Z podnetu musí byť zrejmé:

V záujme urýchlenia preskúmavania podnetu súčasne odporúčame doložiť kópie všetkých dokladov, ktoré podávateľ podnetu má k dispozícii, a ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Ak sa podnet netýka osoby, ktorá podáva podnet, je potrebné predložiť i písomný súhlas dotknutej osoby na podanie podnetu alebo písomné plnomocenstvo vo veci.

Ak podávateľ v podnete verejnému ochrancovi práv neuvedie svoje meno, priezvisko a adresu (právnická osoba svoj názov a sídlo), ide o  anonymný podnet, ktorý verejný ochranca práv nemusí vybavovať. Podávateľ podnetu môže  verejného ochrancu práv požiadať o utajenie svojej totožnosti. V takom prípade sa pri vybavovaní podnetu postupuje len na základe odpisu podnetu, v ktorom sa neuvádzajú osobné údaje. Ak podávateľ podnetu požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale charakter podnetu neumožňuje jeho vybavenie bez uvedenia niektorého z jeho osobných údajov, musí byť o tom bezodkladne upovedomený. Zároveň musí byť upozornený, že vo vybavovaní podnetu sa bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením určitého potrebného údaja o svojej osobe.

Upozornenie: 

Zákon o verejnom ochrancovi práv neustanovuje na vybavenie podnetu verejnému ochrancovi práv žiadne zákonné lehoty. Váš podnet sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr v zmysle poradia v akom nám bol doručený. O vybavení podnetu budete písomne upovedomený/á.