Podrobnosti o organizácii a úlohách kancelárie upravuje organizačný poriadok (PDF, 1,2MB), ktorý vydáva verejný ochranca práv v súlade s ustanovením § 27 ods. 6 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov. Celkový počet zamestnancov Kancelárie bol prvýkrát upravený v prílohe k listu Ministerstva financií zo dňa 19. apríla 2002, kde v bode II- Výdavky kapitoly spolu bod A.1 bolo stanovených 41 zamestnancov.

Podľa platného organizačného poriadku je okrem verejného ochrancu práv stanovených pre výkon činností kancelárie 57 zamestnancov. Zamestnanci podliehajú režimu ustanovenému v zákone č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o štátnej službe), v zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zákone č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kancelária verejného ochrancu práv má v súčasnosti vytvorených 44 miest v štátnej službe, ktoré tvorí manažment zabezpečujúci plnenie organizačných, personálnych, a ekonomicko-technických úloh a odborní pracovníci právneho odboru a na práce vo verejnom záujme zaradených 13 pracovných miest, najmä v oblasti administratívy a hospodársko-technických činností.

Kancelária sa člení na tieto organizačné útvary:

a) sekcia ochrany základných práv a slobôd
        1. odbor ochrany základných ľudských práv a slobôd a politických práv,
        2. odbor ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín,
        3. odbor ochrany práva na súdnu a inú právnu ochranu a práva na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva,
        4. odbor dohľadu nad obmedzovaním osobnej slobody.

b) sekcia riadenia a správy
        1. odbor organizácie a správy majetku,
                  1.1. administratívne oddelenie,
                  1.2. oddelenie prevádzky a služieb,
        2. odbor komunikácie a protokolu,
        3. organizačno-právny odbor,
        4. odbor ekonomiky,

c) osobný úrad,

d) sekretariát verejného ochrancu práv,

e) útvar kontroly a sťažností.

Organizačná štruktúra (PDF, 75kB)

Späť