Dbáme na dodržiavanie práv obyvateľov aj večer
26. 1. 2023

Včera večer sme sa s kolegyňou, doktorkou Andreou Bachovou, zo sekcie ochrany základných práv a slobôd našej Kancelárie vybrali na monitoring náhodne vybraných policajných staníc v Bratislave. Minister vnútra nám poskytol celoslovenský zoznam miest, kde sú zadržiavané osoby obmedzené na osobnej slobode.  

Zo zoznamu sme si vybrali tri miesta a tieto sme neohlásene navštívili:     

  • OO PZ Bratislava Petržalka – Stred (nám. Hraničiarov 1/B, Bratislava),
  • OO PZ Bratislava Petržalka – Sever (Bohrova 22, Bratislava),
  • KR PZ v Bratislave, operačný odbor, oddelenie policajného zaistenia Račianska 45, Bratislava.

Zamerali sme sa na kontrolu ľudskoprávnych a zákonných štandardov: 

  • cely policajného zaistenia,
  • určených priestorov.

Zisťovali sme existenciu tzv. vyhradených priestorov, ktoré sú dnes ilegálne a nesmú sa už vyskytovať, ako aj to, či obmedzenie osobnej slobody fyzickej osoby a jej následného umiestnenia do uvedených priestorov, ktorý je vždy zásahom do základného práva a slobody, bol v súlade so zákonom.

Zamerali sme sa na kontrolu:

  • priestorov a materiálnych podmienok ciel policajného zaistenia a určených priestorov,
  • postupu polície a policajnej praxe pri umiestňovaní osôb obmedzených na osobnej slobode do takýchto priestorov a vykonávania bezpečnostných prehliadok,
  • spisového materiálu/evidencie záznamov, ako napríklad:

a)   či  bola osoba riadne poučená o svojich právach pred umiestnením do cely,

b)   či jej bolo umožnené vyrozumieť o zaistení niektorú z blízkych osôb,

c) dostupnosť právnej pomoci,

d) zabezpečenia lekárskej prehliadky pred umiestnením do cely a poskytnutie zdravotnej starostlivosti počas pobytu v cele, poskytovania stravy a iné.

Do ruky sme vzali záznamy osoby, ktorú približne tri minúty pred naším príchodom eskortovala polícia z oddelenia policajného zaistenia na Račianskej ulici v Bratislave.   

Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky formálneho charakteru. Príslušníci polície nám na požiadanie ochotne poskytli všetky podklady a vysvetlenia.

Ďalšie články
Všetky články