaní v základných školách na získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 30 ods. 5 školského zákona.
O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa uvedeného zákona rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.
Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.
Dopĺňam, že funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach plní Štátna školská inšpekcia.

právnička Henrieta


„Dobry den. Chcem sa opytat, ake nasledky ma pokarhanie riaditelom skoly. Myslim tym, ci to bude dokument poslany rodicom, ci sa to pise do vysvedcenia k spravaniu, alebo ako. A co potom, ak sa nieco vysrsti dalej? Hrozi vylucenie zo skoly? Vopred velmi pekne dakujem.“
TINA, Zvolen

Ahoj, Tina,
ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu podľa školského zákona uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie. Podľa Metodického pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť vyššie uvedené napomenutia alebo pokarhania. Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie, avšak len žiakovi, ktorý skončil plnenie povinnej školskej dochádzky. Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove. Pred uložením opatrenia vo výchove treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy. Uloženie opatrenia vo výchove (okrem vylúčenia) sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy. V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove, ktorým je podmienečné vylúčenie, určí riaditeľ skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove, ktorým je vylúčenie. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne. Podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy sa opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy. Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. Pochvaly a iné ocenenia, výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. Takže, Tina, musíš rátať s tým, že sa to rodičia dozvedia a odporúčam Ti dodržiavať školský poriadok a plniť si všetky povinnosti. Verím, že to zvládneš.

právnička Henrieta


„Chcela by som sa opitat ci by bolo mozne dat si individualne studium kôli zdravotnym problemom ak ano ako mam postupovat?a este jednu radu by som chcela neviem ako sa mam o tom porozpravat s mojimi rodicmi mam s toho divny pocit. prosim poradte mi vopred dakujem“
evka10, 16 rokov

Milá „evka10“,
v odôvodnených prípadoch je možné štúdium absolvovať formou osobitného plnenia školskej dochádzky, a to buď formou individuálneho vzdelávania alebo formou individuálneho učebného plánu. O oboch týchto formách rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka.
Individuálne vzdelávanie sa povoľuje iba vo vymedzených situáciách, a to:
a) žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole,
b) žiakovi prvého stupňa základnej školy,
c) žiakovi, ktorý bol vzatý do väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody, ktorému nemožno zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace.
Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, koná komisionálne skúšky v kmeňovej škole. Komisionálne skúšky vykoná z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Individuálny učebný plán môže riaditeľ povoliť, a to žiakovi s nadaním alebo podľa závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva. Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom. Súčasne s povolením vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu dohodne riaditeľ školy so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu, ktoré musia byť v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom a sú záväzné pre obe strany.
Vzhľadom na Tvoj vek teda bude pri oboch formách individuálneho vzdelávania potrebné, aby rodičia podali riaditeľovi školy písomnú žiadosť s uvedením dôvodu a prípadným písomným odporúčaním lekára. S rodičmi by si sa o tom mala porozprávať otvorene. Ak existuje nejaký problém v komunikácii s nimi, pre ktorý nevieš, ako im to povedať, je možné to riešiť prostredníctvom učiteľa, výchovného poradcu alebo psychológa. V zásade však rodičia sú ochotní a schopní svoje dieťa vypočuť.

právnička Lenka


„Dobri den volam sa gregor a zacal som chodit na strednu skolu mam problem z anglictini nakolko som dislektik,dysortografik,dyskrafik profesorka uz teraz hovori ze ma nepripusti k maturite s anglictiny a necha ma prepadnut jedine ze bi som si vibavil abi som nemusel robit maturitu s anglictiny dakujem Gregor“
Gogo, 16 rokov, Bratislava

Ahoj, Gregor/Gogo,
podľa školského zákona má dieťa alebo žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom uvedeným zákonom. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia (ďalej „VPU“), určený pre žiakov s dyslexiou, dysortografiou, dysgrafiou a dysklalkúliou špeciálnej triede základnej školy, v špeciálnej škole a pre žiakov vzdelávaných v školskej integrácii (začlenených) v základnej alebo strednej škole) v strednej škole – doplnok k Vzdelávaciemu programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, vypracoval Štátny pedagogický ústav a schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 31. augusta 2011 s platnosťou od 1. septembra 2011. Podľa tohto materiálu pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania žiakov s VPU je potrebné postupovať individuálne podľa výsledkov špeciálno-pedagogickej (najvhodnejšie logopedickej) diagnostiky a v spolupráci so zákonnými zástupcami žiaka, školským logopédom alebo školským špeciálnym pedagógom a príslušným školským poradenským zariadením. Rámcové učebné plány pre žiakov s VPU sú rovnaké ako pre ostatných žiakov strednej školy. K Tvojej otázke do pozornosti dávam, že v individuálnych prípadoch môže riaditeľ strednej školy rozhodnúť o oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí. Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stredných školách riaditeľ strednej školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Riaditeľ strednej školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Tieto povinné predmety určuje riaditeľ strednej školy. Rozhodnutie riaditeľa sa opiera individuálne o výsledky špeciálno-pedagogickej alebo logopedickej diagnostiky, vyjadrenie rodičov a pedagogickej rady. Tomuto žiakovi sa odporúča využívať ušetrené hodiny na posilnenie výučby iného predmetu (napr. prvého cudzieho jazyka), ktorého obsah učiva sa nemení. Dopĺňam, že pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s VPU učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický zdravotný stav, druh a závažnosť poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania alebo uplatnenia v pracovnom procese. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie. Podrobnosti, podľa ktorých je potrebné postupovať pri hodnotení a klasifikácii konkrétneho žiaka, poskytuje školské poradenské zariadenie, ktoré mu zabezpečuje odbornú starostlivosť. O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje zákonného zástupcu žiaka s VPU a samotného žiaka. Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ taktne posudzuje prejavovanie jeho vedomostí nielen v porovnaní so spolužiakmi žiaka, ale najmä v porovnaní s predchádzajúcimi výkonmi samotného žiaka. Takže Gregor, nepoznám všetky podrobnosti Tvojho prípadu, v každom prípade však odporúčam, aby ste aj s rodičmi riešenie uvedeného problému prediskutovali s vyučujúcou angličtiny a s triednym učiteľom, prípadne rovno s riaditeľom školy.Dopĺňam, že funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia a nad úrovňou výchovy a vzdelávania plní Štátna školská inšpekcia.
Držím Ti palce, aby úspešne zmaturoval.

právnička Henrieta


„No ja som na osemrocnom gymnaziu ……..Vraj sme nejaka vyberova trieda ci co………….Chcem ist na inu skolu pre lebo oni mozno maju nejake super IQ a nevedia sa chovat. Nemam pocit ze ja by som mala nejake super velke IQ ale aj tak som tam. A mam pocit ze je toho na mna privela. Proste kladu tam na mna az prilis velke naroky a ja uz nestiham……..nevladzem s nimi drzat krok. Sice mi kazdy hovori ze som tam asi nainteligentnejsia ale nevyuzivam to. Ako to mam asi vyuzivat? Ja sa snazim ale vacsinu uciva proste nepochopim a potom ma tam vsetci maju za debila. Proste ja viem ze nedokazem to co oni zvladaju lavou zadnou. Dalej mam velky problem s telesnou vychovou. Kedze mam velku nadvahu a nevladzem sa ani hybat. Ked sa mam prezliekat citim sa tak strasne zle…….Tak by som sa vas chcla opytat ci sa od telesnej mozem nejako oslobodit. Ak ano prosim napiste!“
Katarína, 12 rokov

Ahoj, Katarína,
pokiaľ ide o prestup, podľa školského zákona prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti. Prestup žiaka, ktorý navštevuje strednú školu s osemročným štúdiom, do strednej odbornej školy s iným študijným alebo učebným odborom alebo do gymnázia so štvorročným alebo päťročným štúdiom, sa môže uskutočniť najskôr začiatkom piateho ročníka jeho štúdia. Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ školy určil. Prestup sa spravidla uskutočňuje k 1. septembru. Prestup žiaka do inej strednej školy sa len vo výnimočných prípadoch umožňuje aj v priebehu prvého ročníka. Riaditeľ strednej školy môže povoliť žiakovi štúdium na obdobnej škole v zahraničí. Pokiaľ ide Tvoj problém s telesnou výchovou, riaditeľ strednej školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Riaditeľ strednej školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Tieto povinné predmety určuje riaditeľ strednej školy. Dopĺňam, že deti zo základnej školy, že na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporučenia praktického lekára pre deti a dorast môže riaditeľ základnej školy zo zdravotných dôvodov alebo z iných závažných dôvodov rozhodnúť o oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo jeho časť; v rozhodnutí určí náhradný spôsob vzdelávania žiaka v čase vyučovania tohto predmetu. Ak je vyučovací predmet zaradený ako prvá alebo posledná vyučovacia hodina dňa, môže byť žiak so súhlasom zákonného zástupcu uvoľnený z výchovy a vzdelávania bez náhrady.
Do pozornosti tiež dávam preradenie žiaka zo strednej školy do základnej školy. Žiak, ktorý navštevuje prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole, môže byť preradený do základnej školy, ak sa mu nepovolí opakovať ročník, ak stratí zdravotnú spôsobilosť, ak stratí športovú výkonnosť, na žiadosť zákonného zástupcu žiaka.
Katarína, odporúčam Ti obrátiť sa na výchovného poradcu Tvojej školy. Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva. Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Obrátiť sa môžeš aj na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
V škole by sa každý mal cítiť dobre, verím, že aj Tebe sa to čoskoro podarí. Držím Ti palce.

právnička Henrieta


„Dobrý deň, chcem sa spýtať, či môžem z 8. ročníka ZŠ odísť na gymnázium, ak urobím prijímacie skúšky. Doteraz som mal čisté jednotky alebo jednu až dve dvojky. Priemer by bol do 2.00. Len neviem, ako postupovať. Moja mama sa informovala, ale zatiaľ odpoveď nedostala. Ja mám dojem, že v našej škole to tak nefunguje, alebo o tom nehovoria, aby neprišli o žiakov, pretože chodím do školy v našej dedine. Počul som o rozdielových skúškach, o ktoré treba požiadať, len neviem ako a kedy. Ďakujem za odpoveď.“
Dávid, 14 rokov

Ahoj, Dávid,
na úvod vyberám zo školského zákona:
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania. Nižšie stredné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy alebo úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy, alebo úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, alebo absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania. Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy alebo ktoré získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. Takže, Dávid, na 4-ročné gymnázium v zásade môžeš byť prijatý po úspešnom ukončení 9. ročníka základnej školy (a splnení podmienok prijímacieho konania). Na bilingválne gymnázium môžeš ísť aj po úspešnom ukončení 8. ročníka základnej školy (opäť za splnenia podmienok prijímacieho konania). Pokiaľ ide o rozdielové skúšky, tie zákon pozná napr. pri prestupe z jednej strednej školy na druhú.

právnička Henrieta


„Náš učiteľ TV nas núti ísť povinne na lyžovačku, hoci som oslobodená od TV, môžem mať len LTV. Vyhráža sa mne i spolužiačke neustále tým, že je to súčasť výchovnovzdelávacieho plánu a že keď to neabsolvujeme teraz, musíme budúci rok. Prípadne, že pôjdeme povinne na plávanie a budeme si to sami platiť. Taktiež mi nechce uznať LTV a neustále mňa i iné dievčatá prehovára, že na našej škole nemôžu študovať deti s chorobami a teda, keď nebudeme cvičiť a nepôjdeme na lyžovačku nemáme tam čo robiť.Študujeme na strednej škole animátor voľného času. Mohli by ste nám poradiť a pomôcť aj zákonmi, ktorými môžeme oponovať. Ďakujem.“
Sneacerka

Ahoj, Sneacerka,
podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stredných školách (č. 282/2009 Z. z.) je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách exkurzia, kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu; súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách môže byť aj školský výlet. O organizácii týchto súčastí výchovy a vzdelávania stredná škola informuje zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia. Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu, snoubordingového kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode. Organizáciu kurzu pohybových aktivít v prírode zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Uvedená vyhláška však tiež ustanovuje, že pre žiakov, ktorí sa exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné vyučovanie. Keďže uvádzaš, že si oslobodená od telesnej výchovy, odporúčam podrobne sa oboznámiť s rozhodnutím riaditeľa školy o oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí. Dopĺňam, že riaditeľ strednej školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Riaditeľ strednej školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Tieto povinné predmety určuje riaditeľ strednej školy. Vzhľadom na uvedené Tvoj problém, a ako uvádzaš, aj ďalších dievčat na vašej škole, odporúčam aj s rodičmi riešiť s riaditeľom školy. Predchádzajúce prerokovanie problému s konkrétnym vyučujúcim i s triednym učiteľom však môže byť prospešné. Pokiaľ s riešením problému na pôde školy nebudete spokojní, je možné obrátiť sa so sťažnosťou na Štátnu školskú inšpekciu.

právnička Henrieta


„Ahoj! Tento rok budem studovat v zahranici miesto 7. rocnika gymnazia. Riaditel slovenskej skoly mi povedal, ze bude potrebovat Ziadost o prerusenie studia. Mohli by ste mi pomoct so znenim tejto ziadosti? Na internete som hladal vzory, ale dost sa od seba lisili. Dakujem za odpoved:)“
Martin, 16 rokov, Trnava

Milý Martin,
keďže ešte nie si plnoletý, o prerušenie štúdia môžeš požiadať formou písomnej žiadosti prostredníctvom svojich rodičov ako zákonných zástupcov. Zákon presne neuvádza, čo má žiadosť o prerušenie štúdia obsahovať. V zásade však by žiadosť mala obsahovať nasledovné informácie:

 • kto žiadosť podáva (údaje zákonného zástupcu),
 • komu je žiadosť adresovaná (údaje školy a meno riaditeľa),
 • vec (žiadosť o prerušenie štúdia),
 • údaje žiaka školy,
 • dôvod žiadosti,
 • obdobie, ktorého sa  žiadosť týka,
 • dátum a podpis.

Škola môže vyžadovať aj ďalšie údaje, prípadne konkrétne doklady. Informácie o obsahu žiadosti (čo všetko je potrebné uviesť) by si mohol získať priamo v škole, prípadne si môžeš vyžiadať predtlačený formulár na podanie žiadosti, ak ho má škola k dispozícii.

právnička Lenka


„Dobrý deň, chcela by som prerušiť štúdium na strednej škole na 1 rok, keďže v triede sa veľmi zle cítim, smejú sa zo mňa a mám z toho psychické problémy. Liečim sa aj u psychiatra. Ukončila som práve 3. ročník a už mám 18 rokov. Ako mám postupovať, keď nechcem, aby sa v škole dozvedeli, že chodím ku psychiatrovi? Musím sa registrovať na Úrade práce a v sociálnej poisťovni? „
Aneta, Košice

Milá Anetka,
prerušenie štúdia žiakovi strednej školy môže povoliť riaditeľ, ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku. Riaditeľ je povinný tak urobiť len pre tehotenstvo alebo materstvo žiačky, inak má možnosť rozhodnúť sa, či prerušenie štúdia povolí. Keďže si už plnoletá, a teda povinnú školskú dochádzku si skončila, o prerušenie štúdia môžeš požiadať sama formou písomnej žiadosti. Informácie o obsahu žiadosti (čo všetko je potrebné uviesť) získaš na študijnom oddelení Tvojej školy, možno Ti poskytnú aj predtlačený formulár. Zrejme bude potrebné uviesť aj dôvod, prečo o prerušenie štúdia žiadaš. V prípade prerušenia štúdia zo zdravotných dôvodov je potrebné k žiadosti priložiť aj lekársku správu (odporúčanie lekára na prerušenie štúdia). Vopred by bolo vhodné prekonzultovať túto vec s psychiatrom, ku ktorému chodíš alebo so svojou všeobecnou lekárkou. Štúdium je možné prerušiť najviac na tri roky. Počas prerušenia štúdia podľa zákona nie si študentom. Z toho vyplýva viacero dôsledkov, najmä však to, že štát za Teba prestáva v období prerušenia štúdia platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Všetky zmeny, teda aj prerušenie štúdia je potrebné nahlásiť do zdravotnej poisťovni a dohodnúť platenie odvodov na zdravotné poistenie, ktoré je povinné. Platenie odvodov do sociálnej poisťovne je dobrovoľné. Keď ich však neplatíš, nevznikne Ti nárok na sociálne dávky. Prerušením štúdia zároveň zaniká Tvojim rodičom nárok na daňový bonus a rodinné prídavky. Na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) sa v období prerušenia štúdia môžeš, ale nemusíš prihlásiť (evidencia nezamestnaných). V prípade zaevidovania na úrade práce budú za Teba platené odvody aj naďalej tak, ako keď si študent. Zároveň však bude potrebné plniť si povinnosti, ako pravidelné návštevy úradu práce a preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania. V prípade zdravotných problémov okrem prerušenia štúdia existuje možnosť dohodnúť individuálny učebný plán alebo individuálne vzdelávanie. Viac o týchto možnostiach si môžeš prečítať napríklad v odpovedi Vladimíre zo dňa 31.05.2010. Držím palce, aby si svoje problémy s pomocou odborníkov úspešne vyriešila a rovnako úspešne dokončila aj svoje štúdium, keď sa budeš na to cítiť pripravená.

právnička Lenka

Ty, spoločnosť a štát
Ty a súdne alebo iné konanie
„Ďakujem ale chcem sa ešte spýtať, či môže mať 13 a pol ročný vlastného právnika, ktorý by na súde a všade hovoril len to, čo ja naozaj chcem a nenadávali stále tatinovi, že so mnou a s bratom čosi porobil, ako to hovorí mamina. Teraz zas hovorí, že sa s tatinom nemože dohodnúť, kedy sa máme stretávať, lebo ona má rozsudok, že patríme jej. Preto sme sa cez vianoce videli len dvakrát a doviedla si ku nám domov aj právničku. Preto sa pýtam. Tato nám povedal, že tam môžeme aj spať ale my sme nechceli. Mamy mi je ľúto ale mohla chodit domov za nami ked sa nechce dohondúť má svoje kľúče stále.“
Boris, Trnava

Ahoj, Boris.
Aj na základe Tvojej predchádzajúcej otázky usudzujem, že aktuálne vzťahy medzi Tvojimi rodičmi sú problematické a sprevádzajú ich nepríjemné konflikty, ktoré Teba a Tvojho brata trápia. Veľké pozitívum vidím v tom, že sa snažíš situáciu aktívne riešiť, hoci je potrebné si uvedomiť, že konflikty iných, aj keď veľmi blízkych osôb, za nich nevyrieši nikto okrem nich samých. Môžeš sa však sústrediť na budovanie svojich dobrých vzťahov s otcom aj s mamou, ktoré by nemali závisieť od ich vzájomných konfliktov a požiadať ich v tejto veci o pomoc. Pred súdom v konaní o starostlivosť o maloleté dieťa Tvoje aj bratove záujmy zastupuje kolízny opatrovník, ktorý má konať vo Vašom najlepšom záujme a primerane Vášmu veku aj zisťovať Váš názor a prihliadať naň. Právne zastúpenie pre maloletého (vlastný právnik) prichádza do úvahy len prostredníctvom Vašich rodičov ako zákonných zástupcov, napríklad právnička Tvojej mamy. Právneho zástupcu si ako dieťa sám zvoliť nemôžeš, lebo ešte nemáš plnú právnu spôsobolosť (nadobúda sa až dovŕšením 18-ky), a teda nemôžeš s právnikom uzavrieť právoplatnú dohodu o zastupovaní a udeliť mu splnomocnenie. Ako Ti už napísala kolegyňa Katka, svoj názor môžeš vyjadrovať cez kolízneho opatrovníka alebo priamo na súde, ak súd povolí Tvoje vypočutie v konkrétnom konaní, prípadne pri výkone rozhodnutia. Verím, že aj napriek týmto problémom a neistej rodinnej situácii Ti rodičia, prípadne aj ďalší príbuzní a blízke osoby poskytnú potrebnú pomoc a oporu, aby ste s bratom dôsledky rodičovských nezhôd pociťovali čo najmenej.

právnička Lenka


„Chcela by som sa opýtať či má rodič právo byť pri vyšetrovaní svojho dieťaťa políciou“
jajka, Banskobystrický kraj

Milá Jajka,
Tvoja otázka je pomerne neurčitá, a preto sa na ňu nedá jednoznačne odpovedať. Žiadne všeobecné právo rodiča byť pri vyšetrovaní svojho dieťaťa políciou nie je v zákone ustanovené. Existuje však právo a povinnosť rodiča sústavne a dôsledne sa starať o svoje dieťa, najmä jeho zdravie, výchovu a výživu. Na druhej strane policajt má rôzne oprávnenia, dané mu zákonom, medzi ktoré patrí aj vypočutie alebo vyšetrovanie osoby (aj dieťaťa). Tieto oprávnenia sa však líšia podľa toho, o akého príslušníka Policajného zboru (policajta) ide. Podstatnou informáciou v súvislosti s Tvojou otázkou je aj to, o aké vyšetrenie dieťaťa ide (či ide o konanie polície v rámci trestného konania) a v akom postavení je dieťa vyšetrované políciou (môže ísť o svedka, obeť alebo páchateľa). V zásade rodič má právo byť prítomný pri svojom dieťati vždy. To však neznamená, že policajt je povinný prizvať rodiča ku konkrétnym úkonom (tu už by bolo potrebné poznať podrobnosti konkrétnej situácie). Tiež môžu nastať situácie, kedy by prítomnosť rodiča bola úplne vylúčená, napríklad ak by dieťa mohlo byť ako svedok rodičom ovplyvňované, a to by malo negatívny dopad na vyšetrovanie trestného činu. V trestnom práve platí zásada, že postup polície voči dieťaťu sa volí vždy v závislosti od špecifických potrieb dieťaťa a s ohľadom na vplyv na duševný a mravný vývoj dieťaťa. Dôležité je si uvedomiť, že postavenie policajta a rozsah jeho právomocí je určený zákonom. Ak sa niekto v konkrétnom prípade domnieva, že policajt zákonný postup nedodržal alebo svoje právomoci prekročil, môže sa na také konanie sťažovať na nadriadený orgán.

právnička Lenka


„Na moju mamu je urcena exekucia lebo neplatila zdravotne poistenie. Odisla zo Slovenska r. 1984 studovat do zahranicia a odvtedy tam zije a tam som sa aj ja narodil. Mam slovensku narodnost. Po odchode sa oficialne sa neodhlasila zo zdravotnej poistovne. Teraz sa dozvedela, ze je na nu vypisana exekucia.Ja mam na Slovensku zivotnu poistku a stavebne sporenie. Na Slovensku ziju moji stari rodicia. Mozu kvoli matkinim dlhom siahnut na moje tieto peniaze? ktore mi vlastne usetril moj otec, ktory tiez stale zije v zahranici?“
ekaeka, 12 ročný

Milý „ekaeka“,
chápem, že situácia, v ktorej ste sa ocitli, je nepríjemná a aj zložitá. Rozhodne by si ju nemal riešiť sám, ale s dospelými, teda s rodičmi a starými rodičmi. V prvom rade by však exekúciu mala riešiť Tvoja mama, pretože podľa informácií, ktoré si uviedol, smeruje práve proti nej. Exekútor v exekučnom konaní vymáha pohľadávku, ktorú je povinný (v tomto prípade pravdepodobne Tvoja mama) zaviazaný zaplatiť na základe exekučného titulu (zvyčajne ide o rozhodnutie súdu, môžu ním však byť aj iné skutočnosti, napr. aj vykonateľné rozhodnutia a výkazy nedoplatkov vo veciach verejného zdravotného poistenia, a ktorá nebola dobrovoľne splnená. Pre exekútora je preto rozhodujúce, komu exekučný titul ukladá povinnosť zaplatiť pohľadávku, teda kto je povinný. Exekútor podľa zákona vykonáva exekúciu len na majetok povinného, teda toho, koho exekučný titul označuje za osobu povinnú plniť povinnosť v ňom označenú. Proti inému než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, možno vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že naňho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu. Ak sú exekúciou postihnuté veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (teda veci, ktoré vlastnia obaja manželia spoločne), účastníkom konania, ak ide o tieto veci, je aj manžel povinného, ak do začatia exekučného konania nedošlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdnym rozhodnutím. Tvoja mama má v exekučnom konaní viacero možností, ako sa brániť (najmä podaním námietok v zákonnej lehote). Môže taktiež požiadať súd o odklad exekúcie, ak sa bez svojej viny ocitla prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre ňu alebo pre príslušníkov rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Je potom výlučne na posúdení súdu, či takejto žiadosti vyhovie, alebo nie. Tiež sa môže pokúsiť dohodnúť na postupnom splácaní dlhu v splátkach. K takémuto riešeniu by však bol potrebný súhlas oprávneného, teda toho, pre koho exekútor pohľadávku vymáha. Aj pre dospelých je riešenie takýchto problémov pomerne zložité, je potrebné poznať zákonné lehoty a prostriedky, akými je možné si v exekučnom konaní uplatňovať svoje práva. Preto by sa Tvoja mamina mala pokúsiť poradiť o ďalšom postupe s advokátom, ktorému predloží všetky súvisiace doklady, bez ktorých nie je možné jej konkrétnu situáciu posúdiť. V prípade, ak bude mať Tvoja mama pochybnosti o správnosti postupu exekútora, môže sa obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov ako samosprávnu stavovskú organizáciu exekútorov, ktorej poslaním je, okrem iného, aj dohľad nad činnosťou exekútorov a na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako orgán štátneho dohľadu nad činnosťou exekútorov. Komora je povinná vybaviť sťažnosť na činnosť exekútora bezodkladne, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia. Túto lehotu možno predĺžiť, ak nemožno zabezpečiť podklady na riadne vybavenie sťažnosti. O spôsobe vybavenia sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený. Ak je sťažovateľ toho názoru, že sťažnosť nebola komorou riadne a včas vybavená, môže požiadať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o prešetrenie vybavenia jeho sťažnosti komorou. Do pozornosti Ti tiež dávam odpovede deťom, ktoré sa na nás obrátili aj s podobnými otázkami. Na tejto stránke ich nájdeš v taktiež v tejto rubrike. Veľa úspechov prajem.

právnička Martina


„Dobry den. Moji rodicia su rozvedeny a ja som bol sudom zvereny do opatery mame, a mam aj urcene stretavanie s otcom. Otec od rozvodu neustale robi mame zle psychycky ju tyra, zacal aj vela pit a uplne mu preskakuje to myslim doslovne. S mamou nekomunikuje len jej skaredo nadava ked pride pre mna. Kazdy druhy tyzden musim k nemu chodit od piatka do nedele a kazdu druhu stredu od 16 do 19h. Ked som u neho casto je napity a je aj agresivny. Svojej priatelke a aj jej dcere 13r robi zle, minule ju predomnou skrtil, alebo jej skaredo nadava, alebo ju opluje, ale mne nerobi zle, len ja sa ho bojim a ked je napity tak sa mu radsej vyhybam a skovavam si svoje hracky aby mi ich neznicil. Vela krat si ma nevsima a stara sa omna len jeho frajerka. Chcem sa spytat odkedy mozem ja rozhodnut o stretavani sa s otcom a ci mama budem musiet nejak dokazovat ze otec je alkoholik a co moze moja mama preto urobit aby som sa snim nemusel stretavat?“
Janko, 10 rokov

Ahoj, Janko,
predpokladám, že rozsudkom súdu v súvislosti s rozvodom rodičov boli upravené aj podmienky stretávania otca s Tebou. To neznamená, že je to navždy nemenné. Môže sa to zmeniť novým rozsudkom, ak sa zmenia okolnosti. Pokiaľ si dieťa, o úprave stretávania sa s otcom môže vždy rozhodnúť iba súd, na Tvojej slobodnej vôli to bude, až keď budeš dospelý. Čo robiť teraz? Ak je otec taký neznesiteľný ako píšeš, je možné podať na súd nový návrh, aby sa upravili podmienky Tvojho stretávania sa s otcom nanovo. Či už znížením počtu, skrátením času, alebo úplným zrušením stretnutí. Dôkazom o tom, ako sa Tvoj otec správa, môže byť výpoveď susedov, spoločných známych a rodinných príbuzných, správy kolízneho opatrovníka (ktorá vznikne aj na základe rozhovoru pracovníka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s tebou), prípadne aj Tvoja osobná výpoveď, ak ju súd uzná za potrebnú. Držím Ti palce.

právnik Marian


„Dobry den, chcela by som sa opytat ci moze ist na verejny sud 8 mesacne dieta. Dakujem“
Janka

Ahoj, Janka,
z dôvodu veľmi krátkej formulácie otázky, nie je úplne jasné, na čo sa pýtaš. Preto musím iba predpokladať, že sa pýtaš, či 8-mesačné dieťa môže byť účastníkom občianskeho súdneho konania. Môže a deti pravidelne bývajú účastníci súdneho konania bez ohľadu na vek. Dokonca existuje k tomuto osobitná úprava – konanie súdu vo veciach starostlivosti o maloletých. Samozrejme dieťa z dôvodu nedostatku procesnej spôsobilosti nemôže konať na súde samo za seba, a preto koná za neho buď zákonný zástupca (predovšetkým rodič), prípadne, ak ide napríklad o spor medzi dieťaťom a zákonným zástupcom, tak dieťa na súde zastupuje kolízny opatrovník. Ak sa pýtaš na aktívnu účasť dieťaťa na súdnom konaní (tu by prichádzala do úvahy jeho výpoveď), tá je v zásade po úvahe súdu vzhľadom na vyspelosť dieťaťa, vhodnosť a jeho oprávnené záujmy možná, u 8-mesačného dieťaťa by som však povedal, že vylúčená. Napokon k účasti 8-mesačného dieťaťa na súde ako verejnosť uvádzam, že pojednávanie je verejné s výnimkou pojednávaní vykonávaných notármi ako súdnymi komisármi. Na zabezpečenie nerušeného priebehu pojednávania súd môže vykonať opatrenia potrebné na usmernenie správania prítomných osôb. Verejnosť možno pre celé pojednávanie alebo pre jeho časť vylúčiť, len keby verejné prejednanie veci ohrozilo ochranu utajovaných skutočností, obchodné tajomstvo, dôležitý záujem účastníkov konania alebo mravnosť. To sú všetky alternatívy odpovedí, ktoré na Tvoju otázku prichádzajú do úvahy. Ak Ťa zaujíma ešte niečo iné, spresni a jednoznačnejšie formuluj otázku.

právnik Marian


„Dobry den, v potravinach som ukradla jednu vec. Neviem preco som to urobila, lutujem to, ale potrebujem, co najrychlejsiu odpoved. Mam 15 rokov, policajti spisali nejaku zapisnicu a potom mam ist na nejaky urad, ze cez sud by sa to riesilo az keby sa to zopakovalo. Chcem sa spytat ci tam musi ist rodic, chcela by som ich vynechat. S otcom nebyvam a mama ma toho strasne vela. Chcem este spytat, ako to prebieha, ci to bude niekde ohlasene (napr.skole), ci to budem mat niekde zapisane a tak.“
ja

Ahoj,
z Tvojej otázky je zrejmé, že polícia postúpila vec na priestupkové konanie. To znamená, že teraz bude vo veci konať príslušný správny orgán, ktorý Ťa s najväčšou pravdepodobnosťou predvolá na výsluch v rámci prejednania priestupku. Nakoľko nie si plnoletá, na tomto procesnom úkone bude musieť byť aj Tvoj zákonný zástupca. Ďalší priebeh priestupkového konania závisí od konkrétnej situácie. No vo všeobecnosti si správny orgán bude zabezpečovať dôkazné prostriedky (napríklad Tvoj výsluch, výsluch poškodeného). Nedá sa vylúčiť, že správny orgán bude žiadať aj stanovisko školy, čím sa škola minimálne o vedení priestupkového konania proti Tebe dozvie. Následne bude vydané rozhodnutie. Keďže tvrdíš, že si priestupok spáchala a priznáš sa k nemu aj v priebehu konania, pravdepodobne budeš uznaná za vinnú zo spáchania priestupku a bude Ti uložená sankcia. V tejto súvislosti pripadá do úvahy prepadnutie veci (ak si vec, ktorú si vzala z obchodu nevrátila), prípadne pokarhanie alebo pokuta. Čo sa prípadného uloženia pokuty týka, nakoľko si mladistvá, môže Ti byť uložená pokuta maximálne do výšky 300 €. Tento priestupok bude zaznamenaný v evidencii priestupkov, ktorú vedie správny orgán prejednávajúci priestupok. Táto evidencia je neverejná a za normálnych okolností sa údaje z nej nikam nenahlasujú. No tieto údaje môžu byť poskytnuté za účelom prípadného preukázania bezúhonnosti. V tomto prípade sú subjektmi, ktorým sa údaje z evidencie priestupkov sprístupnia napríklad súd, orgán činný v trestnom konaní alebo správny orgán v rámci určitého správneho konania. Záznam o spáchaní priestupku bude vymazaný po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku.

právnik Juraj


„Dobrý deň, v apríli sa mi narodil syn a keďže do 16 rokov nemôžu byť rodičovské práva pridelené mne, na súd sme podali žiadosť o zverenie do starostlivosti starej matke dieťaťa. Dnes mi prišla zo súdu výzva, aby som sa vyjadrila návrhu o tomto zverení, prosím Vás, akou formou sa mám vyjadriť a o čom vlastne „písať“? Ďakujem“
Mladučká mamička, 15 rokov

