Medzinárodná konferencia Deti a protispoločenská činnosť
29. 11. 2007

Počas predsedníctva Slovenskej republiky vo Výbore ministrov Rady Európy chceme opätovne upozorniť na potrebu  riešenia mnohých komplexných i čiastkových problémov. Predmetom našej pozornosti je problematika prerokúvaná aj na pôde Rady Európy, a to najmä otázky súvisiace s ochranou práv dieťaťa pred násilím v rodine, v škole, v médiách, na internete ako aj v prostredí, kde trávia svoj voľný čas. Osobitne je potrebné upozorniť i na spôsob využívania moderných technických prostriedkov, najmä v oblasti komunikácie (internet, mobilná komunikácia) a hrozby, ktoré so sebou môžu prinášať ako aj na voľnočasové aktivity detí. V neposlednom rade si zvláštnu pozornosť zaslúžia špecifiká potrieb mladých dospelých, najmä s ohľadom na nutnosť participácie tejto skupiny obyvateľstva na riešení problémov s nimi súvisiacimi, podpora ich spoločenskej, resp. občianskej angažovanosti ako aj reálne priznanie vážnosti ich pripomienkam a názorom zo strany dospelých a kladenie dôrazu na  uvedomenie si zodpovednosti za vlastné konanie.

Jedným z podujatí, ktoré sme realizovali počas predsedníctva Slovenskej republiky vo Výbore ministrov Rady Európy, je medzinárodná konferencia k problematike kriminality a jej dôsledkov na práva detí. Za účasti zahraničných hostí, venujúcich sa problematike ľudských práv a základných slobôd, zástupcov partnerských ombudsmanských inštitúcií, právnikov,  psychológov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, zástupcov orgánov verejnej správy a mimovládnych organizácií sme prezentovali poznatky a praktické skúsenosti, týkajúce sa postavenia detských obetí, ale aj páchateľov s dôrazom na sociálne, trestnoprávne aj kriminologické aspekty.

Konferencia sa konala v priestoroch budovy Slovenskej národnej rady na Župnom námestí v Bratislave dňa 29. novembra 2007

Z konferencie bude vydaný zborník príspevkov, distribuovaný účastníkom konferencie a vybraným štátnym i medzinárodným organizáciám, zaoberajúcim sa problematikou ochrany ľudských práv.

Pozvánka (DOC) Zoznam prihlásených účastníkov (DOC) Program konferencie (DOC) Možnosti ubytovania v okolí miesta konania konferencie (DOC) Zborníky Kancelárie verejného ochrancu práv z už realizovaných konferencií

Invitation (DOC)

Ďalšie články
Všetky články