ENOC k ochrane práv detí zasiahnutých vojnou
28. 6. 2022

Európska sieť ombudsmanov pre deti (ENOC) zverejnila stanovisko k ochrane práv detí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Adresovala ho inštitúciám EÚ a prijímateľským krajinám, vrátane Slovenska.

V stanovisku sieť upozorňuje na zraniteľnú pozíciu detí zasiahnutých vojnou. Poukazuje na deti, ktoré museli opustiť svoje domovy, boli oddelené od svojich rodín a musia čeliť dôsledkom, ktoré vojna prináša, či už ide o bombové útoky, explózie, fyzické či sexuálne násilie. Sieť zmieňuje obzvlášť zraniteľné skupiny detí. Sú medzi nimi deti v inštitucionálnej starostlivosti i deti, ktoré opustili domovy bez sprievodu rodiny.

V stanovisku ENOC navrhuje niekoľko odporúčaní, ktoré sa týkajú viacerých oblastí – registrácie detí, núdzovej reakcie v prípade detí bez sprievodu alebo oddelených od rodiny, ochrany detí, podmienok na bývanie, sexuálneho vykorisťovania, finančnej a materiálnej pomoci prijímajúcim krajinám.

Sieť zároveň opätovne upozorňuje na dôležitosť nediskriminácie na základe rasy, farby pleti, pohlavia rodiča dieťaťa alebo zákonného zástupcu, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, zdravotného postihnutia (článok 2 Dohovoru OSN o právach dieťaťa). ENOC v tejto súvislosti poukazuje na znepokojujúce správy o diskriminácii voči rusky hovoriacim deťom či rómskym deťom utekajúcim pred vojnou. ENOC vyzýva národné a európske orgány na dôsledné vyšetrenie týchto záležitostí a ich odsúdenie, pretože nie sú v súlade s ľudskými právami a európskymi hodnotami.

Celé stanovisko si môžete prečítať tu.

Ďalšie články
Všetky články