Foto: Dorota Holubová

Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. (* 14. máj 1963, Nové Zámky) je univerzitná profesorka. Funkciu verejnej ochrankyne práv zastávala od 29. marca 2017, kedy bola menovaná do úradu verejnej ochrankyne práv, do 29. marca 2022.

Pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od ukončenia štúdia v roku 1985, a to s Cenou  rektora. Začiatky pôsobenia na tejto univerzite boli spojené s internou vedeckou ašpirantúrou, ktorú zavŕšila v roku 1992 obhájením dizertačnej práce. Habilitačné konanie ukončila v roku 2000 vymenovaním za docentku v odbore obchodné právo. V roku 2010 bola vymenovaná za vysokoškolskú profesorku v odbore obchodné a finančné právo. Na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva pôsobí na funkčnom mieste profesora pre obchodné právo so zodpovednosťou za rozvoj obchodného práva, od mája 2013 do februára 2016 pôsobila na Katedre občianskeho práva so zodpovednosťou za rozvoj občianskeho práva na treťom stupni štúdia.

Ako prodekanka tejto fakulty bola do januára 2011 zodpovedná za grantovú politiku a zahraničné vzťahy a koordinátorkou európskeho mobilitného programu LLP/Erasmus. Od februára 2011 do marca 2017 pôsobila ako prorektorka Univerzity Komenského v Bratislave pre legislatívu, v rámci ktorej zodpovedala za prípravu a implementáciu vnútorných  predpisov  UK.  Univerzitu  zastupovala od r. 2004 v medzinárodnom programe European Masters in Human Rights and Democratization (E.MA), zabezpečovaného prostredníctvom European Inter University Centre (EIUC), Benátky, Taliansko. V rámci tohto programu vykonávala funkcia E.MA Director na UK so zodpovednosťou za priebeh študijného programu na UK. Od septembra 2012 do septembra 2017 bola členkou Rady riaditeľov European Public Law Organisation, Atény, Grécko a je  členkou European Public Law Group, ktorá sa zameriava na otázky spojené s problematikou ľudských práv v kontexte aktuálneho spoločenského diania v Európe i globálnom rozmere.

Súkromnú právnickú prax ako komerčná právnička, resp. advokátka vykonáva od roku 1992. Ako členka Academy of European Private Lawyers, Pavia, Taliansko, participuje na zjednocovaní európskeho zmluvného práva (prof. Gandolfi), ako členka správnej rady European Company Law, International Association, Krakov, Poľsko, sa zúčastňuje pripomienkovania návrhov v oblasti európskeho práva obchodných spoločností a zmluvného práva.

Absolvovala viaceré zahraničné študijné pobyty – Cardozo Law School in Budapest (1990), European University Institute, Firenze (1995), ABA/CEELI študijný program v USA (1996), The EU Phare program on Competition Law in Spetses, Greece (1996), Wirtschaftsuniversität Wien, FOWI (1999, 2004, 2005), Cambridge University (2007), Helsinky University (2016), Indianapolis (2016). V roku 2007 úspešne ukončila dvojročný program Cambridge Diploma in an Introduction to an English Law and the Law of European Union.

V roku 1999 získala cenu Spolku slovenských spisovateľov za najlepšiu monografiu v právnych vedách: Obchodný register. Vybrané a súvisiace problémy (Bratislava: VO PF UK, 1999 – habilitačná práca). Bola vedúcou autorkou príručky Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ (Bratislava : Verlag Dashöfer, 1999, 2002, 2005, 2008, 2010).

Ako členka pracovnej komisie pre právo obchodných spoločností sa zúčastňovala prác na harmonizácii slovenskej právnej úpravy s komunitárnym právom, na novelizáciách Obchodného zákonníka, na príprave zákona o obchodnom registri. Od roku 2007 je členkou pracovnej skupiny European Model Company Act (EMCA), v ktorej ako zástupca Slovenskej republiky participovala na príprave alternatívneho modelu právnej regulácie obchodných spoločností, ktorý bol zverejnený v marci 2017. V súčasnosti sa podieľa na aktualizácii a rozšírení modelového zákona o ustanovenia trvalo udržateľného rozvoja a ďalších otázok.

Bola vedúcou riešiteľkou viacerých národných aj nadnárodných projektov (Law in Global Society, Univerzitný vedecký park UK, aktivita 2.8., Premeny konceptu kapitálových obchodných spoločností), v súčasnosti sa zameriava aj na otázky problematiky ľudských práv a podnikania v rámci Spoločenskej zodpovednosti spoločností a participuje na projekte SMART k udržateľnému rozvoju z pohľadu práva obchodných spoločností v rámci Horizontu 2020, ktorý je  koordinovaný Univerzitou v Oslo.