Návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade ustanovenia § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s Ústavou SR, Dodatkovým protokolom k Európskemu dohovoru o ľudských právach a Dohovorom o právach dieťaťa.

Verejná ochrankyňa práv sa na Ústavný súd SR dňa 11.1.2018 obrátila s návrhom na začatie konania o súlade ustanovenia § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s Ústavou SR, Dodatkovým protokolom k Európskemu dohovoru o ľudských právach a Dohovorom o právach dieťaťa.

Verejná ochrankyňa práv dospela k záveru, že napadnutá právna úprava neprimerane zaťažuje deti ako skupinu poplatníkov, nakoľko im ukladá povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad bez ohľadu na to, že maloletí poplatníci vo väčšine prípadov ani nemajú reálnu možnosť túto povinnosť plniť. Takáto právna úprava nezabezpečuje spravodlivú rovnováhu medzi verejným záujmom a ochranou základných práv maloletých poplatníkov.

Ústavný súd SR svojím uznesením sp. zn. PL. ÚS 11/2018-10 zo dňa 12.9.2018 návrh verejnej ochrankyne práv ako zjavne neopodstatnený zamietol.

Dokumenty na stiahnutie: