Základné práva a slobody v správe verejného ochrancu práv
31. 3. 2008

Verejný ochranca práv Pavel Kandráč odovzdal NR SR výročnú správu za minulý rok, s ktorou o niekoľko týždňov predstúpi pred poslancov. Ide o významnú udalosť, pretože na svete sú najnovšie zistenia o úrovni ochrany základných práv a slobôd v Slovenskej republike.

Stále platí, že na Slovensku sa základné práva a slobody neporušujú v masovom meradle. Každé porušenie však predstavuje zlo – pre občana, pre spoločnosť a spoluprácu medzi jej orgánmi a občanmi. Vlani verejný ochranca práv preukázal porušenie základných práv a slobôd  v 195 prípadoch. Toto číslo je porovnateľné s počtom porušení v roku 2006. Výrazne sa dokonca nemení ani štruktúra preukázaných porušení základných práv a slobôd, zaručených Ústavou Slovenskej republiky.

Prvá priečka nelichotivého rebríčka patrí opäť porušeniam základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, zaručeného článkom 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (až v 187 prípadoch zo spomínaného celkového počtu 195 preukázaných porušení). Týkajú sa predovšetkým súdneho konania, ďalej konaní Sociálnej poisťovne, orgánov obcí a miest, obvodných pozemkových úradov, správ katastra, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, okresného riaditeľstva Policajného zboru, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstva obrany Slovenskej republiky.Občania však osobne nevyhľadávajú verejného ochrancu práv iba v prípadoch, keď namietajú konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť orgánov verejnej správy v jeho pôsobnosti. Súvisí to najmä s nízkym právnym vedomím širokej verejnosti. „Ukazuje sa“, zdôrazňuje  verejný ochranca práv, „že práve neznalosť vyvoláva mnohé „zákopové vojny“ medzi občanom a orgánmi verejnej správy.“ Verejný ochranca práv vyzval novinárov, aby sami prispeli k nevyhnutnému zvyšovaniu právneho vedomia v našej spoločnosti.

Nedostatky v úrovni právneho vedomia zaznamenal verejných ochranca práv nielen u občanov, ale aj na strane tých, ktorí by mali zákony a predpisy ovládať teoreticky i prakticky – u orgánov verejnej správy.

Napriek tomu, že práva detí sú u nás sledované, verejný ochranca práv preukázal vlani viaceré nedostatky aj v tejto oblasti. Alarmujúca bola nečinnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako opatrovníka v prípade údajného sexuálneho zneužívania trojročného dievčatka jej otcom. Zástupca úradu ako opatrovník v namietanej veci nevykonal primerané opatrenia na ochranu  práv maloletej zaručených v článkoch 3 a 4 Dohovoru o právach dieťaťa.

Verejný ochranca práv je presvedčený, že deti a ich práva si zaslúžia osobitnú pozornosť. „Nielen Slovensko, ale aj celý svet je ich veľkým dlžníkom“, - zdôraznil Pavel Kandráč, ktorý je 6 rokov aj ochrancom práv detí. Už dnes sa na neho obracajú priamo a do budúcnosti sa nebráni ani ďalšiemu rozšíreniu svojej pôsobnosti a právomocí v oblasti ochrany práv dieťaťa.

Šiestu správu o činnosti verejného ochrancu práv nájdete tu.

Ďalšie články
Všetky články