VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Kancelária verejného ochrancu práv má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídel v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ITVS“) a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (ďalej len „smernica (EÚ) 2016/2102“).

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na nasledujúce webové sídlo Kancelárie verejného ochrancu práv: www.vop.gov.sk (ďalej len „webové sídlo“).

Stav súladu

Webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom o ITVS a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • Obrázok šípky znázorňujúci otvorenie stránky na novom okne nemá definovaný vhodný alternatívny text, je použitý symbol šípky, ktorý čítač obrazovky prečíta ako „Grafika, šípka doprava“. Uvedené porušenie sa vyskytuje na viacerých stránkach v rámci webového sídla.. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Textové alternatívy]
 • Obrázok v PDF dokumente nemá definovaný vhodný alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Textové alternatívy]
 • Niektoré obrázky na webovom sídle sú implementované formou pozadia pomocou CSS štýlov. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Textové alternatívy]
 • Video nemá titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Dynamické multimediálne prvky]
 • PDF dokument nie je otagovaný, nemá definovanú sémantickú štruktúru. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • Nadpisy v PDF dokumente nie sú sémanticky definované ako nadpisy. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • Niektoré nadpisy na stránke nie sú sémanticky definované ako nadpisy pomocou tagov <h1>, …, <h6>. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • Zoznamy nie sú sémanticky správne definované pomocou tagov <ol>, <li>. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • Tlačidlo „Pridať podnet“: Vo formulári nie je definovaný autocomplete. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
 • Odkazy nie sú mimo hoveru myšou podčiarknuté a ani žiadnym iným spôsobom okrem farby odlíšené od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Identifikácia účelu vstupu]
 • Text v rozbaľovacom zozname pri hoveri myšou nespĺňa minimálny kontrastný pomer 4,5:1. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 • PDF dokument je naskenovaný bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
 • Vstupné polia vo formulári nemajú dostatočný kontrast s pozadím stránky, môžu byť preto ťažko viditeľné. Orámovanie vstupných polí by malo byť výraznejšie, aby spĺňalo minimálny kontrastný pomer 3:1. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • Tlačidlo „Pridať podnet“: Vstupné polia vo formulári nemajú dostatočný kontrast s pozadím stránky, môžu byť preto ťažko viditeľné. Orámovanie vstupných polí by malo byť výraznejšie, aby spĺňalo minimálny kontrastný pomer 3:1. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • Chyba, ktorá sa zobrazí pri nesprávne vyplnenom poli, nezotrvá a po chvíli sa sama stratí. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo klávesnicou]
 • Menu, ktoré sa zobrazí pri zameraní myšou, nie je možné odstrániť prostredníctvom klávesnice pomocou klávesa Esc. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo klávesnicou]
 • Tlačidlá v cookies banneri nie sú zamerateľné prostredníctvom klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
 • Pomocou klávesnice nie je možné zamerať záložky „Čo patrí/nepatrí do našej pôsobnosti?“ a ani jednotlivé tlačidlá na oblasti týchto pôsobností. Na webovom sídle sa nachádza aj ďalší obsah, ktorý nie je zamerateľný prostredníctvom klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
 • Pomocou klávesnice nie je možné zamerať tlačidlo hamburgera na rozbalenie navigácie v mobilnej verzii stránky. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
 • Pomocou klávesnice nie je možné zamerať jednotlivé tlačidlá na rozbalenie, resp. zbalenie ďalšieho obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
 • Na webovom sídle sa nenachádza skiplink, ktorý by umožňoval preskočiť opakujúce sa časti obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
 • PDF dokumenty nemajú definovaný názov. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
 • Text odkazu „tu“ nie je zmysluplný, nie je z neho možné pochopiť účel odkazu. Na webovom sídle sa nachádza viacero podobných odkazov, z ktorých nie je možné identifikovať účel. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • Text odkazu ako URL adresa. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • PDF dokumenty nemajú definované záložky. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
 • Zameranie tlačidla „Nasledujúca“ prostredníctvom klávesnice nie je viditeľné. Na webovom sídle sa nachádzajú aj ďalšie prvky, ktorých zameranie prostredníctvom klávesnice nie je viditeľné. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
 • Zameranie rozbaľovacieho zoznamu pre zmenu jazykovej mutácie prostredníctvom klávesnice nie je viditeľné. Na webovom sídle sa nachádzajú aj ďalšie prvky, ktorých zameranie prostredníctvom klávesnice nie je viditeľné. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
 • Výber podpoložiek z menu pomocou myši vyžaduje presnú trajektóriu, pri vychýlení z dráhy sa menu stratí. [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa]
 • Ukrajinská mutácia webového sídla nemá programovo definovaný ukrajinský jazyk [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
 • PDF dokumenty nemajú definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
 • Jazyk PDF dokumentov nie je správny. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
 • Jazykové odkazy nemajú programovo nastavený špecifikovaný jazyk, čítač obrazovky ho preto neinterpretuje správne, ale s nastaveným slovenským jazykom. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
 • Identifikácia chýb nie je v rámci toho istého formulára konzistentná. Chyby sú používateľovi prezentované s rôznymi nastaveniami štýlov a niektoré sa automaticky stratia a niektoré zostanú viditeľné. [Kritérium úspešnosti 3.2.4 Konzistentná identifikácia]
 • Identifikácia chyby nie je postačujúca, chybná položka nie je zvýraznená a chyba sa po chvíli stratí. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
 • Používateľ nie je pomocou čítača obrazovky informovaný o tom, ktorá záložka bola aktuálne vybratá. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, rola, hodnota]
 • Používateľ nie je pomocou čítača obrazovky informovaný o tom, že položky v menu obsahujú vnorené podpoložky. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, rola, hodnota]
 1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
 • Odkazy nie sú doplnené informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • KVOP neposkytuje na svojom portáli chránený prenos elektronických správ [§ 15 ods. 1 písm. j) vyhlášky č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy] a z uvedeného dôvodu nezverejňuje verejný kľúč pre chránený prenos správ.  
 • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 17.12.2021

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona o ITVS a príslušnými vykonávacími predpismi a v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané na základe výsledku monitorovania prístupnosti webového sídla, ktoré vykonalo MIRRI SR v rámci monitorovacej vzorky na príslušný kalendárny rok.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 13.02.2024

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webových sídel nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: it@vop.gov.sk.

Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Kancelária verejného ochrancu práv.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Oddelenie prevádzky a služieb Kancelárie verejného ochrancu práv.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivej odpovede na oznámenie nesúladu webového sídla s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z. v rámci mechanizmu spätnej väzby alebo v prípade neuspokojivej odpovede na žiadosť o informáciu alebo obsah, ktorý je vyňatý z rozsahu pôsobnosti zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby, sa môžete obrátiť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako na subjekt poverený presadzovaním Smernice (EÚ) 2016/2102, na adrese:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Pribinova 25
811 09 Bratislava

alebo na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk