Obyvatelia mestskej časti Rakytovce (Banská Bystrica) budú znášať hluk z rýchlostnej cesty R1 až do roka 2032. Žiadam Ministerstvo dopravy o zabezpečenie dočasných hlukových opatrení
25. 1. 2024

Jeden z podnetov, ktoré som v uplynulom roku preskúmaval, sa týkal nadmernej dlhodobej záťaže obyvateľov Rakytoviec (mestská časť Banskej Bystrice) hlukom z rýchlostnej cesty R1, v blízkosti ktorej žijú. Rýchlostná cesta je v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (ďalej len „NDS“). Podávateľ sa prvýkrát obrátil na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s podnetom v roku 2017. Ministerstvo nariadilo NDS, ako povinnému subjektu, niekoľko opatrení. Z predloženého stanoviska ministerstva vyplynulo, že NDS opatrenia nedodržala, resp. nerealizovala. Avšak ministerstvo v závere nevyužilo žiadny sankčný mechanizmus.

🔴Prekročenie hodnôt hluku o 9 % až 23 %🔴

Zo strategických hlukových máp a akčných plánov vyplýva, že hluk v dotknutej lokalite prekračoval povolené hodnoty už v roku 2011, resp. v roku 2016, kedy bola táto lokalita určená ako tzv. „hot spot“ t. j. problémová lokalita. Z predložených podkladov k riešeniu podnetu vo vzťahu k postupu ministerstva vyplynulo, že meraniami hluku bolo zistené 9 % až 23 % prekročenie prípustných hodnôt hluku stanovených vyhláškou pre danú kategóriu územia.

🔴K náprave má dôjsť až v roku 2032🔴

V roku 2020 ministerstvo nariadilo opatrenie na zníženie hlukovej záťaže. Má dôjsť k vybudovaniu protihlukovej steny, avšak až do roku 2032. To znamená, že účinnosť opatrenia na zabezpečenie ochrany podávateľa a ostatných obyvateľov dotknutej lokality nastane s predpokladom až v roku 2032. Ministerstvo nenariadilo žiadne iné opatrenia na ochranu obyvateľov, ktoré by aspoň znížili expozíciu nadmerným hlukom do času vybudovania protihlukovej steny.

🔴Ministerstvo malo žiadať viac na ochranu práv obyvateľov🔴

Ministerstvo, ako orgán ochrany zdravia v predmetnej veci, má tiež postupovať aj v súlade so základnými zásadami správneho konania, vrátane zásady materiálnej pravdy. V súlade so zásadou materiálnej pravdy je ministerstvo povinné riadne zistiť skutočný stav veci. Nemalo by sa spoliehať iba na podklady a dôkazy, ktoré mu predloží účastník konania, t. j. NDS.

🔴Podobné prípady pred Európskym súdom pre ľudské práva🔴

Preto som v právnom zhodnotení poukázal aj na niekoľko prípadov problematiky nadmerného hluku a jeho vplyvu na ľudské práva, v ktorých Európsky súd pre ľudské práva konštatoval porušenie práva
na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Európsky súd pre ľudské práva poukázal aj na to, že samotná existencia sankčných mechanizmov v právnej úprave, ktoré môže štát využiť voči subjektu, ktorého činnosťou je nadmerný hluk spôsobený, nepostačuje. To platí najmä vtedy, ak nie sú dostatočne a efektívne využívané.

Ako verejný ochranca práv som v danom prípade konštatoval porušenie práva podávateľa na priaznivé životné prostredie a práva na ochranu zdravia, garantovaných čl. 44 a čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, a tiež práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života garantovaného čl. 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, a to postupom Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. S ohľadom na stále pribúdajúci počet vozidiel nemožno vylúčiť, že hodnoty hluku v danej lokalite budú postupom času ešte vyššie ako tie, ktoré boli namerané v roku 2020. Tento stav by znamenal, že práva podávateľa, ako aj ostatných osôb žijúcich v danej lokalite,
budú dlhodobo porušované.

Myslím si, že k vybudovaniu protihlukovej steny by malo dôjsť skôr. Alebo by sa aspoň mali zabezpečiť dočasné protihlukové opatrenia. V ostatnom čase sledujem zvyšujúci sa počet podnetov v oblasti ochrany práva na priaznivé životné prostredie. Preto sa budem zasadzovať za ochranu obyvateľov pred environmentálnymi vplyvmi a rizikami ohrozujúcimi ich zdravie.

Ďalšie články
Všetky články