Historicky prvým verejným ochrancom práv sa stal doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc., ktorý bol zvolený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 19. marca 2002. Svojej funkcie sa ujal zložením sľubu do rúk predsedu Národnej rady Slovenskej republiky dňa 27. marca 2002. Dňa 30. januára 2007 Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní rozhodla, že Pavel Kandráč bude zastávať funkciu verejného ochrancu práv aj v ďalšom funkčnom období.

Foto: SITA/Michal Burza

Doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. sa narodil 30. septembra 1941 v Prešove. Je ženatý a má jedného syna.
Pavel Kandráč má štátnu príslušnosť SR a národnosť slovenskú.

 Vzdelanie a kvalifikácia:
II. OSŠ Prešov
I. JSŠ Prešov – maturita
Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Špecializované štúdium pedagogiky VŠ
Vysokoškolský učiteľ – docent, riadny profesor na International Academy of Sciences and Arts Fribourg – Moskva – Budapest
Zamestnania a postavenie:
od 2002verejný ochranca práv
1998 – 2002poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
do 2002vedúci Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a penológie Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
do 2002dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
do 1995vedúci Katedry trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava
do 1990prodekan a prvý prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava
1971 – 1972právník NF SR
Vedecké a odborné komisie a inštitúcie:
predseda rigoróznej komisie Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava
do 2002predseda komisie pre záverečné skúšky Právnickej fakulty Univerzity Komenského
do 1995garant doktorandského štúdia – trestné právo Právnickej fakulty Univerzity Komenského
člen komisie pre obhajoby kandidátskych a doktorských prác Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava
do 2002predseda Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
člen Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava
do 2002člen Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice
predseda Slovenskej kriminologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied
1996člen kolégia ministra vnútra Slovenskej republiky
1996člen Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu trestnej a inej protispoločenskej činnosti
člen Slovenskej advokátskej komory (spočíva členstvo)
do 1989člen Pedagogickej rady Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov rezortu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
do 1989člen odborovej komisie Vedeckého kolégia vied o štáte a práve Československej akadémii vied
Publikačná činnosť:
autor a spoluautor 3 monografií, 7 vysokoškolských učebníc a učebných textov, množstva pôvodných vedeckých publikácií, odborných článkov, prednášok, expertíz, recenzií, anotácií a posudkov
venovaná problematike kriminality, delikvencie a inej protispoločenskej činnosti, jej prevencii, ochrane práv občanov, sudcovskej nezávislosti, ochrane a upevňovaniu občianskeho spolužitia, spôsobu života, ochrane mieru a pod.
Odborná prax:
40 rokov