Stretnutie s komisármi
16. 12. 2022

Stretnutie verejného ochrancu práv s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím a komisárom pre deti

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský dnes prijal komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu Stavrovskú a komisára pre deti Jozefa Mikloška. Na stretnutí hovorili najmä o aktuálnej celospoločenskej situácii, ktorá má dopad aj na oblasť ochrany ľudských práv, osobitne na ohrozené skupiny obyvateľstva. V tejto súvislosti konštatovali potrebu konštruktívnej spolupráce úradov, ktorá by prispela k zefektívneniu systému ochrany práv a slobôd a poskytnutiu potrebnej pomoci jej adresátom.

Počas stretnutia diskutovali nielen o možnostiach a limitoch spolupráce de lege lata, ale aj očakávaných zmenách v súvislosti s pripravovanými legislatívnymi úpravami súvisiacimi s ratifikáciou Opčného protokolu OSN k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a vytvorením národného preventívneho mechanizmu, ktorého úlohy by mali plniť všetky tri subjekty.

Ďalšie články
Všetky články