IDAHOBIT: Stále sme na ceste k napĺňaniu ochrany práv LGBTI ľudí na systémovej úrovni
17. 5. 2022

Dnes je Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii, ktorý si pripomíname od roku 2004. Tento deň pripadá na 17. mája ako dátum súvisiaci s vyradením homosexuality a bisexuality z Medzinárodnej klasifikácie chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 1992. Transrodovosť bola vyňatá z tohto zoznamu pomerne nedávno, len štyri roky dozadu.

Prekážky stojace v ceste ochrane ľudských práv LGBTI ľudí spočívajú spravidla v hlboko zakorenenom osobnom, politickom, kultúrnom a náboženskom presvedčení. Hoci nám Všeobecná deklarácia ľudských práv i naša ústava garantujú slobodu a rovnosť v dôstojnosti i právach, v realite, naopak, často dochádza aj k porušovaniu práv a napĺňanie garancie ochrany práv na systémovej úrovni sa realizuje len veľmi pomaly a postupne. Nie je to ani tak dávno, keď bol sexuálny styk medzi ľuďmi rovnakého pohlavia v Československu kriminalizovaný. K jeho dekriminalizácii došlo až v roku 1961.

Stále sme na ceste k ochrane a napĺňaniu základných práv a slobôd všetkých ľudí bez rozdielu, vrátane menšín i LGBTI ľudí. Súčasťou tejto cesty sú napríklad zavedenie nediskriminačnej legislatívy, odstraňovanie bariér zo zákonov či používanie správnej a nestigmatizujúcej terminológie, o ktorej aktuálne prebieha diskusia na rokovaniach Výboru pre práva LGBTI osôb, ktorý je stálym odborným orgánom Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

K tejto spoločensky citlivej téme je v súčasnej spoločenskej atmosfére veľmi dôležité pristupovať odborne, ale i ľudsky, s úctou, pochopením a pokorou.

Ďalšie články
Všetky články