VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Kancelária verejného ochrancu práv má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídel v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ITVS“) a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (ďalej len „smernica (EÚ) 2016/2102“).

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na nasledujúce webové sídlo Kancelárie verejného ochrancu práv: www.vop.gov.sk (ďalej len „webové sídlo“).

Stav súladu

Webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom o ITVS a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

  1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Nečíslovaný zoznam sa používateľom neposkytuje využitím príslušných značiek (ul/li). [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Číslovaný zoznam sa používateľom neposkytuje využitím príslušných párových značiek – tagov (ol/li). [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
  • Webové stránky obsahujú duplicitu pre hodnoty elementu ID. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
  • Rámce nemajú definované nadpisy (TITLE) a formuláre element LABEL. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
  1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Odkazy nie sú doplnené informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  • KVOP neposkytuje na svojom portáli chránený prenos elektronických správ [§ 15 ods. 1 písm. j) vyhlášky č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy] a z uvedeného dôvodu nezverejňuje verejný kľúč pre chránený prenos správ.  

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 17.12.2021

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona o ITVS a príslušnými vykonávacími predpismi a v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 17.12.2021

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webových sídel nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: it@vop.gov.sk.

Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Kancelária verejného ochrancu práv.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Oddelenie prevádzky a služieb Kancelárie verejného ochrancu práv.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2016/2102  sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním smernice (EÚ) 2016/2102, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.