Vyjadrenie pre RTVS vo veci tréningových letov vrtuľníkov na východe Slovenska
30. 5. 2023

Odpoveď pre redaktorku Nikoletu Ferkovú z RTVS zo dňa 25.5.2023. Reportáž RTVS.

1) V akom období sa 600 obyvateľov, sťažovalo na hluk z vrtuľníkov spol., je to aktuálne aj teraz? Resp. pribúdajú sťažnosti aj teraz?

Viaceré podnety v tejto veci, aj podnet advokátskej kancelárie, ktorá zastupovala približne 600 občanov, boli doručené Kancelárii verejného ochrancu práv v roku 2021. V súčasnosti neevidujeme ďalšie podnety v predmetnej veci.   

2) O čo ste žiadali ministerstvo dopravy a vyhoveli tejto žiadosti?

Moja predchodkyňa pani profesorka Patakyová preskúmavala postup Ministerstva dopravy a výstavby SR, ako vecne príslušného orgánu na úseku verejného zdravotníctva, ktorý sa danou problematikou zaoberal od roku 2020. Zo strany ministerstva bol v danej veci zahájený Útvarom vedúceho hygienika rezortu štátny zdravotný dozor.

Preskúmaním podnetu moja predchodkyňa zistila, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR v konaní, keď vykonávalo svoju pôsobnosť ako štátny zdravotný dozor, neposkytlo dotknutým občanom reálnu ochranu základných práv. Išlo o právo na ochranu zdravia a právo na priaznivé životné prostredie.

Vzhľadom na zistené skutočnosti došlo k návrhu, aby ministerstvo vykonalo opatrenia na zabezpečenie účinnej ochrany základných práv osôb.

Ministerstvo bolo vyzvané, aby uviedlo, aké ďalšie efektívne kroky /opatrenia, nástroje nápravy/ budú z jeho strany navrhnuté/prijaté.

Súčasne pani profesorka Patakyová požiadala o vyhotovenie (zaobstaranie) relevantnej hlukovej štúdie. Cieľom štúdie bola objektivizácia hluku s kritériami, ktoré navrhovalo aj ministerstvo. Štúdia teda mala byť vykonaná v adekvátnej kvalite a čase trvania.

Ministerstvo dopravy SR v reakcii na zaslané oznámenie o výsledkoch vybavenia podnetu uviedlo, že naďalej bude pokračovať vo výkone štátneho zdravotného dozoru a vyžadovať reálnu objektivizáciu hluku.

Ako novozvolený verejný ochranca práv som sa s daným prípadom oboznámil a požiadal som Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky o informácie o následnom priebehu tohto štátneho zdravotného dozoru, aby som zistil, či došlo k prijatiu navrhnutých opatrení. 

3) Spoločnosť mala mať aktuálnu hlukovú štúdiu, zrejme ju stále vypracovanú nemá,  čo z nej viete zistiť, k čomu je pre vás potrebná?

Verejný ochranca práv neposudzuje, či obchodná spoločnosť porušila alebo neporušila právo. Verejný ochranca práv má kompetenciu len vo vzťahu k ministerstvu ako orgánu verejnej správy.  

Ako už bolo uvedené, pani profesorka Patakyová požiadala o vyhotovenie (zaobstaranie) relevantnej hlukovej štúdie. Hluková štúdia môže preukázať stanovenie hlukovej záťaže spôsobenej preletmi vrtuľníkov. Na základe tejto štúdie môžu byť prijaté konkrétne opatrenia na stanovenie obmedzenia prítomnosti vrtuľníkov na takú úroveň, aby bol minimalizovaný vplyv najmä na obytné oblasti v danej lokalite.  

4) Ako lietanie vrtuľníkov nad obcami v Košiciach vie poškodiť zdravie a blahobyt obyvateľov ? 

Zvýšený hluk má globálny vplyv na naše zdravie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je hlukové znečistenie jednou z najväčších environmentálnych hrozieb, s ktorou sa ľudstvo v súčasnosti stretáva. Bolo preukázané, že vystavenie dlhodobému hluku má vplyv aj na zdravie obyvateľstva – môže spôsobiť poruchy spánku, stres, problémy duševného rázu, či znížiť kognitívne schopnosti, vrátane zhoršenia pamäti a pozornosti.

Podľa expertízy vypracovanej centrom pre spánkovú medicínu univerzitnej nemocnice Berliner Charité, ktorú v roku 2017 vypracovali okrem odborníkov z odboru spánkovej medicíny aj odborníci z odboru psychológie, epidemiológie, štatistiky a ekonómie, bolo zistené, že hluk z lietadiel môže negatívne vplývať na kardiovaskulárny systém. Uvoľňovanie stresového hormónu sa preukázalo najmä pri nízkej preletovej hladine vojenských lietadiel. [1]


[1] https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/fluglarm-schadet-der-gesundheit-aber-5496025.html

Ďalšie články
Všetky články