Každý má právo na priaznivé životné prostredie
22. 4. 2023

Dnes je Deň Zeme. Udržateľné životné prostredie je tiež nevyhnutným predpokladom pre naplnenie širokého spektra ľudských práv, vrátane práva na život a zdravie, práva na ochranu súkromného a rodinného života, práva na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a práva na prístup k vode a sanitácii a práva na rozvoj.

Zhoršovanie stavu životného prostredia napríklad znečisťovaním pôdy, vody, ovzdušia, odlesňovaním a poškodzovaním rastlín a živočíchov, vplýva na kvalitu prírodných zdrojov, ktoré človek potrebuje na uspokojovanie životných potrieb.

Ochranu životného prostredia by mal zabezpečiť štát, a to najmä prostredníctvom prevencie a výkonu včasných kontrol u subjektov, ktoré svojou činnosťou zhoršujú stav životného prostredia a v prípade zistených nedostatkov pristúpiť k vyvodeniu zodpovednosti a k nariadeniu vhodných opatrení na nápravu.

Prácou verejného ochrancu práv je aj preskúmavanie podnetov, v ktorých osoby namietajú porušovanie svojho práva na priaznivé životné prostredie, ku ktorému dochádza v dôsledku nezákonného postupu alebo nečinnosti orgánov, ktoré sú povinné ochranu životného prostredia zabezpečiť.

Takáto nečinnosť môže spočívať napríklad v tom, že príslušné orgány nepodniknú kroky v prípade ak niekto znečisťuje ovzdušie, vodu alebo prírodu, či už odpadmi alebo toxickými látkami, alebo v prípade aj hrozí závažné poškodenie životného prostredia.

Prípady porušovania práva na priaznivé životné prostredie v činnosti verejného ochrancu práv dokumentuje aj aktuálna Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2022 najmä na stranách 120 a nasl., ktorá bola doručená NRSR (správa : https://bit.ly/3lZ4c7n ).

Podávateľom podnetu nemusí byť iba osoba ako jednotlivec. Dôležitú úlohu pri ochrane životného prostredia zohráva aj zainteresovaná verejnosť, najmä združenia osôb, ktoré majú spoločný záujem na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.

Podnet stačí podať aj neformálne, prostredníctvom emailu na podnet@vop.gov.sk alebo prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý nájdete na https://vop.gov.sk/.

Ďalšie články
Všetky články