Hľadáte správu z prieskumu verejnej ochrankyne práv, chcete si prečítať mimoriadne správy alebo niektoré zo stanovísk? Potrebujete sa oboznámiť s niektorým z jej podaní na Ústavný súd? Alebo hľadáte výročné správy? Správy, prieskumy či stanoviská si vyhľadáte jednoducho zadaním kľúčových slov, výberom oblasti či formy zistenia.

Najnovšie
súhrnná správa
Činnosť verejnej ochrankyne práv počas funkčného obdobia 2017 – 2022           …
Predkladaný odpočet z činnosti verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej za obdobie 29. 3. 2017 až 29. 3. 2022 predstavuje sumár ťažiskových aktivít a nadväzujúcich návrhov, opatrení a odporúčaní verejnej ochrankyne práv v tomto období a nadväzuje na výročné správy 2017 – 2021, mimoriadne správy…
súhrnná správa
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2021
Verejný ochranca práv predkladá Správu o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2021, v ktorej uvádza svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a svoje návrhy a&nbsp…
zdravotná starostlivosť a ochrana verejného zdravia
Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 12 ods. 2…
Verejná ochrankyňa práv sa dňa 10.2.2021 obrátila na Ústavný súd SR s návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 12 ods. 2 písm. f) v časti „izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení“ a v časti „karanténne opatrenia“, § 48 ods. 4 písm. n)…
sociálne zabezpečenie
Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 10 ods. 11 a…
Verejná ochrankyňa práv sa na Ústavný súd SR obrátila dňa 4.11.2020 s návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 10 ods. 11 a § 10 ods. 18 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov s Ústavou SR. Verejná ochrankyňa práv dospela k záveru, že nerovnosť vo vzťahu…
sloboda zhromažďovania a združovania
Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 2 ods. 4 prvá…
Verejná ochrankyňa práv sa dňa 31.3.2021 obrátila na Ústavný súd SR s návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 2 ods. 4 prvá veta zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a § 12 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov s Ústavou SR, Dohovorom o ochrane…
sociálne zabezpečenie
Návrh na Ústavný súd SR na začatia konania o súlade ustanovenia § 22 ods. 2…
Verejná ochrankyňa práv sa dňa 3.9.2018 obrátila na Ústavný súd SR s návrhom na začatia konania o súlade ustanovenia § 22 ods. 2 prvá veta v časti „najskôr od 6. roku veku dieťaťa do dovŕšenia 65. roku veku“ a druhá veta a ustanovenia § 34 ods. 3 v časti „najneskôr do konca kalendárneho roka, v…
ochrana majetkových práv
Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 77 ods. 2…
Verejná ochrankyňa práv sa na Ústavný súd SR dňa 11.1.2018 obrátila s návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s Ústavou SR, Dodatkovým protokolom k Európskemu…
volebné právo
Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 4 písm. b)…
Verejná ochrankyňa práv sa dňa 16.2.2016 obrátila na Ústavný súd SR s návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 4 písm. b) zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva s Ústavou SR, Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a…
katastrálna agenda
Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 11 ods. 1…
Verejná ochrankyňa práv sa dňa 18.6.2013 obrátila na Ústavný súd SR so svojím návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 11 ods. 1 písm. g) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku s Ústavou SR a Dodatkovým protokolom k Dohovoru o…
ochrana majetkových práv
Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 9 ods. 2…
Verejná ochrankyňa práv sa dňa 16.12.2014 obrátila na Ústavný súd SR s návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 9 ods. 2 druhá veta a § 9a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodným paktom o…