Každá osoba má právo sama alebo s inými obracať sa so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci. Kancelária verejného ochrancu práv prijíma a v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických a právnických osôb. Všetky podania bez ohľadu na ich označenie posudzuje podľa obsahu a príslušnosti na vybavenie.

Ako petície eviduje a vybavuje podania označené slovom „petícia“, ak obsahujú predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Podrobnosti o postupe pri zostavovaní, podávaní, prijímaní, evidovaní a kontrole vybavovania petícií upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  a primerane sa použijú ustanovenia zákona o sťažnostiach.

Podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov sú všetky orgány verejnej správy povinné prijímať sťažnosti a v prípade, že na ich vybavenie alebo prešetrenie nie sú príslušné, sú povinné ich bezodkladne postúpiť príslušnému orgánu.

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej moci.

Kancelária verejného ochrancu práv je vzhľadom na svoje postavenie a právomoci oprávnená prešetrovať sťažnosti smerujúce voči jeho zamestnancom a jeho činnosti, ostatné podania postupuje na vybavenie alebo prešetrenie príslušným orgánom (formulár na podanie sťažnosti).

Podľa zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré:

Pri podaní petície alebo sťažnosti elektronickými prostriedkami sa vyžaduje ich podpis zaručeným elektronickým podpisom. V prípade sťažnosti možno elektronický podpis nahradiť jej písomným potvrdením v lehote do piatich pracovných dní odo dňa podania. Petície  a sťažnosti podané elektronickými prostriedkami bez uvedených náležitostí je Kancelária verejného ochrancu práv povinná v súlade s citovanými predpismi  odložiť. 

Na vybavenie petície alebo sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, ktorej sa predmet podania týka. Ak Kancelária verejného ochrancu práv nie je príslušná na vybavenie takéhoto podania, postúpi ho orgánu príslušnému na vybavenie a o postúpení upovedomí podávateľa.  

V záujme zníženia administratívnej náročnosti a zvýšenia efektívnosti pri vybavovaní odporúčame pri podaniach zohľadňovať uvedené skutočnosti.