Hľadáte správu z prieskumu verejnej ochrankyne práv, chcete si prečítať mimoriadne správy alebo niektoré zo stanovísk? Potrebujete sa oboznámiť s niektorým z jej podaní na Ústavný súd? Alebo hľadáte výročné správy? Správy, prieskumy či stanoviská si vyhľadáte jednoducho zadaním kľúčových slov, výberom oblasti či formy zistenia.

Najnovšie
NPM
Správa z monitoringu v ÚPZC Sečovce
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský od mája 2023 plní aj úlohy Národného preventívneho mechanizmu podľa Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Aj na základe tohto mandátu vykonal začiatkom júna 2023 s…
súhrnná správa
Činnosť verejnej ochrankyne práv počas funkčného obdobia 2017 – 2022           …
Predkladaný odpočet z činnosti verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej za obdobie 29. 3. 2017 až 29. 3. 2022 predstavuje sumár ťažiskových aktivít a nadväzujúcich návrhov, opatrení a odporúčaní verejnej ochrankyne práv v tomto období a nadväzuje na výročné správy 2017 – 2021, mimoriadne správy…
súhrnná správa
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2021
Verejný ochranca práv predkladá Správu o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2021, v ktorej uvádza svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a svoje návrhy a&nbsp…
zdravotná starostlivosť a ochrana verejného zdravia
Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 12 ods. 2…
Verejná ochrankyňa práv sa dňa 10.2.2021 obrátila na Ústavný súd SR s návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 12 ods. 2 písm. f) v časti „izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení“ a v časti „karanténne opatrenia“, § 48 ods. 4 písm. n)…
sociálne zabezpečenie
Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 10 ods. 11 a…
Verejná ochrankyňa práv sa na Ústavný súd SR obrátila dňa 4.11.2020 s návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 10 ods. 11 a § 10 ods. 18 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov s Ústavou SR. Verejná ochrankyňa práv dospela k záveru, že nerovnosť vo vzťahu…
sloboda zhromažďovania a združovania
Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 2 ods. 4 prvá…
Verejná ochrankyňa práv sa dňa 31.3.2021 obrátila na Ústavný súd SR s návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 2 ods. 4 prvá veta zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a § 12 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov s Ústavou SR, Dohovorom o ochrane…
sociálne zabezpečenie
Návrh na Ústavný súd SR na začatia konania o súlade ustanovenia § 22 ods. 2…
Verejná ochrankyňa práv sa dňa 3.9.2018 obrátila na Ústavný súd SR s návrhom na začatia konania o súlade ustanovenia § 22 ods. 2 prvá veta v časti „najskôr od 6. roku veku dieťaťa do dovŕšenia 65. roku veku“ a druhá veta a ustanovenia § 34 ods. 3 v časti „najneskôr do konca kalendárneho roka, v…
ochrana majetkových práv
Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 77 ods. 2…
Verejná ochrankyňa práv sa na Ústavný súd SR dňa 11.1.2018 obrátila s návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s Ústavou SR, Dodatkovým protokolom k Európskemu…
volebné právo
Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 4 písm. b)…
Verejná ochrankyňa práv sa dňa 16.2.2016 obrátila na Ústavný súd SR s návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 4 písm. b) zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva s Ústavou SR, Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a…
katastrálna agenda
Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 11 ods. 1…
Verejná ochrankyňa práv sa dňa 18.6.2013 obrátila na Ústavný súd SR so svojím návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 11 ods. 1 písm. g) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku s Ústavou SR a Dodatkovým protokolom k Dohovoru o…