Mimoriadna správa 2017

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová využila svoje právo ustanovené v zákone č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom ochrancovi práv“) a Národnej rade Slovenskej republiky preložila podľa § 24 zákona o verejnom ochrancovi práv „Mimoriadnu správu o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov“ spojenú s návrhom, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi národnej rady.

Podľa § 24 zákona o verejnom ochrancovi práv „Ak verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce, že porušenie základného práva alebo slobody je závažné alebo sa týka väčšieho počtu osôb, môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu.“

Verejná ochrankyňa práv zistila skutočnosti nasvedčujúce tomu, že konaním niektorých orgánov sociálnoprávnej ochrany detí došlo k závažnému porušeniu základných práv a slobôd, a to viedlo k vypracovaniu tejto mimoriadnej správy pre národnú radu a k postupu podľa už citovaného zákonného ustanovenia.

Dokumenty na stiahnutie: