Dňa 29. marca 2022 uplynulo funkčné obdobie verejnej ochrankyni práv prof. JUDr. Márii Patakyovej, PhD., Národná rada Slovenskej republiky však doposiaľ nezvolila jej nástupcu/nástupkyňu, preto je v súčasnosti táto funkcia neobsadená a inštitúcia nemôže vykonávať svoje poslanie, ktoré jej vyplýva z Ústavy SR a zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv. Do zvolenia nového verejného ochrancu práv/verejnej ochrankyne práv bude Kancelária verejného ochrancu práv podnety analyzovať a získavať potrebné podklady a stanoviská na jeho vyhodnotenie samotným verejným ochrancom práv.

Počas vybavovania podnetov môžu podávatelia a podávateľky kontaktovať vybavujúceho právnika/právničku priamo, a to telefonicky, e-mailom alebo poštou, prípadne prostredníctvom elektronickej schránky (pre prípad, ak majú zriadenú elektronickú schránku k OP na portáli slovensko.sk, oznámia nám číslo schránky v rámci ďalšej komunikácie). Pri každom kontakte s nami, prosím, uvádzajte číslo Vášho podnetu. Ak si preskúmavanie podnetu bude vyžadovať osobné stretnutie s právnikom/právničkou, vždy si schôdzku dohodnite vopred (písomne alebo telefonicky).

O výsledku preskúmania podnetov budeme podávateľov a podávateľky informovať v písomnom vyrozumení novozvoleného verejného ochrancu práv/verejnej ochrankyne práv po jeho/jej nástupe do funkcie.