Škola slabo zareagovala na šikanu medzi žiakmi a žiačkami
Ochrana práv detí
Prípad nedostatočne riešenej šikany zo strany školy

V roku 2021 sme sa venovali aj prípadom šikany v školách, v ktorých poškodení namietali neriešenie alebo neefektívnosť opatrení zo strany školy. V konkrétnom prípade škola skutočne podnikla kroky na zamedzenie opakovania incidentov šikany, ako posilnenie dozoru, pohovory s matkou útočníka a útočníkom, zabezpečenie psychologických konzultácií a preventívne programy vo všetkých triedach.

Incident sa však opakoval a reakcia na toto opakovanie pôsobila ako rezignácia vedenia školy na riešenie, čo bolo vzhľadom na vážnosť situácie neprijateľné, a preto vtedajšia verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová následný postup školy vyhodnotila ako porušenie základného práva poškodenej maloletej na vzdelanie.

V kontexte ďalších podobných podnetov zdôraznila dôležitosť rýchlosti a vážnosti, s akou musí vedenie školy pristúpiť ku konkrétnym incidentom. Akékoľvek nekonanie pri na prvý pohľad „banálnych“ prejavoch násilia medzi žiakmi a žiačkami alebo ich zľahčovanie či presúvanie zodpovednosti za riešenie na iných naznačujú slabé odhodlanie konať primerane aj v skutočne závažných situáciách. Násilie musí byť v každej situácii okamžite a nahlas pomenované a odsúdené.

Školám odporúčala okrem zapojenia psychológov a psychologičiek do odbornej a systematickej práce s útočníkmi a ich okolím aj dlhodobé zvyšovanie dôvery medzi školou a rodičmi, ktorá je v krízových situáciách kľúčová.

Foto: Unsplash