Vyhlásenie výsledkov ponukového konania

Komisia hodnotila 3 ponuky.

1. Diecézna Charita Rožňava, 133 bodov

2. Domov dôchodcov Borský Mikuláš, 131 bodov

3. Obec Buzitka, 104 bodov 

Bližšie informácie nájdete v súbore vysledky_ponukoveho_konania.pdf

23. apríla 2020

Kancelária verejného ochrancu práv

ponúka štátnym rozpočtovým a štátnym príspevkovým organizáciám, obciam, vyšším územným celkom, neziskovým organizáciám alebo iným právnickým osobám, ktoré nie sú podnikateľmi, na účely poskytovania všeobecne prospešných služieb

ako trvalo prebytočný majetok:

osobný automobil Škoda Octavia

sedan, 2004, benzín, bližšie viď stav_a_parametre.pdf.

Záujemcovia môžu na základe tejto výzvy predkladať svoje žiadosti do 20. apríla 2020 na mailovú adresu ponuka@vop.gov.sk

prostredníctvom formulára formular_na_predlozenie_ponuky.doc.

Vo formulári uchádzač uvedie údaje, na základe ktorých vyhodnotí komisia menovaná vedúcim Kancelárie verejného ochrancu práv jednotlivé ponuky.  Do vyhodnotenia budú zaradené len ponuky, ktoré spĺňajú formálne a obsahové náležitosti podľa formulára na predloženie ponuky. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov

podľa kritérií sposob_vyhodnotenia_ponuk.pdf

bude zverejnené na webovej stránke Kancelárie verejného ochrancu práv do 30. apríla 2020.

Všetky subjekty, ktorých žiadosti o darovanie osobného automobilu sú evidované ku dňu zverejnenia tejto ponuky, budú vyzvané na doplnenie potrebných údajov.

V prípade nejasností nás kontaktujte na mailovej adrese ponuka@vop.gov.sk.