Ako verejný ochranca práv strážim aj ľudskoprávne štandary v legislatívnom procese
24. 1. 2023

Je o mne známe, že v minulosti som sa podieľal na tvorbe právnych predpisov ako zamestnanec Ministerstva spravodlivosti SR či ako asistent poslankyne NR SR. Teraz, v pozícii verejného ochrancu práv sa aktívne zapájam do legislatívneho procesu s cieľom „strážiť“, aby nedošlo k zníženiu ľudskoprávneho štandardu právnych noriem.

Včera sme sa spolu s kolegom, generálnym riaditeľom Sekcie ochrany základných práv a slobôd, Tomášom Čitbajom,  zúčastnili na pôde Ministerstva spravodlivosti SR rozporového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (číslo legislatívneho procesu PI/2022/273). 

Uplatnil som dve zásadné pripomienky, keďže sa obávam zníženia úrovne ochrany základných ľudských práv a slobôd, tým osobám, ktoré sa domáhajú náhrady škody od orgánov verejnej moci. O výsledku rozporového konania Vás budem informovať.

Ďalšie články
Všetky články