Vystúpil som na 34. sneme Združenia miest a obcí Slovenska
24. 5. 2023

Príhovor verejného ochrancu práv počas 34. snemu Združenia miest a obcí Slovenska

(prednesený dňa 23. mája 2023 v Národnom tenisovom centre v Bratislave)

Vážený pán predseda,

Vážení páni podpredsedovia,

Vážené dámy,

Vážení páni,

          dovoľte mi v úvode Vám pogratulovať k Vášmu snemu a srdečne poďakovať za pozvanie. Ak mám dobré informácie, som prvý verejný ochranca práv na Slovensku, ktorý na Vašom sneme vystúpil. Moje predchádzajúce profesijné skúsenosti so Združením miest a obcí Slovenska sú bohaté. Ako legislatívny zamestnanec Ministerstva spravodlivosti SR som s Vami pracoval na novele infozákona alebo na reforme opatrovníctva dospelých.     

          Činnosť samosprávy som si vážil vtedy a vážim si ju aj dnes, ako verejný ochranca práv. Prečo? Lebo samospráva má v rámci orgánov verejnej moci k obyvateľom najbližšie. Najbližšie preto, lebo plní nespočetné množstvo funkcií a kompetencií. Od sociálnych služieb pre obyvateľov, cez výber miestnych daní a poplatkov, sprístupňovanie informácií, výkon funkcie opatrovníka, stavebné záležitosti až po zachovanie verejného poriadku na území obce či mesta. Samospráva má základnú úlohu pri starostlivosti o všestranný rozvoj územia a o potreby jej obyvateľov. To sú kompetencie, ktoré sú dlhodobé.

          Ale samospráva musela pružne reagovať aj na nepredvídateľné udalosti vo svete. Pandémia Covidu, ale aj vojna na Ukrajine samosprávam zo dňa na deň vložila na bedrá novú pôsobnosť a kompetenčné problémy. 

          Minulý týždeň som sa zúčastnil konferencie Fórum integrácie 2023, kde som si vypočul príspevky o úspešných modeloch angažovanosti samosprávy, mimovládneho sektora a štátu pri napĺňaní ľudskoprávnych záväzkov vo vzťahu k odídencom na Slovensku.  

          So širokými kompetenciami samosprávy na jednej strane, a s obmedzeným personálnymi vybavením samosprávy na druhej strane, narážajú obce na ľudské práva a slobody obyvateľov. Personálna poddimenzovanosť samosprávy, najmä pokiaľ ide o nedostatok zamestnancov s právnickým vzdelaním, určite umocňujú situácie, v ktorých samospráva, často nevedomky, nenapĺňa ľudskoprávne štandardy.

          Vtedy sa Vaši obyvatelia obracajú s podnetmi na verejného ochrancu práv a žiadajú nás o preskúmanie postupu samosprávy. My preskúmame postup a zhodnotíme, či došlo alebo nedošlo k porušeniu práva. Ak došlo k porušeniu práva, navrhujeme prostriedky nápravy a dávame samospráve odporúčania do budúcnosti.

          Nepôsobíme sankčne, naše závery nie sú súdnym rozhodnutím. Niekedy sa stáva, že obce chápu naše žiadosti o stanovisko ako „útok na nich“. Z tohto miesta Vás uisťujem, že mne a kolegyniam a kolegom z Kancelárie verejného ochrancu práv ide o spoluprácu a objektívne preskúmanie podnetov podávateľov. Ide o to, aby sme pri závere o možnom porušení nevychádzali len z tvrdení podávateľa podnetu. Tvrdenia podávateľa môžu byť neúplné a jednostranné. V jednom prípade sa napr. stalo, že obec v uvedenej veci konala, len o tom podávateľ nevedel.  

          Ale naše skúsenosti ukazujú, že ak má samospráva otvorenú myseľ k našim záverom a ku kooperácii, často sa vyrieši kauza nielen v prospech podávateľa, ale aj v prospech iných obyvateľov, ktorí by inak boli postupom samosprávy dotknutí. Teda pôsobíme preventívne a tak trocha aj suplujeme spomínanú personálnu poddimenzovanosť miest a obcí.   

Vážené dámy

Vážení páni,

          v závere mi teda dovoľte požiadať Vás, aby ste si z tohto snemu odniesli môj odkaz a odovzdali ho na Vašich úradoch Vašim prednostom a zamestnancom. Ak im bude písať verejný ochranca práv, nie je to preto, že jeho cieľom je zakaždým a za každú cenu preukázať porušenie práv.

          Cieľom je skutočne nestranne preskúmať postup (konanie), rozhodovanie alebo nečinnosť samosprávy, a na základe všetkých predložených podkladov dospieť k záveru o prípadnom porušení alebo neporušení základného práva. 

Ďakujem za pozornosť.

Videozáznam z môjho vystúpenia na sneme: https://fb.watch/kJskbNJ1_r/

Ďalšie články
Všetky články