Milá mladučká mamička,
v našom právnom poriadku je vo viacerých právnych predpisoch upravená povinnosť príslušných orgánov vypočuť dieťa v záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú. Ak je účastníkom súdneho konania maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne. Uvedené upravuje aj Dohovor o právach dieťaťa (za dieťa sa podľa Dohovoru považuje každá osoba mladšia ako 18 rokov), podľa ktorého štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečujú dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo tieto názory slobodne vyjadrovať vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom dieťaťa musí venovať patričná pozornosť zodpovedajúca jeho veku a úrovni. Za tým účelom sa dieťaťu poskytuje najmä možnosť, aby sa vypočulo v každom súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho dotýka, a to buď priamo, alebo prostredníctvom zástupcu, alebo príslušného orgánu, pričom spôsob vypočutia musí byť v súlade s procedurálnymi pravidlami vnútroštátneho zákonodarstva. Vzhľadom na uvedené má súd povinnosť zistiť Tvoj názor na danú vec. Konkrétne k Tvojej otázke uvádzam, že odpoveď bude dostatočná písomnou formou bežného listu k spisovej značke konania, kde vyjadríš svoj názor na zverenie Tvojho dieťaťa starej matke do osobnej starostlivosti a, ako som pochopil, Tvoje kladné stanovisko k jeho zvereniu do osobnej starostlivosti, prípadne uvedieš ďalšie pozitívne skutočnosti, ktoré z toho pre dieťa vyplynú. Verím, že všetko dobre dopadne a spolu so starou matkou sa budete spoločne starať o Tvojho synčeka.

právnik Drahoš


„Mám otázku, bola som predvolaná na mestskú políciu, kde išla so mnou aj moja mama. Policajt sa správal arogantne, vôbec ma nepočúval, tvrdil si stále svoje a keď som mu oponovala, okríkol ma a vyhrážal sa mi bitkou, načo moja mama reagovala (teda na celkový postup policajta) a on na to, že tam nemá čo robiť, že ju môže vyhodiť (má si vraj naštudovať zákony) a že som už právne zodpovedná za svoje činy. Je teda pravda, že rodič nemá právo byť na výsluchu so mnou aj keď mám len 15???? Nie je mojím zákonným zástupcom až do 18 rokov?“
Iva, 15 rokov

Milá Ivka,
nie je jednoduché Ti na túto otázku jednoznačne odpovedať, lebo ani právna úprava v tomto smere nie je jednoznačná. V zákone nie je nijakým spôsobom upravené, že by rodič mal právo byť prítomný pri vyšetrovaní alebo výsluchu svojho maloletého dieťaťa políciou. Existuje však právo a povinnosť rodiča sústavne a dôsledne sa starať o svoje dieťa, najmä jeho zdravie, výchovu a výživu. Toto právo musí rešpektovať a zohľadňovať aj policajt. Na druhej strane policajt má rôzne oprávnenia, dané mu zákonom, medzi ktoré patrí aj vypočutie alebo vyšetrovanie osoby (aj dieťaťa). Tieto oprávnenia sa však líšia podľa toho, o akého príslušníka Policajného zboru ide (v tomto prípade zrejme mestská polícia). Podstatnou informáciou v súvislosti s Tvojou otázkou je aj to, o aké vyšetrenie dieťaťa ide a v akom postavení je dieťa (v tomto prípade zrejme páchateľ). V zásade rodič má právo byť prítomný pri svojom dieťati vždy. To však neznamená, že policajt je povinný prizvať rodiča ku konkrétnym úkonom (tu už by bolo potrebné poznať podrobnosti konkrétnej situácie). Tiež môžu nastať situácie, kedy by prítomnosť rodiča bola úplne vylúčená, napríklad ak by dieťa mohlo byť ako svedok rodičom ovplyvňované, a to by malo negatívny dopad na vyšetrovanie alebo výsluch. V trestnom práve (vrátane priestupkového konania) platí zásada, že postup polície voči dieťaťu sa volí vždy v závislosti od špecifických potrieb dieťaťa a s ohľadom na vplyv na duševný a mravný vývoj dieťaťa, či jeho vek. Dôležité je si uvedomiť, že postavenie policajta a rozsah jeho právomocí je určený zákonom a v podstate sa pri ňom osoba (dieťa aj dospelý) musí podrobiť určitému (zákonom stanovenému) zásahu do svojich práv, vrátane základných práv a slobôd. Ak sa niekto v konkrétnom prípade domnieva, že policajt zákonný postup nedodržal alebo svoje právomoci prekročil, či sa inak nevhodne alebo nedovolene správal, môže sa na také konanie sťažovať na nadriadený orgán (podaním písomnej sťažnosti).

právnička Lenka


„V piatok večer som bol s kamaratmi von a boli sme na ceste domov a na ulici nás zastavili mestký policajti a dali nám fúkať. Nenafúkali sme ani jeden, ale chcel by som sa spýtať, či má mestká polícia právo nám dať fúkať mimo niakeho podniku, baru len tak na ulici. Môžem odmietnuť?“
Peter, 16 rokov

Ahoj, Peter,
osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. Z toho vyplýva, že nie obmedzené kde, takže môže to byť na akomkoľvek verejne prístupnom mieste. V tejto súvislosti obecná polícia oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov. Čo sa týka odmietnutia, vyšetrenie na zistenie alkoholu sa vykonáva dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi. Ak sa osoba odmietne podrobiť takému vyšetreniu, možno na požiadanie vykonať lekárske vyšetrenie odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu. Ak osoba odmieta takéto lekárske vyšetrenie, stupeň opilosti určí lekár podľa medicínskych klinických príznakov. Lekárske vyšetrenie sa vykonáva v zdravotníckych zariadeniach. Náklady na lekárske vyšetrenie uhradí ten, kto o takéto vyšetrenie požiadal, a to vo výške určenej cenovými predpismi. V prípade pozitívneho výsledku lekárskeho vyšetrenia je osoba povinná uhradiť tomu, kto o vyšetrenie požiadal, skutočne vynaložené finančné prostriedky spojené s takýmto vyšetrením.

právnik Marian


Môjho kamaráta prichytili pri krádeži pod vplyvom alkoholu. Bol v podmienke. Je mladistvý má 16 rokov. Jeho matka išla za ním a nechceli jej ho ukázať… Chcem vedieť koľko rokov basy môže dosťať alebo aký trest mu za to uložia. Ďakujem :(„
Mišo

Ahoj, Mišo,
je mi ľúto, že Tvoj kamarát sa dopustil protiprávneho konania, za ktoré teraz musí znášať následky. Na Tvoju otázku, aký trest bude Tvojmu kamarátovi uložený a koľko rokov „basy“ môže dostať, sa nedá odpovedať, nakoľko o vine a treste rozhoduje súd. Trestné činy vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní (polícia, prokuratúra), pričom trestné konanie môže byť ukončené už v predsúdnom štádiu. Pre mladistvých platia osobitné ustanovenia trestných kódexov a sú vymedzené iba určité druhy trestov, ktoré možno mladistvému uložiť, a to trest povinnej práce, peňažný trest, trest prepadnutia veci, trest zákazu činnosti, trest vyhostenia, trest odňatia slobody. Pokiaľ ide o trest odňatia slobody, u mladistvého sa trestné sadzby odňatia slobody znižujú na polovicu, maximálne však možno uložiť pätnásť rokov. Taktiež však môže súd upustiť od potrestania alebo podmienečne upustiť od potrestania mladistvého. Mladistvému môžu byť uložené aj výchovné opatrenia. Do úvahy sa pri určení trestu a jeho výmery berie veľa okolností (priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti, závažnosť spáchaného skutku, motív, úmysel, predchádzajúce odsúdenia atď.). Iba po dôkladnom prešetrení a zvážení všetkých okolností určí súd trest obžalovanému, ak preukáže, že skutok spáchal.

právnička Martina


„Dobry den, chcem sa spytat za svoju mamu, kedze ona je uz velmi zufala. V januari tohoto roku podala tresne oznamenie na policii, za neplnenie si vyzivovaciej povinnosti na mojho otca, kedze uz dlhsi cas jej neposlal vyzivne. Do dnesneho dna nedostala ziadnu odpoved ani od policie ani vyzivne, ci je to normalne ze to vsetko tak dlho trva a policia nema ziadne casove obmedzenia na vybavenie trestneho oznamenia? Ved to moze trvat aj roky a co ja? Dakujem za odpoved, chcela by som jej velmi pomoct, aby nam financne bolo lepsie ale na koho sa obratit?“
januska, 14 rokov, stredne Slovensko

Ahoj, Januska,
polícia je povinná vysporiadať sa s každým trestným oznámením. Môže vec odložiť, odmietnuť alebo odovzdať inému príslušnému orgánu. Ak na takýto postup nie je dôvod, policajt by mal najneskôr do 30 dní začať trestné stíhanie. Ak sa s Tvojou mamou domnievate, že polícia nepostupuje v trestnom konaní správne, je možné obrátiť sa na prokuratúru. Prokuratúra vykonáva dohľad nad úkonmi polície v počiatočnej fáze trestného konania (kým sa vec dostane na súd). Okrem toho sa Tvoja mama môže obrátiť aj na verejného ochrancu práv s podnetom, v ktorom by mohla namietať zbytočné prieťahy v predmetnom trestnom konaní (v takomto prípade by mala v podnete uviesť, ktoré policajné oddelenie vo veci koná a spisovú značku konania). Tvoje námietky proti nečinnosti polície vyplynuli z podaného trestného oznámenia pre neplnenie si vyživovacej povinnosti. Tento skutok je vo všeobecnosti trestným činom, no z Tvojej otázky nie je jasné, či vzniknutú situáciu riešite s mamou aj v občianskoprávnej rovine. Podanie trestného oznámenia môže viesť k potrestaniu Tvojho otca, no v tomto prípade (ak by bol otec vo výkone trestu odňatia slobody) je ešte menšia pravdepodobnosť plnenia vyživovacej povinnosti. Preto by ste mali zvážiť aj postup v súčinnosti s exekútorom, ktorý má zákonné prostriedky, ktorými môže vynútiť platenie výživného zo strany Tvojho otca.

právnik Juraj

Ty a zodpovednosť
„Prosím o radu. Dostal som pokutu za prechod cez kolajnice v mieste kde je to zakázané. Keďže som nemal na mieste na zaplatenie 15€, dostal som blok a šek na zaplatenie. Je to správne, keď ešte nemám peňažný príjem – som žiak SOŠ? Ako to možu odo mňa vymahat keď nič nemám. To je trest pre rodičov? Ďakujem za odpoved.“
Adam, 15 rokov

Ahoj, Adam,
je to správne. Za priestupok je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania dovŕšil pätnásty rok svojho veku. Je to sankcia pre Teba ako páchateľa priestupku. Zodpovední sú však za to aj Tvoji rodičia, vrátane povinnosti pokutu zaplatiť, pretože Ťa ako Tvoji zákonní zástupcovia nenaučili rešpektovať uložené zákazy.

právnik Marian


„Dobrý deň, moja mama ma nechce púšťať večer von, musím byť vždy do 21:00 hod. doma, tvrdí, že je na to nejaký zákon. Chcem sa spýtať či je to pravda.“
Lenka, 14 rokov

Ahoj, Lenka,
neviem, či je to pre Teba pozitívna správa, ale pravda to je. Mama sa vyzná. Vo všeobecnosti je na to niekoľko zákonov, v trestnej rovine je to Trestný zákon. Ak by Tvoji rodičia zanedbávali Tvoju výchovu a neurčovali Ti pravidlá, ako je toto, mohli by dokonca spáchať trestný čin. V občianskoprávnej rovine je to zákon o rodine. Súčasťou rodičovských povinností (a práv) je aj sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa. Riadne neplnenie si rodičovských práv môže viesť až k ich obmedzeniu či pozastaveniu ich výkonu súdom. Konkrétne o 21.00 hodine hovorí zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, podľa ktorého sa osoby maloleté do 15 rokov nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje (v tomto období, keď sú tu letné terasy, bufety na kúpaliskách, hypermarkety otvorené 24 hodín denne, je to takmer všade…). Chápem, že niekedy je to pre Teba obmedzujúce, ale Tvoji rodičia robia iba to, čo by mali a čo predpokladám, že robia všetci rodičia, ktorým záleží na ich deťoch. Musíš byť trošku trpezlivá, v priebehu Tvojho ďalšieho fyzického a osobnostného vývoja sa nepochybne možnosti voľočasových aktivít a ich pestrosť bude rozširovať a hádam tak s využívaním Tvojho voľného času budeš spokojnejšia ako teraz.

právnik Marian


„V ktorom roku som zodpovedny sam za seba ja pravda od 16 rokou“

Ahoj.
„Byť zodpovedný sám za seba“ – každý si pod tým môžeme predstaviť niečo iné a dá sa na to pozerať z rôzneho uhla pohľadu. Z právneho hľadiska a z pohľadu určitých právnych následkov treba rozlišovať spôsobilosť na právne úkony – spôsobilosť konať vo veciach, ktoré majú určité právne následky (napr. kúpa ma za následok prechod vlastníctva z predávajúceho na kupujúceho) a právnu zodpovednosť, čiže spôsobilosť niesť za konkrétne činy právnu zodpovednosť. Pri zodpovednosti ešte rozlišujeme občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť. Osoba nadobúda plnú spôsobilosť na právne úkony až dovŕšením 18. roku. Dovtedy je spôsobilá len na tie právne úkony, ktoré zodpovedajú jej rozumovým a vôľovým schopnostiam (napr. osoba mladšia ako 18 rokov si môže kúpiť bežné veci sama, ale nemôže si kúpiť veci ako auto, dom a podobne). V ostatných veciach je osoba – dieťa zastupované svojím rodičom ako zákonným zástupcom. Výnimku tvorí možnosť osoby staršej ako 16 rokov uzavrieť manželstvo. Osoba vtedy zároveň nadobudne plnú spôsobilosť na právne úkony. Je to však možné len vo výnimočných prípadoch a s povolením súdu. V nadväznosti na túto spôsobilosť rozlišujeme aj občianskoprávnu zodpovednosť. Ak je osoba spôsobilá na určitý právny úkon, zároveň zaň nesie aj zodpovednosť. Trestnoprávna zodpovednosť (zodpovednosť za spáchanie trestného činu) sa vo všeobecnosti viaže na dovŕšenie 14. roku. Čo sa týka vzťahu rodič – dieťa, rodič okrem zastupovania dieťaťa zodpovedá aj za výchovu svojho dieťaťa, taktiež do dovŕšenia 18. roku veku.

právnička Lenka


„Dobry den chcem sa spytat ohladom toho ze som sa registroval na jednej stranke, na tu stranku som zadal len svoj email nic ine a teraz odomna pytaju zato peniaze nezadaval som svoje osobne udaje nic len svoj email je mozne aby odomna vymahali peniaze ?? ďakujem“
Tomas

Ahoj, Tomáš,
keďže Tvoja otázka je neurčitá, môžem Ti odpovedať len všeobecne. Píšeš, že si sa registroval na internetovej stránke. To môže mať za následok aj povinnosť zaplatiť registračný poplatok. Konanie, ktorého následkom vzniká povinnosť platiť, väčšinou vyžadujú určitosť subjektu, to znamená uvedenie osobných údajov pre overenie totožnosti osoby. Je preto veľmi nepravdepodobné, že len na základe uvedenia emailovej adresy od Teba niekto vymáha peniaze, lepšie povedané, že tak robí oprávnene. Zver sa preto najlepšie rodičom, aby zistili, kto a prečo od Teba vymáha peniaze. S podobnými problémami majú určite viac skúseností. Ja Ti odporúčam, neplať nič, kým nezistíš, či je to Tvoja povinnosť. Zisti to však čo najskôr, lebo medzi nami, internet nevynímajúc, sa pohybuje veľa podvodníkov. V súvislosti s Tvojou otázkou dodávam, že ak ešte nemáš osemnásť rokov, môžeš robiť len niektoré úkony, ktoré majú právne následky (právna spôsobilosť na právne úkony je neúplná). Čo môžeš urobiť, závisí od schopnosti posúdiť závažnosť svojho konania a právnych následkov, ktoré vzniknú alebo vzniknúť môžu. Je možné, že aj keby si uviedol svoje osobné údaje, vzhľadom na Tvoj vek by bola registrácia neplatná.

právnička Lenka


„Dobrý deň…chcela by som sa vás spýtať, či môže ísť 15 ročný chalan do väzenia za marihuanu? A keď áno tak na koľko?…“
anonymka, 15 rokov

Milá anonymka,
trestne zodpovednou môže byť každá osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila 14. rok veku (výnimkou je trestný čin sexuálneho zneužívania, pri ktorom je hranica trestnej zodpovednosti 15 rokov). Súd teda môže 15-ročného chlapca uznať vinným z trestného činu a uložiť mu trest odňatia slobody.
Trest odňatia slobody sa u osôb, ktoré neprekročili osemnásty rok svojho veku, vykonáva v osobitných ústavoch na výkon trestu pre mladistvých.
Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi je trestným činom, pričom výška trestu, ktorý zaň možno uložiť závisí aj od spôsobu, akým bol tento trestný čin spáchaný.
Mladistvému, teda osobe, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku, však možno uložiť trest odňatia slobody maximálne do výšky 7 rokov.
Pokiaľ máš na mysli neoprávnené prechovávanie marihuany pre vlastnú potrebu, mladistvému možno uložiť za takýto čin trest odňatia slobody do výšky 1 a pol roka (18 mesiacov) a ak takúto látku prechovával vo väčšom rozsahu, tak až do výšky 2 a pol roka (30 mesiacov).

právnik Ondrej J.


„Chytili nas so spoluziakom kradnut v potravinach som si vedomy ze to nebolo spravne …policajti spisali s nami nase udaje co sme spravili a museli sme to podpisat …hambim sa za svoj cin a chcem sa opytat co z toho mozem mat .. ci uz budem vzdy niekde zapisany“
Ondrej, 10 rokov

Ondrej,
je dobre, že sa hanbíš a uvedomuješ si, čo si spravil. Pre Tvoju informáciu uvádzam, že podľa zákona o priestupkoch sa priestupku proti majetku dopustí ten, kto to úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi. Podľa Trestného zákona trestný čin krádeže spácha ten, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, v takom prípade je možné zlodeja potrestať odňatím slobody až na dva roky. Trestný zákon pozná ešte viac kvalifikovaných skutkových podstát trestného činu krádeže, ale s tým Ťa teraz nebudem zaťažovať. Uvádzaš, že si kradol v potravinách. Nie je jasné, čo si ukradol a akú veľkú škodu si spôsobil. Nie je preto možné povedať, ako by si dopadol, keby si mal 15, resp. 14 rokov a bol by si zodpovedný za spáchanie priestupku, či trestného činu. Tvojím šťastím je, že podľa toho, čo uvádzaš, máš 10 rokov. To však neznamená, že Ti to prejde len tak. Okrem Tvojich rodičov, ktorí by mali konať v prvom rade, môže, vzhľadom na Tvoj vek a v snahe Ťa prevychovať, do celej veci vstúpiť aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a následne Ti môže byť uložené niektoré z výchovných opatrení. Naša spoločnosť totiž netoleruje takéto správanie. Evidencia alebo register, v ktorých by si mal byť navždy zapísaný v tomto prípade neexistuje, avšak určite to ostane navždy zapísane v Tvojej hlave rovnako ako v hlavách Tvojich rodičov. Tak verím, že sa poučíš. Ak by si mal záujem, môžeš si pozrieť aj iné odpovede na podobné otázky, ktoré nájdeš v tejto rubrike.

právnik Ondrej S.

Ty a pomoc štátu
„Dobry den chcem sa spitat ak ma dievca 14 rokov a je tehotne. Ako je to s pridavkami na dieta s prispevkom pri narodeni dietata a s priplatkom k prispevku pri narodeni dietata. Kedze nema este ani obciansky preukaz ma narok na nejake peniaze? Za odpoved vopred dakujem.“
Zuzka

Milá Zuzka,
v prípade, že ide o reálnu a aktuálnu situáciu, odporúčam čo najskôr sa ísť informovať o uvedených nárokoch a sociálnej pomoci štátu na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň ho požiadať aj o poskytnutie adekvátneho sociálneho poradenstva. Uvedená problematika je totiž z viacerých hľadísk mimoriadne komplikovaná a pri každej sociálnej pomoci štátu je právna úprava špecifická. V prípade maloletých matiek je totiž potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že pôrodom nenadobúdajú rodičovské práva a povinnosti k svojmu dieťaťu, čo je podmienkou na získanie niektorých štátnych sociálnych dávok (príspevkov) poskytovaných v súvislosti so starostlivosťou o maloleté dieťa. Maloletej matke, ktorá ešte nedovŕšila 16ty rok veku tieto rodičovské práva a povinnosti nie je možné priznať ani prostredníctvom súdu. V takom prípade uvedené rodičovské práva a povinnosti by dočasne vykonával otec dieťaťa sám, ak teda bude otcovstvo určené a otec maloletého dieťaťa je plnoletý alebo aspoň vo veku, že mu súd bude môcť rodičovské práva a povinnosti priznať. Ak to tak nie je, bude vhodné zvážiť zverenie maloletého dieťaťa do dočasnej náhradnej starostlivosti inej osobe, ktorá je spôsobilá predmetné rodičovské práva a povinnosti k maloletému dieťaťu vykonávať, a to spätne k dátumu narodenia dieťaťa. Tiež upozorňujem, že pre priznanie príspevkov je potrebné dodržať zákonné lehoty. Bližšie informácie je možné nájsť aj priamo na stránke ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

právnička Lenka


„Prosím Vás o pomoc. Ocitla som sa v zložitej životnej situácii. mám 17 rokov, stratila som obidvoch rodičov v súčasnej dobe tvoria moje príjmy:sirotský dôchodok – 70,60€, opakovaný príspevok dieťaťu – 61,79€ a opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – 167,48€. 11. novembra 2011 dovŕšim 18 rokov a bude mi ukončené vyplácanie opakovaného príspevku dieťaťu a opakovaného príspevku náhradnému rodičovi, čím prídem o príjem 229,37€. Na pokrytie základných životných potrieb mi ostane – 70,60€. Nemám v príbuzenskom vzťahu nikoho, kto by mi pomohol. Počas školského roku bývam v školskom internáte. Prosím poraďte mi na akú pomoc mám nárok po dovŕšení plnoletosti, lebo s takýmto príjmom to nemôžem zvládnuť. Som žiačkou 3. ročníka na Obchodnej akadémii v Rožňave. Za Vašu pomoc veľmi pekne ďakujem.
Saša, Rožňava

Ahoj, Saša,
dieťa umiestnené v náhradnej starostlivosti, ako aj náhradní rodičia majú nárok na príspevky od štátu. Tieto príspevky sú upravené v zákone č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov. Znenie tohto predpisu si môžeš pozrieť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR v databáze právnych predpisov JASPI. Pýtaš sa, na aké príspevky budeš mať nárok po dovŕšení 18 rokov veku, nakoľko po dosiahnutí plnoletosti by si už nemala poberať opakovaný príspevok dieťaťu a opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Píšeš, že si študentkou strednej školy, to znamená, že sa považuješ za nezaopatrené dieťa z dôvodu, že sa sústavne pripravuješ na povolanie štúdiom (najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku). V súčasnosti sa nachádzaš v náhradnej rodinnej starostlivosti. Nepíšeš, či plánuješ ostať v náhradnej rodine aj po dosiahnutí plnoletosti. V prípade, ak by si naďalej bývala v domácnosti s náhradným rodičom (náhradnými rodičmi), mala by si mať naďalej nárok na opakovaný príspevok dieťaťu. Vyššie uvedený zákon totiž určuje, že nárok na opakovaný príspevok dieťaťu má aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti a žije v domácnosti s fyzickou osobou, ktorá do dosiahnutia jeho plnoletosti bola jeho náhradným rodičom, ak nezaopatrené dieťa má príjem (v Tvojom prípade sirotský dôchodok, prípadne aj iné príjmy, ktoré sú zdaňované, napr. z pracovnej činnosti) nižší, ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu určená zákonom (132,39 eura mesačne). Podľa uvedeného zákona sa vypláca aj jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti vo výške 883,90 eura, ktorý je určený na podporu osamostatnenia sa dieťaťa. O nároku na jednorazový príspevok sa môžeš informovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý Tebe a náhradnému rodičovi vypláca príspevky. Nárok na príspevok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďalej uvádzaš, že máš aj príjem v sume 167,48 eura, ktorý je opakovaným príspevkom náhradnému rodičovi. Tento príspevok, ako je už aj z jeho názvu zrejmé, sa poskytuje náhradnému rodičovi a je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti. Preto nejde o Tvoj príjem, ale príjem náhradného rodiča, ktorý sa o Teba stará. Odporúčam Ti kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Tvojho bydliska, ktorý je kompetentný poskytovať sociálne poradenstvo a môže Ťa informovať o nárokoch prípadne aj na ďalšie dávky, nakoľko pozná Tvoju situáciu.

právnička Katka Ď.


“Chcem sa opytať, či mám nárok na vyživne od štatu, študujem na vysokej škole, mama je na invalidnom dochodku, jej prijem je 254 eur, otec ma prijem asi 500 eur ma aj živnost, ale je v strate mvšetci sme astmatici mame velke naklady na lieky, mamka je aj zdravotne ťažko postihnuta, zo svojich prijmov maju velky problem mi uhradzať moje naklady, možete mi poradiť, čo dalej.“
Danka, 20 rokov, Humenné

Ahoj, Danka,
domnievam sa, že svojou otázkou sa snažíš zistiť informácie o možnosti finančnej podpory študenta vysokej školy od štátu (sociálne štipendium), a nie „výživné od štátu“, nakoľko výživné sa poskytuje medzi členmi rodiny. Užitočné informácie k problematike sociálneho štipendia nájdeš napr. na stránke http://studentskefinancie.sk/. Môžeš si na tejto stránke informatívne vypočítať, či a v akej výške by si mohla poberať sociálne štipendium. Chcela by som však zdôrazniť, že o nároku na sociálne štipendium rozhoduje rektor vysokej školy alebo dekan fakulty vysokej školy, a to na základe podanej písomnej žiadosti, ku ktorej sa prikladajú viaceré doklady (o príjmoch a pod.). Na študijnom oddelení Tvojej fakulty by Ti mali poskytnúť tlačivo žiadosti o sociálne štipendium. Sociálne štipendium je upravené jednak v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v § 94 až § 101 – Systém sociálnej podpory študentov) a jednak vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl. Oba predpisy nájdeš na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v databáze JASPI.

právnička Katka Ď.


„Dobrý deň, mám 17 rokov a chcela som sa opýtať či mám nárok po dovŕšení 18 rokov na invalidný dôchodok a chodím na strednú školu keďže som ťažko zdravotne postihnutá (diabetes).“
Hanka, 17 rokov

Ahoj, Hanka,
poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v zákone o sociálnom poistení a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Fyzická osoba má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Nárok na invalidný dôchodok tejto fyzickej osobe vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Nezaopatreným dieťaťom je okrem iných aj dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole. Žiadosť o invalidný dôchodok sa podáva na príslušnom tlačive v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu. Podrobné informácie nájdeš na stránke Sociálnej poisťovne.


„Krásny deň. Chcela by som sa Vás opýtať na otázku týkajúcu sa prídavku na dieťa. Podľa informácií, ktoré som zistila sa tento prídavok vypláca aj plnoletej osobe, pokiaľ táto študuje a neprekročila štandardnú dĺžku štúdia. ( Možno to neznie presne tak, no verím, že som zachytila podstatu). Momentálne mám 17 rokov, na budúci rok by som mala maturovať. Keďže už budem plnoletá ale aj kvôli iným nezrovnalostiam s rodičmi a tiež vzhľadom na väčšiu komfortnosť máme s priateľom v pláne začať bývať spoločne. Zaujíma ma, či mi v takejto situácii bude tento príspevok, ktorý by som využila pri štúdiu vyplácaný a aké kroky budeme pre to musieť podniknúť. Teraz je totiž vyplácaný mojim rodičom a nie je mi úplne jasné, či bude následne potrebné len nahlásiť zmenu trvalého bydliska, alebo niečo iné. Veľmi pekne Vám vopred ďakujem za radu.“
Tina

Milá Tina,
prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. (Legislatívne je upravený v zákone č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov – ďalej len: „zákon o prídavku na dieťa“).
Poďme teda pekne po poriadku:
Nezaopatreným dieťaťom podľa zákona o prídavku na dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Ďalej nezaopatreným dieťaťom podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré po skončení povinnej školskej dochádzky sa zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania, okrem kurzu organizovaného podľa osobitného predpisu, najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti (18 rokov).
Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa,
a) ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok,
b) ktorého štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku alebo
c) ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Podmienky nároku na prídavok sú:
a) starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa,
b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,
c) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt nezaopatreného dieťaťa na území Slovenskej republiky.
Oprávnenou osobu na uplatnenie nároku na prídavok je:
a) rodič nezaopatreného dieťaťa,
b) osoba ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
c) plnoleté nezaopatrené dieťa,
1. ak niet osoby uvedenej v písmene a),
2. ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
3. ktoré uzavrelo manželstvo alebo
4. ktorého manželstvo zaniklo.
Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich.
Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na prídavok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Nárok na prídavok na dieťa si uplatňuje oprávnená osoba písomnou formou – prostredníctvom písomnej žiadosti. Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, nakoľko vecne príslušný orgán na poskytnutie prídavku na dieťa je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov) oprávnenej osoby.
Verím však, že predtým, ako sa rozhodneš, si všetko dobre premyslíš a zvážiš, čo by bolo pre Teba, samozrejme s prihliadnutím na zákonné možnosti, najvýhodnejšie.

právnička Aďa


„Ahoj, chcela som sa spýtať, či musím zaplatiť nedoplatok do Zdravotnrej poisťovne v plnej výške, keď som skončila školu 26.mája ale do 3.septembra som bola chovankyňou Detského domova a čakala som na odpovede z vysokých škôl o prijatí.Od 7.septebra som registrovaná na úrade práce. Môžem zaplatiť len obdobie od 3.septembra do 7.septembra? Ďakujem za odpoveď.“
Lujza, 23 rokov, Trenčín

Milá Lujza,
podľa zákona o zdravotnom poistení (č. 580/2004 Z. z.) je povinne verejne zdravotne poistená fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Sú aj výnimky, ale podľa toho, čo si napísala, Ty k nim nepatríš. Teda patríš medzi povinne verejne zdravotne poistené osoby. Dôležité je určiť, či si poistné na zdravotné poistenie musíš platiť sama, alebo si osobou, za ktorú platí štát. Štát je platiteľom poistného, za nezaopatrené dieťa – teda dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, a po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, alebo pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť alebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť. Nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul podľa osobitného predpisu, alebo ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Sústavná príprava na povolanie je štúdium na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Sústavná príprava na povolanie sa začína žiakovi strednej školy od začiatku školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom skončí povinnú školskú dochádzku a študentovi vysokej školy odo dňa zápisu na štúdium prvého stupňa alebo na štúdium druhého stupňa. Sústavná príprava na povolanie sa končí žiakovi strednej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom (vykonaním záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky) a študentovi vysokej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom (zákon č. 131/2002 Z. z. ).
Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie:
a) bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
b) od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
c) po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,
d) od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Za nezaopatrené dieťa sa na účely zákona o zdravotnom poistení považuje aj fyzická osoba, ktorá študuje na vysokej škole, okrem externej formy štúdia, do skončenia vysokoškolského štúdia prvého stupňa alebo do skončenia vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktoré podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, okrem fyzickej osoby, ktorá už získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol jej priznaný akademický titul podľa osobitného predpisu. Štát je platiteľom poistného na zdravotné poistenie aj za fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne, ako aj za fyzickú osobu, ktorá je zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vo svojej otázke si uviedla, že nevieš, či máš nedoplatok zaplatiť v plnej výške alebo len za obdobie od 3. septembra do 7. septembra. Ak už zdravotná poisťovňa od teba nejaký nedoplatok vymáha a na základe vyššie uvedeného máš pochybnosti o správnosti výšky nedoplatku, môžeš sa na verejného ochrancu práv obrátiť podnetom, ku ktorému je potrebné priložiť aj súvisiace doklady zo zdravotnej poisťovne. Bližšie podrobnosti nájdeš na stránke www.vop.gov.sk.

právnička Marcela


„Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či môžem požiadať o náhradné výživné, aj ked nechodím do školi, lebo moji rodičia sa rozviedli a môj otec namňa neplatí výživné a preto som aj musel zanechať štúdium. Boli sme aj na úrade práce a tam nám povedali, že najprv by som sa musel vrátiť do školi, lebo náhradné výživné dostávajú len tí, ktorý chodia do školi, ale niekde inde som počul niečo iné, tak neviem. Za odpoved vopred dakujem.“
tomi, 17 rokov, Galanta

Ahoj, Tomi,
informácie, ktoré Ti poskytli na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, boli správne. Poskytovanie náhradného výživného upravuje zákon o náhradnom výživnom (uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 201/2008 Z. z.). Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa. Nezaopatrené dieťa je oprávnenou osobou na poskytnutie náhradného výživného, ak sú splnené podmienky nároku uvedené v tomto zákone. K pojmu „nezaopatrené dieťa“ by som chcela vysvetliť, že je ním dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom (stredoškolským, vysokoškolským) alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť, pre chorobu alebo úraz. Nezaopatrené dieťa je aj dieťa, ktoré sa po skončení povinnej školskej dochádzky zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania (okrem kurzu organizovaného podľa zákona o službách zamestnanosti) najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku. Je ním tiež dieťa neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti. Vyslovene sa v zákone uvádza, že ak je oprávnenou osobou dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku, podmienkou nároku na náhradné výživné je aj riadne plnenie tejto povinnosti. Podľa veku si teda pravdepodobne povinnú desaťročnú školskú dochádzku ukončil. Keďže ďalej nepokračuješ v štúdiu, podľa zákona o náhradnom výživnom nespĺňaš túto základnú podmienku, a teda nárok na náhradné výživné nemáš. Ak by si nastúpil do školy a Tvoj zákonný zástupca (pravdepodobne je ním Tvoja mama) by chcel požiadať o náhradné výživné príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, k písomnej žiadosti o náhradné výživné je potrebné priložiť potvrdenie strednej školy alebo vysokej školy o Tvojej sústavnej príprave na povolanie štúdiom. Ďalšou podmienkou pre priznanie náhradného výživného je skutočnosť, že Tvoj otec neplní vyživovaciu povinnosť voči Tebe v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného. Exekučné konanie musí trvať najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi. Preto by bolo dobré, aby sa Tvoja mama pokúsila obrátiť na exekútora s návrhom na vykonanie exekúcie súdneho rozhodnutia (príp. súdom schválenej dohody), ktorým bol Tvoj otec zaviazaný prispievať na Tvoju výživu. Viac informácií o náhradnom výživnom, vrátane tlačiva žiadosti, môžeš získať na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Pre úplnosť Ti uvádzam informáciu o štátnej sociálnej dávke – prídavku na dieťa, ktorou štát podporuje nezaopatrené deti (platí rovnaká definícia ako je uvedené vyššie). Teda podmienkou pre vyplácanie prídavku na dieťa vo výške 21,99 eura mesačne je tiež plnenie povinnej školskej dochádzky, resp. príprava na povolanie štúdiom. Ak by si začal navštevovať školu, chcela by som Ťa informovať tiež o možnosti Tvojho zákonného zástupcu požiadať o štipendium, určené pre žiakov zo sociálne slabšieho prostredia, riaditeľa školy. Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi ak jedna dvanástina celkového príjmu rodiny v predchádzajúcom kalendárnom roku nepresiahla hranicu životného minima, aktuálneho v čase podania žiadosti. Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom alebo jeho zákonným zástupcom riaditeľovi školy, na ktorej žiak študuje. Nevyhnutnou prílohou je potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že rodina poberá dávku v hmotnej núdzi alebo doklad o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok spolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb. Žiadosť môže byť podaná kedykoľvek v priebehu školského roka a štátna podpora bud žiakovi priznaná od prvého dňa mesiaca, keď o ňu požiadal. O priznaní štipendia rozhoduje riaditeľ školy. Výška mesačného štipendia je:
a) 25 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa pre žiaka s priemerom známok horším ako 2,5 a najviac do 3,5 vrátane, teda aktuálne 21,13 eura,
b) 35 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa pre žiaka s prospechom horším ako 2,0 a najviac do 2,5, teda aktuálne 29,59 eura,
c) 50 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa pre žiaka s priemerom 2,0 a lepším, teda aktuálne 42,26 eura.
Do pozornosti Ti tiež dávam odpoveď právničky Lenky zo dňa 24.11.2009 Nikolasovi, ktorému radila v podobnom probléme, v akom si sa ocitol aj Ty.
Tomi, snažila som sa načrtnúť možné východiská z Tvojho problému. V dnešnej spoločnosti sa kladie na vzdelanie veľký dôraz, a preto by som Ťa chcela povzbudiť, aby si sa aj napriek zlej finančnej situácii vo vašej domácnosti pokúsil ukončiť minimálne stredoškolské vzdelanie.

právnička Katka Ď.


„10.12. som dovrsila 18 rokov vcera som zistila ze som tehotna… Navstevujem Gymnazium som v tretom rocniku.. Od 4. rocnika si chcem dat individualny plan.. Chcela by som sa spytat naco mam narok od statu …myslim financie…mam vobec ja alebo moj partner na nieco narok? Za odpoved vopred dakujeme….“
michaela, Nové Mesto nad Váhom

Ahoj, Michaela,
školský zákon počíta aj s prípadmi tehotenstva a materstva žiačok, ktorým umožňuje vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu práve z tohto dôvodu. Individuálny učebný plán schvaľuje riaditeľ školy, a to na základe žiadosti plnoletého žiaka (príp. zákonného zástupcu, ak žiak nie je plnoletý). Pre zaujímavosť, o individuálnom učebnom pláne už písala dňa 24. 11. 2009 na tejto stránke právnička Lívia Wolfikovi. Materské je nemocenskou dávkou, poskytovanou z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa. Ide o dávku poskytovanú tým osobám, ktoré odvádzajú poistné na nemocenské poistenie do Sociálnej poisťovne. Okrem zamestnancov a povinne nemocensky poistených samostatne zárobkovo činných osôb môžu mať nárok na materské aj dobrovoľne nemocensky poistené osoby. Dobrovoľne nemocensky poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt. Jednou zo základných podmienok nároku na materské je najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch pred pôrodom. Okrem poistenky, ktorá dieťa porodila, má nárok na materské aj iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti (napr. otec dieťaťa po dohode s matkou najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok; iná fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará na základe rozhodnutia príslušného orgánu atď.). Iný poistenec má nárok na materské najdlhšie do dovŕšenia ôsmich mesiacov veku dieťaťa, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní. Nakoľko problematika štátnych sociálnych dávok je veľmi rozsiahla a je upravená osobitnými zákonmi, v ktorých sú upravené oprávnené osoby, podmienky nároku, vznik nároku, zánik nároku, výplata dávky, konanie o dávkach atď., uvádzam iba vo všeobecnosti niekoľko základných informácií k jednotlivým dávkam. Pokiaľ ide o štátne sociálne dávky, tieto nie sú podmienené, na rozdiel od dávok poskytovaných na základe sociálneho poistenia, platením príspevkov, či príjmovými pomermi oprávnených osôb. Jednorazovými štátnymi sociálnymi dávkami sú príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa. Príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Podmienky nároku na príspevok sú narodenie dieťaťa a trvalý pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky. Príplatok k príspevku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca na zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa matke narodilo ako prvé dieťa, druhé dieťa alebo tretie dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní. Na nároku na príplatok k príspevku je oprávnená osoba, ktorá spĺňa podmienky nároku na príspevok, ak ide o narodenie prvého dieťaťa, druhého dieťaťa alebo tretieho dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní. Opakovanými štátnymi sociálnymi dávkami je prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Prídavok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Oprávnenou osobou, je okrem iných, predovšetkým rodič nezaopatreného dieťaťa. Na rodičovský príspevok má nárok rodič, ktorý má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, riadne sa stará o dieťa a nevykonáva zárobkovú činnosť. Dieťa je vymedzené na účely tejto dávky vekom do troch rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, do šiestich rokov veku. Príslušný na vyplácanie vyššie uvedených štátnych sociálnych informácie je úrad práce, sociálnych vecí rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby (ak máš trvalý pobyt v Novom meste nad Váhom, v Tvojom prípade to bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom). Podrobnejšie informácie, týkajúce sa štátnych sociálnych dávok nájdeš na webovej stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, v sekcii Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie štátnych sociálnych dávok. Pre viac informácií, týkajúcich sa uplatnenia nároku na dávky – podaním písomnej žiadosti, by si sa mala informovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade, že by si sa v budúcnosti domnievala, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepostupuje alebo nerozhoduje v súlade so zákonom, môžeš sa na verejného ochrancu práv obrátiť s podnetom. Spôsoby podania podnetu nájdeš na oficiálnej stránke verejného ochrancu práv. V náročnom období výchovy dieťaťa a súčasného štúdia na gymnáziu Ti budem držať palce.

právnička Katka Ď.


„Dobry den. Chcela by som sa opytat, ze ked moj biologicky otec zomrel a neplatil mi 3 roky pred smrtou ziadne vyzivne. Je mozne ze sa neda nikde vymoct to neplatene vyzivne a ani sirotske, pretoze on neplatil odvody socialnej poistovni. Moja mama pracuje a nemam pravo ani na nahradne vyzivne. Pisali sme na socialnu poistovnu a odpisali, ze nemam pravo na nic.“
Silvia, 11 rokov

Milá Silvia,
asi Ťa veľmi svojou odpoveďou nepoteším. Podľa nášho právneho poriadku vyživovacia povinnosť neprechádza na dedičov, a keďže je to osobné právo dieťaťa, zaniká jeho smrťou i smrťou povinného. Keďže Tvoj otec zomrel, nie je možné si žiadnym spôsobom výživné spätne vymáhať. Čo sa týka sirotského dôchodku, na to, aby si ho mohla dostávať, treba splniť určité podmienky. Podľa zákona má nárok na sirotský dôchodok nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ. To však nie je všetko. Podmienkou je, aby rodič (príp. osvojiteľ), ktorý zomrel, splnil aj niektorú z týchto podmienok:

 • ku dňu smrti dostával zo Sociálnej poisťovne dôchodok (starobný, predčasný starobný alebo invalidný ) alebo
 • ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo
 • ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Ak Tvoj otec nedostával zo Sociálnej poisťovne žiadny dôchodok, tak môžeš mať nárok na sirotský dôchodok, ak bol vo veku, kedy sa odchádza do dôchodku (v súčasnosti je to 62 rokov) a zároveň bol aj 15 rokov dôchodkovo poistený. Ak by nesplnil ani túto podmienku, mohla by si mať nárok na sirotský dôchodok, ak bol Tvoj otec v posledných 10. rokoch pred smrťou aspoň 5 rokov poistený. No a napokon by si mala nárok na sirotský dôchodok, keby Tvoj otec zomrel na následky pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Keďže Tvoj otec neplatil odvody do Sociálnej poisťovne, je možné, že nezískal potrebný počet rokov poistenia a z tohto dôvodu na priznanie sirotského dôchodku nevznikol nárok. Podľa zákona o náhradnom výživnom síce oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak jej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, alebo suma sirotských dôchodkov alebo sirotských výsluhových dôchodkov je nižšia ako suma minimálneho výživného, ale jej priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, by nemal presahovať 2,2 násobok sumy životného minima. Keďže Tvoja mama pracuje, jej príjem pravdepodobne presiahol túto sumu a z tohto dôvodu Ti nevznikol nárok ani na náhradné výživné. Záverom si Ti dovolím uviesť, že Sociálna poisťovňa a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny patria do pôsobnosti verejného ochrancu práv. Ak by si sa Ty alebo Tvoja mama domnievali, že ich konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou došlo k porušeniu Vašich základných práv a slobôd, máte možnosť sa na verejného ochrancu práv obrátiť s podnetom. Viac informácií o verejnom ochrancovi práv ako aj o spôsobe podania podnetu, nájdeš na internetovej stránke www.vop.gov.sk.

právnička Lívia


„Dobry den mam priatelku 16r ktora otetotnela je 5mesiaci ma narok na matersku? A na porodne a ked nie kto ma narok?“
Michal, 22 rokov, Spišská Nová Ves

Milý Michal,
materská je dávka nemocenského poistenia, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa, a preto by pre jej výplatu musela byť Tvoja priateľka nemocensky poistená. Zákon o sociálnom poistení totiž stanovuje, že poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Ak by spĺňala túto podmienku, nárok na materské by jej vznikol od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Povinne nemocensky poistení sú zamestnanci a niektoré samostatne zárobkovo činné osoby, pokiaľ dosiahli určitý príjem. Dobrovoľne nemocensky poistená môže byť fyzická osoba až po dovŕšení 16 rokov veku. Vzhľadom na vek Tvojej priateľky a vyššie uvedené podmienky nepredpokladám, že by spĺňala podmienky na výplatu materskej dávky. Po narodení dieťaťa však môže na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste jej trvalého pobytu podať žiadosť o rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa, prípadne do šiestich rokov veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Vo svojej otázke sa pýtaš aj na „pôrodné“. Zrejme máš na mysli príspevok pri narodení dieťaťa. Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Jedinou podmienkou, ktorú musí na získanie tohto príspevku Tvoja priateľka spĺňať, okrem narodenia dieťaťa je, že musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Pokiaľ Tvoja priateľka splní tieto podmienky, môže získať aj príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa. Žiadosť o príspevok a príplatok k príspevku si môže uplatniť taktiež na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste jej trvalého pobytu. Verím, že toto náročné, ale zároveň aj krásne obdobie života zvládnete a stanete sa skvelými rodičmi. Budem Vám pri tom držať palce.

právnička Janka


„Dobrý deň, viem že mám už 19, čiže do kategórie dieťa nespadám, ale napriek tomu by ste mi veľmi pomohli keby ste mi odpovedali. Študujem v prvom ročníku na VŠ – denné štúdium. Počula som, že ak by som sa osammostatnila od rodičov bolo by možné aby som dostávala nejaké dávky (aké bohužiaľ neviem). Rodičia sa budú rozvádzať a viem, že otec by mi výživné neplatil (alebo by bolo len veľmi nízke lebo je nazamestnaný) a hoci mi mamka na školu pripieva ako vie, viem, že tie peniaze v rodinnom rozpočte veľmi chýbajú. 1. Naozaj takýto príspevok existuje? 2. Ako prebieha osamostantnie sa? 3. Musím mať odlišný trvalí pobyt?“
Tereza, 19 rokov

Ahoj, Tereza,
z toho, čo píšeš, mi vychádza, že dávka, o ktorú by mohlo ísť, je dávka v hmotnej núdzi. Pri rozhodovaní o nej sa určuje okruh tzv. „spoluposudzovaných osôb“, ktorých príjem sa zisťuje a na základe neho sa určí, či ide o osoby v hmotnej núdzi a aj akú sumu dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi dostanú.
Podmienky nároku na dávku v hmotnej núdzi upravuje zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“). Jeho znenie si môžeš nájsť aj na portáli právnych predpisov cez stránku www.justice.sk, prípadne poradenstvo v tomto smere by Ti mali poskytnúť aj na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Tvojho bydliska.
Zákon o pomoci v hmotnej núdzi určuje okruh spoluposudzovaných osôb nasledovne:
a) manžel a manželka,
b) rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
c) rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti, okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.
Podľa toho, čo píšeš, za nezaopatrené dieťa by si bola považovaná. Pokiaľ ide o život v spoločnej domácnosti, zákon o pomoci v hmotnej núdzi v tomto smere odkazuje na definíciu domácnosti podľa Občianskeho zákonníka, podľa ktorej domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. Podľa môjho názoru nie je teda rozhodujúce, kde máš trvalý pobyt, ale ako preukážeš, že nežiješ v spoločnej domácnosti s rodičmi.
V tejto súvislosti musím uviesť, že ak by si o dávku v hmotnej núdzi žiadala, príslušný úrad práce bude posudzovať aj to, či si si uplatnila všetky svoje zákonné nároky, ktorými si môžeš zabezpečiť základné životné potreby. Medzi tieto zákonné nároky patrí aj výživné. Budeš teda potrebovať rozsudky súdu o určení vyživovacej povinnosti od oboch rodičov. Dávku v hmotnej núdzi je možné vyplácať aj preddavkovo, postačí potvrdenie o tom, že si na príslušný súd dala návrh na určenie vyživovacej povinnosti. Ak by si sa do vybavovania dávky v hmotnej núdzi pustila, a budeš už mať od rodičov určenú vyživovaciu povinnosť, môžeš úrad práce požiadať aj o to, aby Ti vyplácal prídavok na dieťa (§ 2 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov“). Finančné prostriedky si môžeš zabezpečiť aj prostredníctvom štipendia. Pozri si stránku www.studentskefinancie.sk, kde nájdeš podrobnosti.

právnička Marcela


„Dobry den, potrebovala by som poradit v zalezitosti hmotnej nudze. Ja som na materskej a byvam s maminkou ktora nema robotu. Dostavam rodicovsky prispevok na dieta a mojej mame stiahli na nijakych 15eur davku v hmotnej nudzi. Nijako sa mi to nezda, kedze nam to spolocne vychadza na 210eur a 310eur je minimalna mzda pracujuceho. Ako moze clovek s takej ciastky ako vychydza nam zaopatrit dieta a aj s toho poplatit vsetko byt, elektrinu a pod. Posudzuju nas preto tak ze ja nemam 25 rokov. Nieje este nieco ako davky pre slobodnu matku, ako pre mna? Alebo nieco podobne?“
Bianka, 23 rokov

Milá Bianka,
výšku dávky v hmotnej núdzi, ako aj jednotlivých príspevkov k dávke v hmotnej núdzi určuje zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Faktom je, že dávka slúži len na zabezpečenie tých najzákladnejších životných podmienok a nie je možné ju porovnávať s výškou minimálnej mzdy. Všetky informácie o určení jej výšky nájdeš na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Čo sa týka špeciálneho príspevku pre slobodnú matku, tak takýto príspevok náš právny poriadok nepozná. Slobodná matka však má možnosť podať návrh na súd na určenie vyživovacej povinnosti pre maloleté dieťa, ako aj návrh na príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke. Obe vyživovacie povinnosti sa nárokujú od otca maloletého dieťaťa, pričom právo na príspevok sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu. Tiež je možné podať žiadosť o priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktorú možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady. O poskytnutí tejto dávky rozhoduje obec.

právnička Lenka

Ty a doklady
„Prosim vas vcera mi ukradli obciansky preukaz poradte mi prosim vas co mam robit .. a ked to pojdem nahlasit zaplatim aj nejaku pokutu alebo co? A musia byt pritom aj moji rodicia?“
megy

