Legislatívne podmienky na registrovanie nových cirkví je potrebné zmeniť
9. 5. 2022

Bývalá verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa zaoberala podnetom občianskeho združenia Starokatolíci na Slovensku. Obrátilo sa na ňu so žiadosťou o posúdenie primeranosti zákonom stanovených podmienok na registráciu cirkví.

Podľa platnej legislatívy je na zaregistrovanie novej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti potrebné predložiť čestné vyhlásenie 50 000 členov a členiek, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi/občiankami Slovenskej republiky. Týmto čestným vyhlásením potvrdzujú, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísiel.Bývalá ombudsmanka po právnej analýze zhodnotila, že takáto právna úprava je neprimeraná, diskriminačná a nie je nevyhnutná v demokratickej spoločnosti. Obrátila sa preto na ministerku kultúry listom, v ktorom ju oboznámila so svojimi závermi a navrhla jej zmenu právnej úpravy.

Ministerstvo v reakcii na odporúčanie Márie Patakyovej uviedlo, že si uvedomuje existenciu odlišných stanovísk odbornej verejnosti, Európskeho súdu pre ľudské práva a medzinárodných organizácii. Napriek tomu ministerstvo uvádza, že za určujúci považuje nález Ústavného súdu SR, z ktorého vyplýva, že základné práva a slobody majú rovnakým spôsobom zabezpečené členovia registrovaných aj neregistrovaných cirkví a že zákonodarca má možnosť rozhodovať o početnom cenze pri podmienkach registrácie. Na záver svojej odpovede ministerstvo uvádza, že má záujem s úradom splnomocnenkyne vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia organizovať expertné stretnutia, ktorých výsledkom by bola zodpovedná vzájomná dohoda vedúca k legislatívnemu riešeniu.

O výsledky expertných stretnutí a z nich vyplývajúce legislatívne riešenia sa budeme aktívne zaujímať.

Ďalšie články
Všetky články