JUDr. Alexandra Stachová
vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv

Profesijná prax
 2002 – súčasnosť       Kancelária verejného ochrancu práv  

z toho:
2022 vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv a generálna tajomníčka služobného úradu  
2012 2022 – Štátny radca, osobný úrad
2002 – 2012 Štátny radca – riaditeľka osobného úradu a vzťahov s verejnosťou
 
1996 – 2002Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela  Banská Bystrica
Tajomníčka vedúceho Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a penológie

od septembra 1996 v pozícii asistent pre zabezpečovanie výučby trestného práva procesného,
od januára 2000 v pozícii odborný asistent,
činnosť členov katedry bola orientovaná na riešenie problematiky kriminality mladistvých, organizovaného zločinu a prevencie protispoločenskej činnosti,
externý   spolupracovník   Komisie   pre   bezpečnosť   a   verejný poriadok pri MsÚ v Banskej Bystrici v rámci prevenčného projektu „Bezpečná Banská Bystrica“, realizovaného z iniciatívy katedry,
1997 – 2002 členka senátu Krajského súdu v Banskej Bystrici.
 
Vzdelanie
1990 – 1996
december 1999
Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, získanie titulu Mgr.
absolvovanie rigorózneho konania a dosiahnutie titulu JUDr.
 
Jazykové znalosti slovenský jazyk – aktívne (materinský jazyk)
nemecký jazyk – pasívne
anglický jazyk – pasívne
ruský jazyk – pasívne
český jazyk – aktívne  
 
Iné znalosti a zručnosti znalosť práce s PC (Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Internet, Microsoft Word),
sociálne zručnosti a kompetencie (absolvovanie kurzov sociálnych zručností, prevencie vyhorenia zamestnancov, vedenia výberových pohovorov, manažérskych zručností),
komunikatívnosť, empatia, praktické poznatky a skúsenosti,
organizačné zručnosti a kompetencie (vedenie tímu pracovníkov, organizácia a zabezpečenie činnosti organizačného útvaru s mimoriadnou kumuláciou pracovných oblastí, procesné riadenie),
samostatnosť, iniciatívnosť, flexibilita, vysoké pracovné nasadenie, zvládanie pracovnej záťaže, lojalita, bezúhonnosť.