Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 2 ods. 4 prvá veta zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a § 12 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov s Ústavou SR, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Európskou sociálnou chartou

Verejná ochrankyňa práv sa dňa 31.3.2021 obrátila na Ústavný súd SR s návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 2 ods. 4 prvá veta zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a § 12 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov s Ústavou SR, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Európskou sociálnou chartou.

Verejná ochrankyňa práv dospela k záveru, že napadnutá právna úprava odníma profesionálnym vojakom právo na združovanie sa na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov v odboroch, keďže im znemožňuje odbory zakladať, ako aj sa v nich združovať. V dôsledku tejto skutočnosti namietaná právna úprava znemožňuje profesionálnym vojakom aj efektívny výkon práva na kolektívne vyjednávanie.

Ústavný súd SR o predmetnom návrhu doposiaľ nerozhodol.

Dokumenty na stiahnutie: