Čo je Národný preventívny mechanizmus

Verejný ochranca práv plní úlohy Národného preventívneho mechanizmu (NPM) s účinnosťou od 1. mája 2023 podľa Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Jednou z hlavných úloh Národného preventívneho mechanizmu je realizácia systematických návštev v miestach, kde sa nachádzajú alebo môžu nachádzať osoby obmedzené na slobode orgánmi verejnej moci.

Cieľom realizovaných návštev zariadení je posilniť ochranu osôb obmedzených na slobode pred mučením, krutým, neľudským, ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním a iným zlým zaobchádzaním. Monitoring má preventívny charakter, jeho účelom je pôsobiť do budúcna, a tak predchádzať vzniku situácií, ktoré by mohli viesť k porušeniu zákazu mučenia, iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Ďalším účelom vykonávaných návštev je zvyšovať štandard podmienok v zariadeniach, v ktorých sú osoby držané.

Úlohou NPM je aj pripomienkovanie existujúcich a navrhovaných zákonov a usporadúvanie školení, konferencií, okrúhlych stolov a iných stretnutí s orgánmi verejnej moci a občianskou spoločnosťou za účelom informovania a edukácie v oblasti dodržiavania ľudských práv.

Systematické návštevy, ktoré Národný preventívny mechanizmus vykonáva, nemajú za cieľ vyriešiť konkrétny podnet konkrétneho sťažovateľa, ale ide o pravidelné preventívne návštevy s cieľom nastaviť systém tak, aby podmienky v uvádzaných zariadeniach boli v súlade s tým, čo garantuje Ústava Slovenskej republiky, ako aj medzinárodné ľudskoprávne štandardy.

Štruktúra NPM

Mandát NPM je na Slovensku rozdelený medzi tri samostatné organizácie – verejného ochrancu práv, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a komisára pre deti. V nadväznosti na svoje kompetencie vykonávajú jednotlivé inštitúcie návštevy primárne v tých zariadeniach, ktoré spadajú do ich pôsobnosti. Verejnému ochrancovi práv zákonodarca zveril okrem toho aj postavenie koordinačného orgánu. Verejný ochranca práv preto koordinuje spoluprácu medzi týmito troma organizáciami, vypracúva osobitnú správu o priebehu a výsledkoch návštev vykonávaných v rámci plnenia úloh NPM a zabezpečuje komunikáciu s Podvýborom Organizácie Spojených národov proti mučeniu.

V prípade prieniku kompetencií môžu príslušné inštitúcie vykonávať neohlásené návštevy v zariadeniach aj spoločne.

Verejný ochranca práv vykonáva systematické návštevy v zariadeniach :

Na účely plnenia úloh národného preventívneho mechanizmu je komisár pre deti oprávnený uskutočňovať systematické návštevy:

Medzi zariadenia, v ktorých vykonáva neohlásené návštevy komisár pre osoby so zdravotným postihnutím patria najmä: