Štátna karanténa je neprípustným zásahom do osobnej slobody
8. 12. 2021

Ústavný súd dnes v podstatnej časti vyhovel môjmu návrhu, ktorý sa týka porušovania základných práv a slobôd počas pandémie. Súd vyslovil protiústavnosť štátnej karantény a kompetencie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a hygienikov, ktoré im umožňujú prijímať akékoľvek pandemické opatrenia bez jasného vymedzenia. Ústavný súd nevyhovel časti návrhu, v ktorom som namietala tzv. „faktúry“ za štátnu karanténu. 

Vítam rozhodnutie Ústavného súdu, v ktorom sa zhodol s podstatnou časťou môjho podania. Ide o významné rozhodnutie, keďže Ústavný súd po prvýkrát od vypuknutia pandémie meritórne vyslovil nesúlad ustanovení zákona o ochrane verejného zdravia s ústavou.

Štátna karanténa podľa Ústavného súdu porušuje právo na osobnú slobodu

V prípade štátnej karantény prišiel Ústavný súd k záveru, že z vymedzenia karantény v zákone jasne nevyplýva rozsah možností obmedzenia základných práv. Dochádza aj k neprípustnému zásahu do osobnej slobody. Súd videl hlavné problémy v absencii súdneho prieskumu pozbavenia osobnej slobody štátnou karanténou.

Súd ponechal ministerstvu zdravotníctva a hygienikom možnosť nariadiť domácu izoláciu, pretože podľa neho nejde o obmedzenie osobnej slobody.

Ako rozhodol Ústavný súd o kompetencii MZ, ÚVZ a RÚVZ?

Ústavný súd uviedol, že každé obmedzenie základných práv musí byť dostatočne jasne vymedzené v zákone. V prípade široko koncipovanej právomoci ministerstva, ÚVZ a RÚVZ prijímať akékoľvek opatrenia, táto podmienka nebola splnená. Preto Ústavný súd zrušil oprávnenie, ktoré pribudlo novelou z októbra minulého roka.

Faktúry za štátnu karanténu sú podľa súdu v poriadku

V časti podania, ktorá sa týkala faktúr za štátnu karanténu, sa Ústavný súd nestotožnil s mojím návrhom.

(prevzaté zo stránky VOP na Facebooku počas funkčného obdobia Márie Patakyovej)

Ďalšie články
Všetky články