Slovenská republika má rešpektovať právo transrodových osôb na ľudskú dôstojnosť a súkromný život
28. 4. 2022

V súvislosti s medializáciou nedávno prijatého usmernenia MZ SR týkajúceho sa tranzície transrodových osôb pripomíname stanovisko bývalej ombudsmanky Márie Patakyovej, ktorá sa vecou počas výkonu funkcie zaoberala:

Podmieňovanie prepisu rodu transrodových osôb podstúpením chirurgického zákroku, ktorého následkom je neplodnosť týchto osôb alebo odstránenie ich reprodukčných orgánov je v rozpore s ich právom na ľudskú dôstojnosť a právom na súkromný život.

Toto konštatovanie vychádza z judikatúry ESĽP, ktorý v rozsudku A.P., Garcon a Nicot proti Francúzsku zo dňa 6. apríla 2017 konštatoval porušenie základných práv v prípadoch sterilizácie osôb, ktoré neudelili svoj informovaný súhlas na absolvovanie tohto zákroku. Súd uviedol, že sterilizácia sa dotýka esenciálnych telesných funkcií človeka a má dopad aj na viaceré aspekty integrity jednotlivcov, vrátane ich telesného a duševného zdravia a ich emocionálneho, duchovného a rodinného života. Na rozdiel od sterilizácie, ktorá môže byť vykonaná legitímne, na základe požiadavky osoby, alebo pre liečebné účely, v prípadoch, kedy bola presvedčivo stanovená medicínska nevyhnutnosť zákroku, situácia je odlišná v prípadoch, kedy je sterilizácia požadovaná od duševne spôsobilých plnoletých pacientov bez ich súhlasu. Podľa súdu je takýto postup v rozpore s požiadavkou rešpektu k ľudskej slobode a dôstojnosti, ktorá je jedným zo základných princípov, na ktorých bol vytvorený Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Bývalá ombudsmanka Mária Patakyová vo výročnej správe za rok 2019 odporučila parlamentu, aby v čo najkratšom čase prijal právnu úpravu, ktorou upraví poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre transrodové osoby pri tranzícii a ktorá bude v súlade s pozitívnym záväzkom SR rešpektovať ich právo na ľudskú dôstojnosť a súkromný život. Odborné usmernenie MZ SR na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti pri tranzícii bolo prijaté v nadväznosti na viacnásobný apel Márie Patakyovej adresovaný MZ SR, ku ktorému sa v roku 2022 pridala aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Ďalšie články
Všetky články