Chránime aj práva detí
1. 6. 2023

Dnešný deň patrí všetkým deťom. Všetkým – bez rozdielu. Ako verejný ochranca práv veľmi citlivo vnímam, keď sa robia medzi deťmi rozdiely a sú ich práva porušované.

V rámci svojich zistení som skonštatoval segregáciu rómskych detí v základnej škole.

Taktiež vnímam ťaživé životné situácie detí, ktorých rodičia sú v súdnom spore o výkon rodičovských práv. V podaniach, ktoré sú mi adresované, ale aj v podkladoch, ktoré mi orgány verejnej moci predkladajú, si všímam porušovanie práv dieťaťa. Či už je to prípad nečinnosti úradu práce sociálnych vecí a rodiny pri realizácii asistovaného styku rodiča s dieťaťom, prešetrovanie situácie dieťaťa v domácnosti až po vyše štyroch mesiacoch, alebo rýdzo formálny prístup úradu práce sociálnych vecí a rodiny, namiesto aktívneho pristupovania k veci.

K pohode dieťaťa rovnako neprispieva ani súdne konanie trvajúce viac ako tri a pol roka. Súd bol v konaní viackrát nečinný a ani pri vykonávaní procesných úkonov nepostupoval dostatočne plynulo a efektívne. Aj Ústavný súd SR vo svojej rozhodovacej činnosti zdôrazňuje, že vzhľadom na citlivosť konaní vo veciach starostlivosti o maloletých je potrebné, aby všeobecné súdy pristupovali k zabezpečeniu plynulosti priebehu, efektívnosti a najmä rýchlosti týchto konaní s mimoriadnou zodpovednosťou. I ja sa budem snažiť prispieť svojou prácou k spokojnejšiemu detstvu našich detí.

Súvisiace zistenia môžete nájsť v Správe o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2022.

Ďalšie články
Všetky články