Vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv
JUDr. Alexandra Stachová
     JUDr. Alexandra Stachová sa narodila 6. marca 1972 v Banskej Bystrici. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1996. V rokoch 1996 až 2002 pôsobila ako asistentka, neskôr ako tajomníčka katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a penológie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venovala sa najmä trestnému právu procesnému, v rokoch 1997 – 2002 pôsobila ako prísediaca senátu Krajského súdu v Banskej Bystrici. Rigorózne konanie ukončila v roku 1999 obhájením diplomovej práce venovanej ženám ako obetiam trestných činov a získala titul JUDr. 
Od roku 2002 pôsobí v Kancelárii verejného ochrancu práv. Do mája 2012 vykonávala funkciu riaditeľky osobného úradu a vzťahov s verejnosťou, neskôr pôsobila ako generalistka osobného úradu. Vo svojej praxi sa venovala najmä koncepčnej a koordinačnej činnosti v oblasti personálneho manažmentu a sprístupňovaniu informácií verejnosti. Vo februári 2022 bola vymenovaná do funkcie vedúcej Kancelárie verejného ochrancu práv.