Milá Megy,
krádež občianskeho preukazu je nepríjemná, ale hlavne závažná vec, ktorú netreba podceňovať ani brať na ľahkú váhu. Občiansky preukaz je základný identifikačný doklad, ktorý obsahuje citlivé údaje o Tebe, vrátane Tvojho rodného čísla a bydliska. Predovšetkým je dôležité, aby si stratu občianskeho preukazu bez váhania, teda čo najrýchlejšie oznámila okresnému riaditeľstvu Policajného zboru príslušnému podľa  Tvojho bydliska alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, ak to bude rýchlejšie. Aj podľa zákona každý, komu bol odcudzený alebo kto stratil občiansky preukaz, je povinný bezodkladne nahlásiť jeho stratu alebo odcudzenie, inak sa dopúšťa priestupku, za ktorý je možné uložiť sankciu až do 33 eur. Urýchlené nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu je potrebné najmä preto, aby si predišla nepríjemným situáciám v budúcnosti. Mohlo by sa totiž stať, že by niekto Tvoj občiansky preukaz zneužil na rôzne podvodné konania (napr. na preukázanie totožnosti revízorovi v hromadnej doprave). Nahlásením straty alebo odcudzenia sa Tvoj ukradnutý občiansky preukaz stáva neplatným, pričom je dobré ponechať si na dlhšie obdobie potvrdenie o nahlásení straty alebo odcudzenia. Ak by totiž došlo k zneužitiu Tvojho občianskeho preukazu, v budúcnosti by sa mohli vyskytnúť problémy. Potvrdenie budeš potrebovať na to, aby si v takomto prípade vedela preukázať, že si odcudzenie ohlásila. Zároveň si budeš musieť vybaviť nový občiansky preukaz. Každý je povinný chrániť svoj občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím. Pokiaľ niekto poruší túto svoju povinnosť, taktiež sa dopustí priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky 33 eur. Pretože Ti Tvoj občiansky preukaz bol ukradnutý, je možné, že Ti bude uložená pokuta za spáchanie priestupku.Nepoteší Ťa zrejme ani to, že za podanie žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz sa platí správny poplatok vo výške 16,50 eura. Ak by sa Ti to stalo v priebehu dvoch po sebe  nasledujúcich rokoch opakovane, bol by správny poplatok až 33 eur. Zákon výslovne nepožaduje, aby aj nový občiansky preukaz vybavovali s Tebou rodičia tak, ako to bolo, keď si žiadala o vydanie prvého občianskeho preukazu. Pokiaľ však máš pochybnosti, či to sama zvládneš, pokojne svojich rodičov požiadaj o pomoc. 

právnička Martina


„Ja a doklady – občiansky preukaz. Dobrý deň. Pomáham rómom s ich integráciou do spoločnosti. Chcem sa spýtať na vybavenie prvého občianskeho preukazu, pre občana SR, ktorý má 17 rokov a ešte stále nemá občiansky. Odrádza ho aj informácia, že keď pôjde na políciu dostane pokutu 331€, za to, že si tento doklad ešte nevybavil. Prosím o radu či sa dá pokute vyhnúť – ak by je dostal, nemal by ju z čoho zaplatiť, ako aj či si može chalan vybaviť občiansky aj bez pomoci rodičov. Aké doklady k tomu bude potrebovať? ĎAKUJEM.“
Rudo, 17 rokov, okres Galanta

Milý Rudo,
podľa zákona o občianskych preukazoch o vydanie prvého občianskeho preukazu je potrebné požiadať najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana. O vydanie prvého občianskeho preukazu je povinný požiadať rodič občana, prípadne iný zákonný zástupca maloletého ako je opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy. Z uvedeného vyplýva, že prvý občiansky preukaz si nemôže vybaviť maloletá osoba sama. V prípade, že povinná osoba (zákonný zástupca) nemôže alebo nechce uvedenú povinnosť splniť, môže súd na základe žiadosti pre tento účel maloletému určiť opatrovníka. Spolu so žiadosťou o vydanie prvého občianskeho preukazu, je podľa zákona o občianskych preukazoch potrebné predložiť:

 1. rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle,
 2. potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom; potvrdenie sa nevyžaduje, ak tento príslušný orgán zaznamenal priamym vstupom do registra obyvateľov Slovenskej republiky údaje o aktuálnom trvalom pobyte občana,
 3. ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze. Potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydáva ohlasovňa pobytu, ktorou je príslušná obec, mesto, resp. v Bratislave a v Košiciach príslušná mestská časť. Podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu je oslobodené od správnych poplatkov. V prípade nedodržania povinnosti ustanovenej zákonom o občianskych preukazoch je však možné dopustiť sa spáchania priestupku, za ktorý môže byť uložená pokuta. V tomto prípade by sa však spáchania priepustku dopustil rodič, resp. zákonný zástupca maloletého, nie samotný maloletý občan. V prípade nepožiadania o vydanie občianskeho preukazu v lehote určenej príslušným zákonom je možné uložiť pokutu maximálne do výšky 33 €. V prípade, že osoba tak neurobí ani na základe výzvy príslušného úradu, je možné uložiť pokutu až do výšky 165 €. Všetkým, ktorí majú otázky či pochybnosti ohľadom vybavovania občianskeho preukazu, odporúčam informovať sa priamo na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru, čím sa predíde zbytočnému šíreniu mylných a nepravdivých informácií. Zároveň uvádzam, že všetky vyššie uvedené, ako aj ďalšie užitočné informácie sa nachádzajú na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – www.minv.sk. Do pozornosti tiež dávam odpovede deťom, ktoré sa na nás obrátili s podobnými otázkami, zverejnené v rubrike „Ty a doklady“. Záverom si dovolím upozorniť, že splneniu si predmetnej povinnosti nie je možné sa vyhnúť a faktom je, že čím neskôr sa pristúpi k jej splneniu, tým horšie následky to môže mať. Preto sa neoplatí ďalej to odkladať.

právnička Lenka


„Dobry den chcel by som sa spytat mam skoro 16 rokov a nemam obciansky preukaz matka je v zahranici a ja zijem u babky ale nie som zvereny do jej porucnictva poradte mi ako si ho mam vybavit dakujem“
enriko

Ahoj, Enriko,
je najvyšší čas to doriešiť, pretože občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Je zjavné, že informácie v tejto oblasti sú Ti známe, preto iba na úvod v krátkosti uvediem, že o vydanie prvého občianskeho preukazu je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy (ďalej len „zákonný zástupca maloletého“), najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana. Neviem, aké prekážky a dôvody bránia Tvojej matke zrealizovať vybavenie Ti občianskeho preukazu (dočasným) návratom na Slovensko.  Chcem upozorniť, že priestupku sa dopustí ten, kto nepožiada o vydanie občianskeho preukazu v lehote určenej zákonom. Za spáchanie takéhoto priestupku možno uložiť pokutu.
Sú tu dve možnosti riešenia. Obe sú súdne:

 1. Súd ustanoví kolízneho opatrovníka v prípadoch, ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloleté dieťa v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať. Funkcia kolízneho opatrovníka zaniká ukončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na ktorého účely bol ustanovený.
 2. Obrátiť sa na súd s návrhom na zmenu Tvojho zákonného zástupcu (návrh môže podať napríklad babka, otca nespomínaš), pretože Tvoj zákonný zástupca má oveľa viacej povinností ako len vybaviť Ti občiansky preukaz, o riadnom plnení rodičovských práv a povinností ani nehovorím.

právnik Marian


Ahojte 🙂 moja mamina ide tento týždeň v s kamarátkami na Ukrajinu a ja som sa veľmi tešila pretože som mala ísť tiež, ale dnes som počula že musím mať pas platný 3 mesiace po tom ako vstúpim na územie Ukrajiny ale my vlastne by sme vstúpili a odišli z ich územia v ten istý deň. Mne však platnosť pasu končí 3.12.2011 je pravda že musí byť platný ešte 3 mesiace? nie je iná možnosť keď ideme len na „otočku“? Začínam byť zúfalá. Predom ďakujem za odpoveď.“
Timea, 13 rokov, Bratislava

Milá Timea,
všeobecne platí, že pri ceste do zahraničia treba dbať na potrebnú platnosť cestovného pasu. Krajiny môžu vyžadovať (a zvyčajne vyžadujú) ako podmienku vstupu aj to, aby bol pas platný aj nejakú dobu od dátumu vstupu na ich územie (napr. 3 alebo aj 6 mesiacov), aj keď je to len na jeden deň. Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny je možné získať od Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo na veľvyslanectve konkrétnej krajiny na Slovensku.

právnička Lenka


„Dobrý den, mám 15 rokov ale ešte nemám OP. Mám len Cestovný pas. Chcela by som ísť do Talianska čo potrebujem? Potrebujem dáky suhlas rodičou? Dakujem“
Miška, 15 rokov

Milá Miška,
všeobecne platí, že ak cestuje dieťa v sprievode inej osoby ako rodiča, musí sa preukázať vlastným platným cestovným pasom a písomným povolením rodičov, vyhotoveným v jazyku krajiny do ktorej cestuje, pričom pravosť podpisu rodičov na povolení overí notár. Na druhej strane, ak cestuje dieťa v sprievode inej osoby ako rodiča v rámci Európskej únie na občiansky preukaz, malo by mať k dispozícii písomné povolenie rodičov, ktorých pravosť podpisu na povolení je overená notárom. Na cestu do zahraničia teda občiansky preukaz nepotrebuješ, pokiaľ máš platný cestovný pas. Viacej informácii o ceste do konkrétnej krajiny získaš priamo na internetových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, pričom je možné konkrétnu vec aj telefonicky konzultovať. Zároveň si Ťa však dovolím upozorniť, že každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný mať občiansky preukaz, a teda pri dovŕšení veku 15 rokov je aj povinný požiadať o jeho vydanie. Pokiaľ sa totiž nevieš preukázať platným občianskym preukazom, hoci si povinná ho mať, môžeš sa dopustiť spáchanie priestupku. Preto Ti odporúčam, aby si v sprievode svojho zákonného zástupcu (rodiča) o vydanie občianskeho preukazu čo najskôr požiadala.

právnička Lenka

Ty a ďalšie problémy
Ty a iné problémy
Prosím, poradte mi, aké práva majú pätnásťroční. Keby bolo možné vyvadriť sa čím skôr. Dakujem.“
Jozef, 15 rokov, Nitra

Milý Jozef,
aj deti medzi, ktoré sa ako pätnásťročný radíš ešte aj Ty, majú svoje práva. Deťom samozrejme patria všetky Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami zaručené základné práva a slobody. Osobitne sú práva detí obsiahnuté v Dohovore o právach dieťaťa (ďalej len „dohovor“), ku ktorému pristúpila aj Slovenská republika. Podľa uvedeného dohovoru sa za dieťa považuje každá ľudská bytosť mladšia ako 18 rokov (pokiaľ podľa právneho poriadku štátu, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je dospelosť dosiahnutá skôr). V Slovenskej republike sa staneš plnoletým dovŕšením „18-ky“. Skôr len uzavretím manželstva. Súd Ti môže výnimočne povoliť uzavretie manželstvo po „16-ke“. Dohovor rešpektuje a zabezpečuje práva všetkých detí bez akejkoľvek diskriminácie, či už podľa rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, rodu, postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov, alebo zákonných zástupcov. Dohovor Ti zaručuje najmä tieto práva: právo na život a rozvoj, právo na meno a štátnu príslušnosť, právo poznať podľa možností vlastných rodičov a právo na ich starostlivosť, právo na zachovanie identity (najmä meno, štátnu príslušnosť a rodinné zväzky), právo žiť s rodičmi (pokiaľ sa nejedná o prípady, kedy by to bolo nezlučiteľné so záujmom dieťaťa), právo udržiavať kontakt s oboma rodičmi, ak je odlúčené od jedného z nich alebo od obidvoch, právo na rešpektovanie a branie ohľadu na názor dieťaťa, ktoré je schopné formulovať vlastné názory, právo dieťaťa slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú; má právo byť vypočuté v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho dotýka, sloboda prejavu a právo na vhodné informácie, právo na ochranu pred neoprávnenými zásahmi do súkromia, rodiny, domova a korešpondencie, právo na vzdelanie, právo na to, aby sa disciplína na školách zabezpečovala spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa a rešpektovaním jeho práv, právo na oddych a voľný čas, účasť v hrách, právo využívať sociálne zabezpečenie vrátane sociálneho poistenia. Uvedené sú len niektoré z práv, ktoré sú obsiahnuté v dohovore. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie si môžeš prečítať úplné znenie textu dohovoru, ktoré nájdeš priamo na stránke www.detskyombudsman.sk. Je však dôležité si zapamätať, že okrem práv máme aj povinnosti. Odporúčam Ti prečítať si aj naše iné odpovede na konkrétnejšie otázky.

právnička Aďa


„Dobrý deň … mám 14 rokov a moj chalan 16. niečo sa sním deje tento tyzden je nejaky cudny. povedal mi ze ma problemy ze nechce aby som bola zapletena v jeho probleme ze to bude este horsie a strati ma …. nechcem aby sa mu nieco stalo neviem sa zmierit stym ake ma problemy …. hovoril nieco o rodine… cela by som vedet co pod tym slovickom problem znamena … ked sme vonku obymama hovori nechcem ta stratit …. stale to pocuvam som zufala …. chcela by som pomoct jemu a aj jeho rodine ak nieco maju za problem … ked ho vidim vonku na lavicke sediet a ja usmevom na tvari tak mi pride cudne… on zamraceny a ja usmiata … ked ho vidim chce sa my az plakat …. obymam ho ked si kazdy ide svojou cestou …… vcera sa mi virozpraval…. povedal mi ze sa boji ze umrie ze ma nechec stratit ze jeho rodina ho stale buzeruje ze mohol byt iny a mohol sa lepsie ucit .. ja som mu povedala riad sa podla seba rodicia chcuu mat s kazdeho dietata volakeho jednotkara …. povedala som mu ze nech si toho nevsima nech robi co ho bavy .. ze ked bude uz s neho ženaty muž ze sa bude mat inak …. toto som mu povedala pochopil ma a dufam ze o tyzden to bude lepsie ako tento …. uz vidim na jeho ociach radost a jeho perach usmev …. tuto sobotu co bude ide ku mne rodicov budem mat prec tak si chcem uzit snim moje narodeniny …. a s kamaratmy pravdaze .. robim party a dufma ze sa na nej odreaguje ze celkovo vypne … ze to setko zahody za hlavu … lubim ho taky aky je …. aj ked je troska neslusny ale ked snim dorbe vychadzam preco nie … moja mamina o nom vie stale ho pozbudzuje ked ho vidii … povedala mu minule ze je este mlady na rodine problemy ze si toho nema vsimat …. az 18 to bude riesit …. ja tomu verim dufam ze si mladost este uzije .. milujém ho a nechecm ho stratit ….. potrebujem stym poradit lebo a j ja som uz zmetena stoho setkeho …. skole som ina a to my vadi vonku som uplny blazon este raz dakujem Alexandra 14..“
alex, Prievidza

Ahoj, Alex,
každý máva v živote aj ťažšie obdobia a je dobré, keď so svojím trápením neostáva sám. Je fajn, že Tvoj chalan má Teba, ktorá mu chceš pomôcť. Všetky problémy je potrebné riešiť, vyriešiť sa však dajú, až vtedy, keď ich poznáme. Podpor svojho priateľa, aby sa so svojím problémom zveril, najlepšie niekomu, kto mu s daným problémom bude vedieť pomôcť.  Podľa druhu problému odporúčam obrátiť sa na dospelých v rodine, v škole, či inde, ktorým dôverujeme, v prípade potreby aj na lekárov, psychológov a iných odborníkov, vrátane ďalších ľudí, ktorých štát zamestnáva na to, aby pomáhali deťom. Odporúčam využívať tiež pomoc školského psychológa i výchovného poradcu v škole. Dieťa má tiež právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, príslušné orgány (zákon vymenúva tieto: orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (teda úrady práce, sociálnych vecí a rodiny), iný príslušný štátny orgán, zariadenie, obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt, školu, školské zariadenie alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti). Pomoc je možné hľadať aj v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži, tiež ich rodičom, učiteľom a všetkým, ktorí sa podieľajú na ich výchove, vzdelávaní a starostlivosti o nich. Veľa problémov sa však vyrieši už úprimným a slušným rozhovorom medzi tými, ktorých sa týka. Alex, držím Ti palce pri podpore Tvojho priateľa. Verím, že mu pomôžeš nájsť niekoho, kto mu pomôže. Ak zistíš, že je jeho problém aj právny, radi vám poradíme, resp. vás usmerníme, ako ďalej postupovať pri jeho riešení, aj my právnici v Kancelárii verejného ochrancu práv.

právnička Henrieta


„Moja kamarátka mi stále hovorí, že sa so mnou nekamaráti, keď nemôžem ísť na krúžok na ktorí chodíme spoločne alebo ju nechcem odprevadiť kôli tomu, že sa musím učiť. Ale ja mám len ju lebo sa so mnou nikto iný nechce kamarátiť. Neviem čo mám robiť.“
m, 12 rokov
 

Milá „M“, 
v Tvojom veku sa stáva veľmi často, že aj tie najlepšie kamarátky nie vždy celkom dobre spolu vychádzajú. Tak to v živote chodí a inak už to nebude. Pritom Ty vôbec nemusíš byť na príčine toho, že ona Ťa odmieta. Možno ju naštval niekto, koho ani nepoznáš a ona si svojím správaním k Tebe môže vynahradzovať niečo, čo jej chýba od jej blízkych… Ale ani to tak vôbec nemusí byť. Zdá sa mi, že možno ona viac potrebuje Teba ako Ty ju, a preto si Ťa „privlastňuje“ tým, že si vyžaduje, aby si jej robila spoločnosť častejšie ako to Tebe vyhovuje. Kto teda viac potrebuje Vaše kamarátstvo – Ty, alebo ona? Odpovedať si musíš sama. Ak to dokážeš, skús nereagovať na to, keď Ti zasa začne hovoriť, že sa s Tebou nekamaráti. Je celkom možné, že s tým aj sama prestane. Ak to vydržíš, môže sa situácia otočiť.
Poteší nás, keď nám po čase napíšeš, ako to dopadlo. 

psychológ Števo

Ty a nebezpečenstvá
„Dobry den, neviem ako zacat… takze vcera som si hladala na nete ucesy, kedze budeme mat o dva tyzdne v rodine svadbu, tak ze ako sa dam ucesat. Zadala som do google vyhladavaca v anglictine typ ucesu. Ked som nasla ten svoj, klikla na ten obrazok, hodilo ma to na stranku detskej pornografie. Doteraz som z toho v soku a neviem sa z toho spamatat. Neviem prestat na to mysliet, lebo viem ze je to protipravne. Zverila som sa s tym kamaratke a ta povedala ze mam zavolat na policiu. Ja neviem teraz co mam urobit lebo ta stranka bola v anglictine a mala koncovku .com, takze neviem ci s tym nieco narobia nasi policajti, kedze je to stranka zrejme z usa.. neviem fakt co mam robit. Stale mam tu hrozu pred ocami. Nechapem ako moze take nieco byt pristupne na internete?! Prosim Vas poradte mi ci to mam nahlasit alebo co mam robit. Dakujem“
Sisi, 17 rokov

Milá Sisi,
verím, že si zažila veľký šok a veľmi si vážim, že si sa odhodlala nám napísať. Je potrebné, aby sme sa všetci podľa svojich možností zapojili do úsilia o bezpečnejší svet pre deti a nahlasovali internetové stránky s detskou pornografiou. Samozrejme prioritne sa musia touto problematikou zaoberať predstavitelia zákonodarnej moci. Len pre Tvoju informáciu, v súvislosti s touto problematikou prijal Európsky parlament dňa 13. decembra 2011 smernicu č. 2011/92/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii. V krátkosti si dovolím z nej citovať: „Boj proti detskej pornografii je potrebné realizovať formou obmedzenia šírenia materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, a to tak, že sa sťaží možnosť páchateľov umiestniť takýto obsah na verejne dostupnú internetovú sieť. Je preto potrebné prijať opatrenia na odstránenie obsahu pri zdroji a zatknúť osoby, ktoré sa previnili tým, že distribuovali alebo sťahovali z internetu snímky zobrazujúce zneužívanie detí. Keďže napriek tomuto úsiliu je odstránenie detského pornografického obsahu pri zdroji často nemožné, ak sa pôvodný materiál nenachádza na území Únie, či už preto, lebo štát, v ktorom sa daný server nachádza, nie je ochotný spolupracovať, alebo pretože dosiahnuť odstránenie materiálu z dotknutého štátu sa javí ako mimoriadne zdĺhavý proces. Možno zaviesť mechanizmy, ktoré by z územia Únie zablokovali prístup na internetové stránky označené za stránky obsahujúce a šíriace detskú pornografiu. Opatrenia, ktoré prijali členské štáty v súlade s touto smernicou s cieľom odstrániť alebo v rámci možnosti zablokovať webové stránky obsahujúce detskú pornografiu, by mohli vychádzať z rôznych druhov verejných aktov, či už legislatívnych, nelegislatívnych“. Uvedené teda znamená, že pokiaľ je stránka registrovaná v tretej krajine, mal by štát urobiť opatrenia smerujúce minimálne k tomu, aby bol jej obsah zablokovaný. Uvidíme teda, ako sa Slovenská republika s touto smernicou vysporiada. Samozrejme aj momentálne môžeš nahlásiť stránky s podozrivým obsahom na polícii, ktorá vie, ako má v danej veci postupovať. Alebo pokiaľ sa obávaš kontaktu s políciou, odporúčam Ti pozrieť si stránku http://stopline.sk/, ktorá slúži na nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete a na ktorej môžeš pomocou formuláru nahlásiť aj túto stránku. Ešte raz Ti chcem poďakovať, že nie si ľahostajná a dúfam, že Tvoja odvaha pomôže aj ostatným deťom.

právnička Janka


„Dobrý večer, ospravedlňujem sa, že vás znova obťažujem, ale mám otázku ohľadne zverejňovania fotografií na sociálnych sieťach. Podľa § 12 ods.2 a 3 Občianskeho zákonníka je povolené zverejňovanie fotografíí (a iných záznamov) povolené, pokiaľ ide o účely uvedené v týchto dvoch odstavcoch. Je však porušenie práva na súkromie, ak ja alebo niekto iný zverejním fotografiu XY, on si ju následne pozrie a nemá výhrady voči ponechaniu fotografie webe? Ako riešiť, že aj po výslovnom požiadaní odstránení fotografie môjmu želanie nie je vyhovené? Ď. :)“
Saška, 16 rokov, Liptovský Mikuláš

Ahoj, Saška,
na úvod chcem opäť všetky deti upozorniť, že tak ako je internet potrebný a dnes už nenahraditeľný, môže byť pri nezodpovednom používaní mimoriadne nebezpečný. Preto dávam všetkým deťom, ale aj  ich rodičom do pozornosti zodpovedné správanie aj v tejto oblasti a osobitne tiež informácie na http://www.zodpovedne.sk/. Na tejto stránke nájdete aj návod ako postupovať v prípade, že boli vaše osobné údaje i fotografie zneužité. Nájdete tam kontakt aj na Úrad na ochranu osobných údajov či na národné centrum, ktoré spracováva hlásenia o nezákonnom obsahu na internete a postupuje ich ďalej zodpovedným orgánom. Saška, vidím že Ty sa vyznáš, keďže uvádzaš ustanovenia Občianskeho zákonníka. Dopĺňam, že nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom. Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Podľa ustanovení, ktoré uvádzaš, privolenie nie je potrebné na úradné účely na základe zákona. Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce uvedené zadosťučinenie najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Výšku náhrady  určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Saška, ako aj uvádzaš, je potrebné sa obrátiť priamo na toho, kto fotografie zverejnil so žiadosťou, aby ich odstránil. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na majiteľa stránky či poskytovateľa webového priestoru. Osobitne chcem upozorniť, že v prípade niektorého obsahu fotografii môže ísť aj o trestný čin a ten je potrebné oznámiť policajtovi alebo prokurátorovi. Trestné je napr. aj zobrazenie obnažených častí tela dieťaťa smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby. Všetkým deťom odporúčam, aby v prípade zverejnenia ich fotografii bez ich súhlasu ihneď informovali rodiča, príp. iného dospelého a spolu vyhľadali pomoc advokáta.

právnička Henrieta


„takže.. chcel by som sa opytat ked pojdem z 19ti ročnym bratrancom na diskoteku a ja mam 13 rokov a ked pridu policajti čo mi urobia.. alebo čo mi povedia.. ked budem striezvy“
juj12, Žilina

Ahoj, „juj12“,
právne predpisy z hľadiska veku samotný vstup na diskotéku neobmedzujú. Môže to však urobiť majiteľ diskotéky a určiť požiadavku minimálneho veku vstupu na diskotéku (napr. 15, 18, alebo 21 rokov). V takom prípade sa môže stať, že Ťa na diskotéku nevpustia, a to ani v sprievode dospelej osoby. Zákon však zakazuje osobám maloletým do 15 rokov zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Do tejto kategórie spadá aj väčšina diskoték. Ak by si sa mal po 21.00 hod. zdržiavať na takomto mieste, nestačí, ak s Tebou bude bratranec, aj keď je už dospelý. V takom prípade budeš musieť prehovoriť aspoň jedného z Tvojich rodičov, aby s Tebou na diskotéke v uvedenom čase zostal. Ak by si zákaz zdržiavania sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje porušil, Tvojim rodičom by za to mohla byť uložená pokuta až do výšky 33 Eur, a to aj vtedy, keby si na diskotéke nepil žiadne nápoje s obsahom alkoholu. Taktiež Ti pripomínam, že osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. Aj za porušenie tejto povinnosti možno pokutovať Tvojich rodičov (opäť do výšky 33 Eur). Ja však verím, že sa dokážeš zabaviť zodpovedne a bez ohrozenia Tvojho zdravia a peňaženky Tvojich rodičov.       

právnik Ondrej J.


„Potrebovala by som poradiť.. Kamarátka zo školy nemá rada svojho otca. Nikdy sme to nejako neriešili, on je doma – asi je nezamestnaný a tak. Ale dnes sme si vymenili mobili a čítali si SMSky. Ona hlavne od môjho priateľa (ale to je jedno) a ja čo prišlo. Bola tam jedna od otca ktorá začínala veľmi milo, tak som ju otvorila. Bolo to strašne divné.. Samé „Ahoj mojko, veľmi sa na teba teším, ..“ Ako normálny otec – ale ona ho nemá nejako v láske. A potom písal, že keď bude s mamou hotový, bude sa venovať jej a že CHCE VEĽA. Neviem čo mám robiť. Kamoška sa asi nahnevá, keď sa jej budem pýtať a je tiež šanca, že to je inak, že som to zle pochopila, ale.. Mám z toho veľmi zlý pocit a neviem na to prestať myslieť. Čo mám robiť?“
elmo

Predpokladám, že obaja myslíme na to isté, čo sa dá vytušiť z toho, čo kamarátkin otec v esemeske napísal – či tam nemôže ísť o nejakú formu sexuálneho obťažovania z jeho strany.

V prípade, že by to tak bolo, je to zo strany otca trestný čin. Tvoja kamarátka má v takom prípade tri možnosti:

 1. zdôveriť sa tebe,
 2. zdôveriť sa svojej mame,
 3. zdôveriť sa niekomu inému, ku komu má najväčšiu dôveru.

No a ak sa ukážu Tvoje obavy opodstatnené, potom musí niekto z ľudí, ktorí sa o veci dozvedia, oznámiť túto skutočnosť na najbližšej polícii, ktorá zistí skutočný stav.

Dievčatá, ktoré sú takýmto spôsobom obťažované svojím otcom často trpia veľmi dlho, pretože sa obávajú toho čo sa stane, ak takáto vec vyjde najavo. Ale inej cesty niet. Skús sa so svojou kamarátkou otvorene porozprávať, môžeš jej prípadne ukázať aj túto našu odpoveď.

Poteší nás, ak nám napíšeš, ako to dopadlo.

psychológ Štefan


„Tak ahoj, stala si mi neprijemna vec, bol piatok a tak sme si kupili z nerozvaznosti aj flasu a isli sme na nasu skolu -zakladnu- pit, po chvile prisli policajti, a ja som sa zlakol, utiekli sme, ale neskor nas chytili. Mam teraz strach co sa bude robit dalej. Len si zapisali nase mena a pod. Nedali nam ani fukat, aj ked by som toho moc nenafukal. Mam vazne strach pretoze chodim na dost prisnu skolu a ak tam pride volake hlasenie, vyhodia ma. Dakujem za skoru odpoved.“
Jurko Nerozumny

Ahoj, Jurko,
tak túto situáciu Ti vôbec nezávidím a dúfam, že si sa z nej dostatočne poučil. Podľa zákona totiž osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky. Za porušenie tohto zákazu maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 eur. Pokiaľ tento zákaz poruší osoba mladistvá do 18 rokov, uloží jej obec pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie týchto sankcií je miestne príslušná obec podľa trvalého pobytu maloletého alebo mladistvého. Obecná polícia ako aj príslušníci Policajného zboru sú povinní oznámiť obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou alebo mladistvou. Pokiaľ by došlo k požitiu alkoholických nápojov na pôde školy, riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú taktiež povinní oznámiť obci požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov. Okrem toho by škola mala mať upravený zákaz požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok aj vo svojom vnútornom poriadku, kde si stanoví aj sankcie za porušenie tohto zákazu.
 
právnička Janka


„Co mam robit ked mam stale chut na chlast, cigy a drogy?? Zivot mam tazky.. „
Bibi

Ahoj, Bibi,
verím, že zveličuješ, pretože, inak by bol Tvoj problém mimoriadne vážny.
Určite si už veľa počula o tom, že ľudia, ktorí pravidelne a v neprimeranom množstve pijú alkohol a užívajú drogy, sa môžu dostať do viacerých komplikácií – zdravotných (psychických aj fyzických), vzťahových, často spojených aj s prekročením spoločenských noriem. Alkoholici a narkomani sa veľa ráz dostávajú aj do konfliktu so zákonmi. Nepíšeš, koľko máš rokov, ale z právneho hľadiska by som Ťa chcela upozorniť, že ak máš viac ako 14 rokov, orgány činné v trestnom konaní Ťa môžu stíhať za trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, za ich držanie a obchodovanie s nimi. Napríklad za prechovávanie týchto látok pre vlastnú potrebu hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na tri roky. Ešte prísnejší trest v rozmedzí štyri  až po desať rokov možno uložiť páchateľovi, ktorý takéto látky vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť, kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo prechováva po akúkoľvek dobu. Pre mladistvých, t. j. vo veku od 14 do 18 rokov, platia znížené sadzby sankcií za trestné činy, ale je dôležité si uvedomiť, že akékoľvek zľahčovanie kriminálneho správania, či už zo zvedavosti alebo z „frajerstva“, nie je na mieste. My v Kancelárii verejného ochrancu práv presadzujeme názor, že alkohol, cigarety ani drogy nie sú v súlade so zdravým vývinom mladých ľudí a nepatria do ich života. Každý problém sa dá však riešiť, chce to pevnú vôľu, odhodlanie a pomocnú ruku od ľudí, na ktorých Ti skutočne záleží a ktorí majú o Teba starosť. Pre istotu pripájam aj niekoľko tipov na špecializované inštitúcie, ktorých pomoc môžeš tiež vyhľadať:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ich zoznam sa nachádza na stránke www.uips.sk/cpppap/)

Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
Cesta k nemocnici č. 55, 974 01 Banská Bystrica, 048 / 41 473 02 

Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava
Hraničná 2, P. O. Box 51, 827 99 Bratislava, 02 / 5341 7467
 
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
Skladná 2, 041 90 Košice, 055 / 622 2848

Centrum pre liečbu drogových závislostí Žilina
Považský Chlmec 278, 010 03 Žilina, 041 / 500 7690
 
Odborný liečebný ústav psychiatrický – Centrum pre liečbu drogových závislostí – Predná Hora
Predná Hora, 049 01 Muráň 1, 058 / 486 6103 56 

Drogovo závislí môžu využiť aj non-stop Linku dôvery toxikomanov na telefónnom čísle 02/5477 6379.

Bibi, ak je to možné, vráť sa z kratšej cesty. Je to to  najlepšie odporúčanie, aké Ti môžem dať. Napokon, prečítaj si sama, čo dokáže urobiť z človeka užívanie drog. Dávam Ti do pozornosti nasledujúce webové stránky:

www.cpldz.sk
www.infodrogy.sk
www.drogy.sk
www.cistyden.sk
www.nikdy.com
www.drogy-sos.sk
http://www.gjar-po.sk/~skreckova/index.php?drogy=drogy

Nezostaň so svojím problémom sama. Ak Tvoja otázka nebola iba obyčajnou „frajerinou“, začni čo najskôr svoj veľký problém riešiť. Ak by si mala pocit, že Ti môžeme nejako konkrétne pomôcť, určite sa ozvi. I keď je dospievanie veľmi náročnou fázou v živote človeka, prajem Ti, aby si ho prežila bez hľadania „úniku“ v škodlivých závislostiach.

právnička Katka Ď.


„Moja spolužiačka nechodí do školy. Keď príde, správa sa neslušne, všetkým spolužiakom nadáva. Dokonca viem, že sa túla po nociach s nesprávnou partiou. Mám podozrenie, že berú aj drogy. Neviem, prečo si to jej rodičia nevšímajú, ale mne na nej záleží, lebo sme boli kamarátky, až kým sa takto nezmenila. Niekto by mal zrejme dohovoriť jej rodičom a prinútiť ju, aby sa tak to nesprávala. Myslím si, že sa dobrovoľne sa nezmení. Neviete mi poradiť?“
Laura, 14 rokov

Milá Laura,
je fajn, že Ti na kamarátke záleží a chceš jej pomôcť. Je dobré, ak sa dá problém najprv vyriešiť rozhovorom s kamarátkou, jej rodičmi alebo ak sa to snažia vyriešiť učitelia zo školy. Ak  je to však neúspešné , problém je možné riešiť aj nasledovne:

 • ak sa dieťa nevhodne správa, rodičia porušujú svoju povinnosti alebo zneužívajú svoje práva, môžu sa tieto nedostatky oznámiť (oznámiť ich môže hocikto),
 • oznámiť to možno orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo súdu,
 • orgánom sociálnoprávnej ochrany detí je napr. úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • orgány sociálnoprávnej ochrany detí zabezpečujú najmä ochranu práv a záujmov detí a predchádzanie vzniku krízovej situácie v rodine,
 • ak je to potrebné v záujme dieťaťa, súd môže nariadiť výchovné opatrenia,
 • takýmito opatreniami sú napomenutie dieťaťa, jeho rodičov a iných osôb, ktoré ohrozujú alebo narušujú riadnu výchovu,
 • súd môže nariadiť aj dohľad nad výchovou Tvojej kamarátky,
 • pri dohľade nad výchovou pomáhajú súdu orgány sociálnoprávnej ochrany detí, obec, škola,
 • súd môže tiež nariadiť, aby dieťa a jeho rodičia navštívili špeciálne poradne, v ktorých ich odborníci vedú k tomu, aby dokázali odstrániť chyby vo výchove, prípadne zlé správanie dieťaťa,
 • ak by miernejšie výchovné opatrenia nepomáhali pri náprave dieťaťa, súd môže odňať dieťa rodičom a zveriť ho do náhradnej starostlivosti (= pestún, detský domov a pod.),
 • súd môže prikázať umiestnenie dieťaťa do špecializovaného zariadenia, a to najdlhšie na šesť mesiacov,
 • súd môže nariadiť aj pobyt Tvojej kamarátky v zariadení pre drogovo závislých, ak  zistí, že je drogovo závislá,
 • aby výchovné opatrenia boli účinné, je potrebná spolupráca súdov, orgánov sociálnoprávnej ochrany detí, školy, pedagógov, psychológov a podobne.

právnička Katarína P.

Ty a zdravie
„Môže dieťa, ktoré nedovŕšilo ešte 16 rokov navštíviť lekára bez doprovodu rodiča?“
Pilka, Žiar nad Hronom

Ahoj,
zdravotnú starostlivosť zákon charakterizuje ako súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu (výchova a vzdelávanie s cieľom ochrany zdravia ľudí, vyhľadávanie príčin chorôb), dispenzarizáciu (systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu), diagnostiku (zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu, určenie závažnosti poruchy zdravia, určenie choroby), liečbu (vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jej zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky jej choroby), biomedicínsky výskum (získavanie a overovanie nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z pôrodnej asistencie na človeku), ošetrovateľskú starostlivosť (zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra s odbornou spôsobilosťou) a pôrodnú asistenciu. Niečo z vyššie uvedeného je vždy cieľom pri návšteve lekára. Pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti je ošetrujúci zdravotník povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (poskytnúť poučenie):

 1. osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila,
 2. zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, inú fyzickú osobu ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa

v náhradnej osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, budúceho osvojiteľa, osobu, ktorá má dieťa zverené podľa osobitných predpisov, alebo štatutárneho zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy (ďalej len „zákonný zástupca“), ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (ďalej len „osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas“) a vhodným spôsobom aj osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas.
Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie. Informovaný súhlas dáva:

 1. osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo
 2. zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas. Takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.

Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade:

 1. neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
 2. ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,
 3. ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
 4. ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

Zhrnutie: pri bežnej návšteve lekára je potrebné, aby bol s maloletým dieťaťom prítomný jeho zákonný zástupca, a to najmä za účelom poskytnutia informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Aspoň podľa zákona.

právnička Marcela


„Dobrý deň 🙂 potrebujem poradiť ohľadom interupcie. Mám 15 rokov, 22.2. budem mať 16 a chcem vedieť či potrebujem len súhlas rodiča keď mám 15 alebo aj jeho prítomnosť 🙂 ďakujem“
Ivuška

Ahoj, Ivuška,
podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva, ak pre umelé prerušenie tehotenstva je potrebný súhlas zákonného zástupcu alebo toho, komu bola tehotná žena zverená do výchovy, uvedie svoj súhlas v zdravotníckej dokumentácii alebo zašle overený súhlas, ktorý sa k nej pripojí. O umelom prerušení tehotenstva vykonanom na žiadosť ženy vo veku od 16 do 18 rokov bez meškania vyrozumie zdravotnícke zariadenie jej zákonného zástupcu alebo toho, komu bola zverená do výchovy, ústne alebo písomne do vlastných rúk. Vyrozumenie sa zaznačí do zdravotníckej dokumentácie.
Ivuška, ide o veľmi vážny krok, odporúčam Ti dobre si ho zvážiť po zistení všetkým informácií.

právnička Henrieta


„Ahoj, pisete, ze stranka je urcena detom, mam sice uz 21 rokov, som studentkou, tak svojim sposobom som dieta a budem velmi rada keby ste mi odpovedali… Som studentkou v USA, teraz v septembri som nastupila, som v USA od aprila, moji rodicia za mna uhradzali zdravotne poistenie na Slovensku, teraz ma boli odhlasit, ze som mimo Slovenska a tiez ako samoplatca,to bola ciastka,ktora zatazila ich rozpocet… zdravotna poistovna ma odhlasila… ked pridem na Slovensko znova sa prihlasim… v Usa si zdravotne poistenie este neplatim, uvidim musim si okolo toho este viac pozistovat, ale viem, ze zo zakona nemusim byt poistena ako tomu je na Slovensku… cize moja otazka je, ked pridem naspat na Slovensko, budem si musiet uhradit zato obdobie co som bola vycestovana, ked si nebudem platit zdravotne poistenie v USA, musim mat nejake poistenie vobec? Dakujem pekne, dufam, ze som to dostatocne vysvetlila a pochopili ste ma… pekny den prajem.“
Veronika F.

Milá Veronika,
keďže si neuviedla všetky rozhodujúce skutočnosti, vyberám ustanovenia zákona o zdravotnom poistení (č. 580/2004 Z. z.), ktoré by sa Ťa ako študentky mohli týkať. Povinne verejne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. To neplatí, ak:

 1. je zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca,
 2. vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť,
 3. dlhodobo sa zdržiava v cudzine a je zdravotne poistená v cudzine a na území Slovenskej republiky nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť; za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Ešte by som chcela uviesť, že podľa zákona o zdravotnom poistení štát je platiteľom poistného na zdravotné poistenie za nezaopatrené dieťa, ktorým je okrem iných prípadov dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky a po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie. Nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul podľa osobitného predpisu. Sústavná príprava na povolanie je štúdium na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na roveň štúdia na stredných a vysokých školách.

Za nezaopatrené dieťa sa na účely zákona o zdravotnom poistení považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia.

Na tejto adrese nájdeš aj tlačivo na posúdenie štúdia v zahraničí a informáciu o dokladoch, ktoré je potrebné predložiť.

právnička Petra


„Co mam prosim vas robit ked si ublizujem na zdravi. Aj som stym isty cas prestala a aj ked ma to tahalo spravit odolala som ale neskor som to zase spravila. Raz som skusila teda chcela spachat tymto sposobom samovrazdu ale neslo to. Akoze uz nemam v plane spachat samovrazdu ale prosim vas poradte mi ako mam stymto prestat ked ma to niekedy take po mojom nazvane abstinecne priznaky :)? Ze ma taha ublizit si? Viem ze pevna vola ale ci bi ste vedeli aj nieco ine (ide o rezanie do ruky. Na miesto medzi plecom a laktom ale uz ma to taha aj na zili)“

Milá …,
obrátila si sa na nás s problémom, ktorý nie je jednoduchý, ale chcem Ťa ubezpečiť, že sa s ním určite dá niečo urobiť. U mladých ľudí v Tvojom veku sa tento problém vyskytuje častejšie, ako si myslíme.
Tým, ktorí majú problémy so sebapoškodzovaním, alebo poznajú takého človeka vo svojom blízkom okolí,  odporúčam preštudovať si  o sebapoškodzovaní viac informácií, napr. webovú stránku http://monix.mysteria.cz/FAQ.htm, kde sa dá dozvedieť, že sebapoškodzovanie (cudzím slovom označované aj ako „automutilácia“) je úmyselný akt fyzického násilia voči sebe samému bez zámeru spáchať samovraždu, a že k sebapoškodzovaniu dochádza najmä preto, že ono poskytuje mladým ľuďom  určité riešenie ich negatívnych pocitov, akýsi liek. Na uvedenej webovej stránke je viac informácií aj o najčastejších spôsoboch sebapoškodzovania, ktorými sú rezanie/strihanie, popáleniny, zásahy do rán, udieranie sa, extrémne obhrýzanie si nechtov, škrabanie sa, trichotilománia (čiže vytrhávanie si vlasov, resp. chlpov), lámanie si kostí, a tiež  informácií o vzťahu  medzi emóciami a sebapoškodzovaním, emóciami pred,  počas i po automutilácii. Na stránke sa tiež uvádza: „Mnohí ľudia, ktorí si takto ubližujú, to držia v tajnosti, lebo sa cítia byť choromyseľnými, šialenými a zlými. Boja sa, že ak o tom niekomu povedia, budú navždy odpísaní. Pravdou je, že ľudia, ktorí sa zámerne poškodzujú sú inak veľmi normálni a príčetní, no trpia množstvom emočnej bolesti. Používajú sebapoškodzovanie, lebo ich pravdepodobne nik nenaučil iným, racionálnym spôsobom prekonávania intenzívnej bolesti. Nanešťastie, ľudia, ktorí sa o tom dozvedia, majú sklon onálepkovať takto postihnutých ako duševne chorých, bláznivých, psychotických, čo zapríčiňuje strach zo zverejnenia a obavy požiadať o pomoc. Kým spoločnosť neodtabuizuje túto formu správania a nezačne šíriť v tomto smere osvetu, zostane sebapoškodzovanie ešte veľmi dlho temným tajomstvom trpiacich.“
Milá …,  verím, že Ťa tieto informácie na jednej strane aspoň trošku upokojili. Na druhej strane však v prípade, že Tvoje problémy neprestanú, treba nabrať odvahu a s dôverou vyhľadať psychologickú, prípadne psychiatrickú pomoc.
 
psychológ Štefan

Ty a práca
„Dobrý deň, mám 15 rokov a od septembra nastupujem na strednú školu. Môj otec si teraz otvoril krčmu a ja by som mu chcela v nej pomáhať, ale podla zákona nemôžem, pretože nemám ukončenú povinnú školskú dochádzku. Tak by som sa chcela spýtať, či mu tam nemôžem nejako pomáhať keďže je to môj otec bez nároku na peniaze. Pretože sa bojím, že keď príde kontrola a uvidí ma čapovať kofolu tak by mohla robiť problémy a dostali by sme pokutu. Dalo by sa to nejak zariadiť? Veď je to moja rodina a zákaz pomáhať v rodine hádam nie je. Za odpoveď vopred ďakujem.“
Leni, 15 rokov

Ahoj, Leni,
podľa Zákonníka práce spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká, ak nie je ustanovené inak, dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. Podľa školského zákona povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku. Zákonník práce ďalej ustanovuje, že práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná. Tieto fyzické osoby môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku len pri účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach, športových podujatiach, reklamných činnostiach. Výkon týchto ľahkých prác povoľuje na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom verejného zdravotníctva. V povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané. K Tvojej otázke ďalej uvádzam, že v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa uvádza, že nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,  vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov  alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku. Leni, oceňujem, že chceš pracovať a pomáhať rodičom, chcem však zdôrazniť, že aj podľa Dohovoru o právach dieťaťa majú deti právo na ochranu pred vykonávaním akejkoľvek práce, ktorá môže byť preň nebezpečná, alebo brániť jeho vzdelávaniu, alebo ktorá by škodila zdraviu dieťaťa alebo jeho telesnému, duševnému, duchovnému, mravnému alebo sociálnemu rozvoju.  Preto zdôrazňujem, že si uviedla, že ide o „krčmu“. V tejto súvislosti do pozornosti dávam aj zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Keďže kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávajú inšpektorát práce, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v konkrétnych prípadoch odporúčam využiť poradenstvo týchto orgánov. Na www.nip.sk sú zverejnené aj telefónne čísla inšpektorátov práce, na ktorých ich zamestnanci poskytujú poradenstvo v oblasti pracovno-právnych vzťahov.

právnička Henrieta


„Dobrý deň, pozorne som si prečítala všetky vaše odpovede na otázky v rubrike Ty a práca, hlavne tie ktoré sa týkajú brigádovania. Ukončila som prvý ročník gymnázia a mám 15 rokov. chcela som brigádovať cez prázdniny (júl, august), ale povedali mi, že podmienka ukončenia desaťročnej povinnej školskej dochádzky uplynie až 31. augusta, lebo že vtedy končí školský rok a v agentúre ma nevzali. Je to naozaj pravda?Nemôžem teraz ešte cez júl, august brigádovať?z vašich odpovedí som pochopila, že musím mať 15 rokov a musím chodiť 10 rokov do školy, čo myslím, že spĺňam. Za odpoveď vopred ďakujem“
Janica, 15 rokov, Bardejov

Milá Janica,
podmienky zamestnávania mladistvých upravuje Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov). V záujme ochrany mladistvých Zákonník práce stanovuje špecifické podmienky ich zamestnávania. Ak máš viac ako 15 rokov, podľa Zákonníka práce Ťa môže zamestnávateľ zamestnávať len za určitých podmienok. Nemôže Ti napríklad nariadiť prácu nadčas, prípadne nočnú prácu, či pracovnú pohotovosť. Podľa ustanovenia § 11 ods. 2 Zákonníka práce spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká, ak ďalej nie je ustanovené inak, dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. Práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná. Tieto fyzické osoby môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku len pri:

 1. účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach
 2. športových podujatiach
 3. reklamných činnostiach

Výkon ľahkých prác uvedených vyššie povoľuje na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom verejného zdravotníctva. V povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané. Podľa školského zákona žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku. Taktiež podľa školského zákona školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou ich pracovných podmienok. Pri riešení dôležitých otázok týkajúcich sa mladistvých zamestnávateľ úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami mladistvých. Zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť, a poskytuje im pri práci zvýšenú starostlivosť. To isté platí aj pre školy a občianske združenia podľa osobitného predpisu, ak v rámci svojej účasti na výchove mládeže organizujú práce mladistvých. Práce, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom upravuje ustanovenie § 175 Zákonníka práce, podľa ktorého mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní. Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé. Zoznamy prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, ustanoví nariadenie vlády. Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov ani prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri ktorých výkone by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb. Verím, že Ti moja odpoveď pomôže v uvedenom probléme sa zorientovať.

právnička Aďa


Dobrý deň, chodím na gymnázium a mám pár mesiacov pred osemnástkou. Chcel by som sa opýtať, či by som si po dovŕšení plnoletosti mohol založiť živnosť aj bez ukončenia štúdia, teda podnikať s tým, že by som bol zároveň študent. Ďakujem za radu.“ Vladimír, 17 rokov, Liptovský Mikuláš

Milý Vladimír, živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).

Medzi všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami patrí:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť, ak živnostenský zákon neustanovuje inak.

Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa živnostenského zákona alebo osobitných predpisov, ak ju živnostenský zákon vyžaduje.

Podľa živnostenského existujú tieto druhy živností:

 1. remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
 2. viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
 3. voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.

Preto je potrebné sa o podmienkach prevádzkovania jednotlivých druhov živností bližšie informovať na živnostenskom úrade. Odpovede na podobné otázky nájdeš na tejto stránke v rubrike „Ty a práca“.

právnička Aďa


„Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako je to s hygienickým minimom. Cez leto mám možnosť brigádovať ako čašníčka, stačí mi na vykonávanie tejto práce len potvrdenie od lekára, teda zdravotný preukaz? Alebo musím mať hygienické minimum? V jednej vyhláške som totiž našla, že pokiaľ len brigádujem nemusím ho mať. Je to presnejšie toto: „podľa ods. 5 vyhlášky č. 585/2008 Z.z. platí, že v prípade krátkodobého vykonávania epidemiologicky závažnej činnosti v sezónnych aktivitách osoba odbornú spôsobilosť nepreukazuje, avšak v takomto prípade musí vyznačiť lekár do zdravotného preukazu jeho platnosť najdlhšie na tri mesiace od jeho vydania“. Viac ako tri mesiace takto pracovať nebudem a nevidím význam vynakladať ďalšie peniaze za hygienické minimum. Za odpoveď ďakujem.“ Slávka, Brezno

Ahoj, Slávka, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v platnom a účinnom znení naozaj v ustanovení § 22 ods. 5 upravuje, že „hygienické minimum“ (teda odborná spôsobilosť na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov) sa nevyžaduje v prípade krátkodobého vykonávania epidemiologicky závažnej činnosti v sezónnych aktivitách. Postačujúci v Tvojom prípade by teda mal byť zdravotný preukaz. Odporúčam Ti prečítať si diskusiu k tejto téme na stránke Úradu verejného zdravotníctva.

Prajem Ti, aby sa Ti brigáda v lete vydarila :-).

právnička Katka Ď.