Návšteva Európskeho ombudsmana na Slovensku
15. 5. 2009

Hosťom Pavla Kandráča bol už po druhý raz počas siedmich rokov vo funkcii verejného ochrancu práv európsky ombudsman  Nikiforos Diamandouros. Bývalý národný ombudsman Grécka, ktorý post európskeho ombudsmana zastáva od 1. apríla 2003,  pricestoval do Bratislavy v stredu 13. mája 2009.

Kancelária verejného ochrancu práv pripravila pre neho až do piatku bohatý program. Okrem oficiálnych prijatí najvyššími ústavnými činiteľmi – prezidentom, premiérom a podpredsedom parlamentu sa európsky ombudsman Nikiforos Diamandouros stretol s vedením Slovenskej advokátskej komory, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a členmi Európskej podnikateľskej siete. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave vystúpil s prednáškou, v ktorej študentom a akademickej obci objasnil svoje postavenie „strážcu transparentnosti“ Európskej únie. Verejného ochrancu práv Pavla Kandráča Nikiforos Diamandouros informoval o prípadoch, na ktoré ho upozornili občania Slovenskej republiky. 

Na európskeho ombudsmana sa môžu obrátiť nielen občania členských štátov  Európskej únie, ale aj právnické osoby so sídlom v Európskej únii so sťažnosťami na nesprávny úradný postup, t. j. na zlú alebo nedostatočnú správu v inštitúciách a orgánoch Európskej únie. Takáto situácia nastáva vtedy, keď inštitúcia nepostupuje v súlade s právom, nerešpektuje zásady dobrej správy alebo porušuje základné práva. Ide napríklad o oneskorené platby, zmluvné spory, problémy vo verejnom obstarávaní, zamietnutie prístupu k dokumentom, zbytočné oneskorenie alebo porušovanie základných práv.

Európsky ombudsman sa nezaoberá sťažnosťami, ktoré smerujú proti štátnym, regionálnym alebo miestnym úradom v členských štátoch, a to ani v prípade, ak sa týkajú záležitostí Európskej únie. Rovnako nerieši sťažnosti na podniky alebo súkromné osoby a nemá ani dosah na činnosť vnútroštátnych súdov alebo ombudsmanov. Európsky ombudsman nie je teda akousi vyššou inštanciou, nadriadeným orgánom pre národných ombudsmanov, vrátane nášho verejného ochrancu práv. Napriek tomu je jeho spolupráca s národnými ombudsmanmi možná. Týka sa najmä prípadov, ktoré môžu prispieť k efektívnejšiemu prevereniu podnetu, respektíve sťažnosti, v záujme zabezpečenia lepšej ochrany základných práv a slobôd.

Sídlom európskeho ombudsmana je Štrasburg. Služby európskeho ombudsmana sú bezplatné. Ak zistí na základe vyšetrovania, že došlo k zlému hospodáreniu alebo správe, môže po tom, ako dostal v lehote troch mesiacov odpoveď od príslušnej inštitúcie, pripraviť správu a navrhnúť vhodný spôsob nápravy. Ak inštitúcia jeho odporúčania neprijme, európsky ombudsman je oprávnený podať Európskemu parlamentu mimoriadnu správu o prípade.

Európskemu parlamentu predkladá každoročne aj správu o svojej činnosti. Z tej najnovšej, ktorú Nikiforos Diamandouros prezentoval koncom apríla v Bruseli, vyplýva, že v roku 2008 dostal zo Slovenska 29 sťažností. Vzhľadom na počet obyvateľov a v porovnaní s inými krajinami, ako aj na fakt, že čerpáme fondy Európskej únie,  by sa dal očakávať oveľa väčší záujem o služby európskeho ombudsmana. Aktuálne číslo môže súvisieť s nedostatočnou informovanosťou Slovákov, ale aj s problémom ich nízkeho právneho vedomia, na ktorý verejný ochranca práv Pavel Kandráč dlhodobo upozorňuje a svojimi aktivitami sa cieľavedome usiluje o zmenu nepriaznivého stavu v tejto oblasti.   

Ďalšie články
Všetky články